حرف الف

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

آب

بدان که زندگی همه برآب است .

ابن سیرین گوید : اگر بیند که بر فراز آب می رفت ، مثل آب دریا و رودخانه و آنچه بدین نماید ، دلیل بر قوت ایمان و اعتقاد پاک وی ، اگر بیند که از آب صاف و خوشگواری بسیار بخورد ، عمرش دراز شود و زندگانی وی خوش بود . اگر بیند آب شور خورد ، تأویل به خلاف این بود و اگر بیند از دریا آب خوشگوار می خورد ، دلیل کند که به قدر آن از پادشاه ( بزرگی ) مال و نعمت یابد. اگر بیند همه آب دریا بخورد ، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند به قدر آنکه از آب دریا خورده ( آب روشن و صاف ) وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود اما اگر تیره بود ، آنچه به او رسد با رنج و سختی و بیم و ترس باشد.

کرمانی گوید : اگر بیند که آب گرم خورد ، دلیل بود که بیماری و رنج کشد . اگر بیند که بی خبر بر وی آب گرم ریختند ، دچار بیماری یا غمی سخت می شود اگر بیند که در آب بیفتاد ، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود . اگر بیند در ظرف ، آب داشت ، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود. اگر بیند بی بها آب به مردم داد ، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم رسد و جایگاه خراب را آباد کند.

حضرت دانیال گوید : آب دادن باغ و کشت ، از جوی ها و رودها ، دلیل بر مال و رستگاری از غم و اندوه است .اگر بیند درون آب می رفت و در آن وقت تن وی قوی بود دلیل که به شغلی رئیسی مشغولی شود.   اگر بیند در آب صافی فرو رفت و تن آن پوشیده بود ، دلیل بر قوت دین و توکل کردن بر ایزد و استقامت کار وی و اگر بیند آب به باغ می برد ، دلیل کند که زن خواهد . اگر بیند که آب پاک بر وی ریخت ، دلیل کند که از آن کس خیر و منفعت بدو رسد و اگر آب تیره بود تأویلش خلاف آن بود.

حضرت امام صادق (ع)می فرمایند : به آب فرو رفتن را معبران بر پنج وجه تعبیر کنند: 1- یقین 2- قوت 3- کار دشوار 4-ندیمی 5- عمل جهت رئیس شهر

آبادانی

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند جایگاه خرابی راآباد کرد ، مانند مسجد و مدرسه و چیزهای شبیه آن ، دلیل بر صلاح دین و خرد و ثواب آخرت است . اگر بیند که زمین خراب خود را آباد کرد دلیل کند بر خیر و فایده این جهان . اگر بیند در جای آبادی بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند که به اهل آن جایگاه بلا و مصیبت رسد .

جابر بن مغربی گوید : اگر کسی خود در خواب در جایگاهی آباد مقیم دید ، به قدر آبادانی که دیده دلیل بر شر که خیر و منفعت یابد ، و اگر خلاف بیند ، دلیل به شر و فساد و مضرت وی کند .

حضرت امام صادق (ع) فرماید : دیدن آبادانی به خواب بر چهار وجه بود 1- بر صلاح کارهای این جهان  2- خیر و منفعت  3- بر کامرانی 4- بر گشایش کارهای بسته

آب بینی

حضرت دانیل گوید : آب بینی دلیل بر فرزند کند . اگر بیند آب از بینی اومی آمد دلیل کند که وی را فرزند آید.

کرمانی گوید : اگر بیند از بینی او آب  فرو افتاد دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم برهد . اگر بیمار بود شفا یابد . محمد بن سیرین گوید : آب بینی در خواب فرزند بود ، لیکن اگر بیند آب بینی بر اندام وی افتاد ، دلیل کند که وی را پسر آید . اگر بیند که بر زمین افتاد ، دلیل کند که دختر آید . اگر بیند که آب بینی بر زنش افتاد ، دلیل کند که زن او آبستن گردد ، ولیکن فرزند را بیافکند . اگر بیند آب بینی بر زن خویش بیافکند ، دلیل کند که وی را پسری آید . آگر بیند آب بینی در سرای همسایه افکند دلیل کند که با همسایه خیانت کند و اگر بیند آب بینی خود را در بستر مردی افکند ، همین دلیل کند . اگر بیند آب بینی خود را همی خورد ، دلیل کند که او را فرزند شود . اگر بیند که آب بینی سیاه و تیره بود دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیب برسد . اگر بیندآب بینی او زرد بود ، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

آفتابه

محمد بن سیرین گوید : آفتابه در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست او بود، اگر بیند که پادشاهی آفتابه به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود و اگر او به کسی دهد هم ، بر این قیاس بود

کرمانی گوید : آفتابه در خواب خادم بود و اگر بیند آفتابه وی شکست و یا ضایع شد دلیل کند که زن از وی جدا گردد یا بمیرد . و اگر بیند از آفتابه آب خورد دلیل کند که وی را فرزندی حاصل شود خاصه که آب صافی بیند و خوش طعم . حضرت صادق (ع)می فرمایند : دیدن آفتابه ( آبدستان ) در خواب بر پنج وجه است : 1- خادم 2- خزینه  3- مدیر 4- فرزند 5- روزی اندک از جایی که امید ندارد.

آب دهان

محمد بن سیرین گوید :اگر در خواب بیند آب دهان می انداخت ، سخنی گوید که او را حلال نباشد  و اگر بیند آب دهان بر دیوار انداخت دلیل بر اینکه مالی هزینه کند در رضای حق تعالی . اگر آب دهان بر زمین انداخت دلیل که ضیاع خرد .

کرمانی گوید : اگر آب دهان گرم بود ، دلیل درازی عمر است ، اگر سرد بود ، مرگ است اگر سیاه بود ، غم و اندوه است. آب دهان زرد دلیل بیماری است آب دهان خشک دلیل درویشی است و آب دهان چون از دهان بیرون آید ، بی آنکه جامه را بیالاید، عملی است که بگویند ، اگر لعاب خون داشت ، دلیل است عملی باطل و دروغ گوید. اگر بیمار بلغم از دهان به زمین افکند ، دلیل که از بیماری شفا یابد . جابر گوید : اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند ، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند. اگر بیند خون به آب دهان آمیخته بود ، دلیل  که مال حرام بخورد و دروغ بسیار گوید.

آبستنی

محمد بن سیرین می گوید : اگر بیند که شکم او بزرگ شده چون زن آبستن ، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچه شکم بزرگتر بیند مال دنیا بیشتر بود. کرمانی گوید : اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند ، دلیل اگر پسر بود پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود ، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

آبله

محمد بن سیرین می گوید : دیدن آبله در خواب زیان مال بود . اگر بیند بر تن وی آبله بود ، به قدر آن مال حرام حاصل شود. حضرت امام صادق (ع) می فرماید: آبله بر تن دیدن بر پنج وجه بود، 1- زیادتی مال 2- زن خواهد 3- پسرش آید 4- حاجت روا شدن 5- اگر آبله سفید بود از ترس و بیم ایمن شود.

آتش

حضرت دانیال گوید : اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود . اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوزاند دلیل کند که بزرگی بر وی ستم کند لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکویی یابد. اگر بیند  در آتش اندام وی بسوخت ، به قدر آن سوختگی وی را رنج و مضرت رسد ، و اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی رابسوخت و زبانه همی زد و به موجب آن در دل او ترس نیفتاد ، دلیل که محنت و مصیبت به او رسد و سبب بیماری و ضعف بود و اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت ، دلیل کند به قدر آن ، از مال حرام به وی رسد و اگر بیند آتش را دود بود ، دلیل کند که به قدر آن مال حرام ، وی را رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت بیند

کرمانی گوید : اگر بیند که شعله آتش به مردمان می انداخت ، دلیل کند که در میان مردم عداوت و دشمنی افکند اگر بیند آتش در خانه کسی افتاده ، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه افتد.

اگر کسی ببیند که از آسمان ، مانند باران آتش می بارید ، دلیل بر بلا ، فتنه و خون ریختن بود.

حضرت امام صادق می فرمایند : اگر بیند پاره های آتش می خورد دلیل کند به مال یتیمان خورد. و اگر بیند از دهان وی آتش بیرون می آید ، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید . اگر بیند که کنار آتشی افروخته بود و برای او زیان داشت ، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر بیند که آتش در مردمان می زد ، دلیل نصرت او بر دشمنان است .

آتش افروختن

محمد بن سیرین گوید: آتش افروختن به خواب پادشاه را قوت بود و آتش بی دود ، فروغ قوت بود و آتش با دود ، پادشاه ستمگرو غم و اندوه و زیان بود. اگر بیند آتش افروخت تا گرم شود دلیل آن است که چیزی طلب کند که از آن منفعت یابد اگر بیند آتش برافروخت حلوا پزد ، دلیل که او را سخنی نیکو گویند . اگر بیند برای روشنایی آتش افروخت ، دلیل کند که کاری را به حجت و برهان روشن گرداند.

آتش پرستیدن

اگر کسی بیند که آتش میپرستید دلیل که از شخصی ستمگر پیروی  کند و به خدمت وی مشغول شود. اگر بیند تنور ، آتش یا چراغ را سجده می کرد ، دلیل که به خدمت زنان مشغول شود.

آتش دان

آتش دان به خواب زنی بود که خدمت خانه کند. اما اگر آتش دان آهنی بود ، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبی بود ، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه نبود .  حضرت امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن آتش دان به خواب بر رو دو وجه است : 1- زن خادمه 2- کنیزک

آرد

دلیل است بر مال و نعمت حلال بی رنج که به او رسد . حضرت دانیال گوید : اگر بیند که آرد چون برف از هوا بارد دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا که امید ندارد .

محمد بن سیرین گوید : آرد جو ، به تأویل درستی از دین بود و آرد گندم ، مالی بود از تجارت و بسیار فایده بود.

آروغ

کرمانی می گوید : اگر بیند که در خواب آروغ ، دلیل بود که سخنی بگوید که از سبب حرمت او شود. اگر بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد ، دلیل کند که اجلش نزدیک است . محمد بن سیرین گوید اگر دید که آروغ ترش و ناخوش بر آورد ، دلیل کند که سخنی گوید که ار آن مضرت و خطر بیند .

آزادشدن

حضرت دانیال گوید : اگر کسی بیند آزاد شد و یا کسی او را آزاد کرد ، دلیل کند که اگر بیمار بود ، شفا یابد و اگر وامدار بود ، وامش گذارده شود و اگر حج نکرده باشد ، بگذارد و اگر بنده بود ، آزاد شود و اگر گناهکار بود، توبه کند و اگر غمگین بود ، شادمان شود و از غم فرج یابد و اگر عبوس بود ، خلاص یابد .  کلاً  آزاد شدن در خواب به غایت نیکو و پسندیده است.

آسمان

حضرت دانیال گوید : اگر کسی خویش را در آسمان اول دید، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود. اگرخود را برآسمان دوم بیند، دلیل که علم و دانش حاصل کند. و اگر بر آسمان سوم بود ، دلیل کند عزت و اقبال این جهانی یابد. و اگر بر آسمان چهارم بود دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد. و اگر بر آسمان پنجم بیند دلیل بر ترس وبیم است. اگر بر آسمان ششم دید دلیل کند بر بخت و دولت ونیکویی. و اگر بر آسمان نخست بود، ولیکن در را بسته دید، دلیل کند که کارهای وی به سبب مردی بزرگ بسته شود . اگر بیند بر آسمان نتوانست نگاه کردن و سر را فرو افکند، دلیل کند که از دیدار مردی بزرگ جدا شود ، واگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند ، دلیل که درهای علم و حکمت بر وی گشلده شود.

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی خود را در آسمان بیند ، دلیل که او را سفری پیدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنیا و عزت حاصل شود . اگر بیند که در پهنای آسمان می پرد، سفری است با نعمت و برکت و اگر دید که به آسمان رفت ، بدان نیت که به زمین بازنیاید، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد. و اگر دید همچنان راست می پرید تا به آسمان رسید ، دلیل کند که مضرت و رنج بیند. امام جعفر صادق می فرماید: اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود ، دلیل بود که درآن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود . اگر بیند که آسمان سفید بود دلیل که در آن موضع رنج و بیماری بود. اگر بیند که آسمان سرخ بود ، دلیل کند که در آن دیار جنگ و خون ریخته شود . اگر سیاه بود ، در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود. اگر بیند آسمان روشنتر از آنچه هست بود ، او راحق تعالی روشنایی دردین دهد. اگر بیند آسمان بر وی گشاده بود ، در خیر و روزی بر وی گشوده شود و عالم و حکیم گردد.

آسیاب

اگر بیند در آسیاب غله آرد  میکرد دلیل بر این است که از خداوند به وی خیر و منفعت رسد. دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت بود . امام صادق می فرماید : دیدن آسیاب پنج وجه بود : 1- پادشاه 2- رئیس 3- توانگری 4- مرد دلیر 5- خوانسار پادشاه.

آشتی کردن

اگر بیند با کسی آشتی کرد ، دلیل که عمرش دراز شود .

آغوش گرفتن

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت ، اگر آن کس مصلح باشد ، از وی چیز دین یابد . اگر بیند کودکی را در آغوش گرفت دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود . اگر شتری را در آغوش گرفت ، با دشمن صلح کند.

آفتاب

آفتاب در خواب ، پادشاه  یا بزرگی است . اگر بیند آفتاب را از آسمان گرفت ، یا وی را به ملک خویش گرفت ، دلیل که بزرگی یابد  یا دوست و مقرب بزرگی شود. اگر بیند که خود آفتاب شد دلیل که پادشاه گردد بر قدر روشنایی آفتاب. اگر از اهل آن نباشد برقدر و همت و اصل خویش  بزرگی و حشمت یابد. اگر بیند با آفتاب به جنگ بود ، دلیل که پادشاه با وی دشمنی و خصومت نماید . اگر دید نور آفتاب بدست آورد دلیل که ملک از پادشاه بگیرد . اگر بیند آفتاب را فرا گرفت ، لیکن نه از آسمان نور و شعاع نداشت و تاریک و تیره هم نبود ، دلیل است که از غمها فرج یابد. اگر دید آفتاب و تاریک بود و به جای خویش نبود ، دلیل که پادشاه محتاج وی شود.

جابر بن مغربی گوید : آفتاب در خواب پدر بود و ماه مادر.اگر بیند آفتاب روشن و پاکیزه بر آمد و در خانه وی تاخت ، دلیل کند که از خویشان خود زن خواهد . و اگر بیند ابر یا چیزی دیگر نور آفتاب را پوشانید ، دلیل که بر بزرگی مقرب شود و احوالش بد شود. حضرت امام صادق (ع) می فرماید : اگر دیدی که آفتاب را سجده کردی ، دلیل که سلطان (بزرگی ) او را بنوازد و مقرب خود گرداند و کار وی بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید. شعاع آفتاب دیدن ضد آن بود که گفتم.

آلو

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب آلو سرخ و سیاه را به وقت خود بیند ، دلیل مال و خواسته بود و آلوی زرد دلیل بیماری است . اگر بیند آلوی زرد یا سیاه و یا سرخ به طعم شیرین بود فرا گرفت ، یا کسی به وی داد و خورد ، به قدر آن مال و خواسته یابد. اگر بیند آلوی زرد خورد و به وقت آن نبود ، دلیل بر غم و مصیبت و خصومت بود اگر به طعم ترش باشد بهتر بود.

آواز

آواز مرد در خواب ، چون بلند باشد ، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد . اگر بینند که آوازش بلند گشته بود ، دلیل کند بر قدر بلندی آواز ، نامش بلند گردد. اگر بیند که آوازش ضعیف گشته بود دلیل اینکه بانگ و نامش ضعیف شود ، چنانچه کس یاد او نکند . کرمانی گوید : بلندی آواز مردان دلیل بر شرف و بزرگی نام آنان است. ولی بزرگی نام زنان در خواب نیکو نباشد .

آویختن

اگر کسی دید بزرگی فرمود تا وی را بیاویزند ، دلیل که بزرگی و حشمت و جاه یابد ، لیکن دلیل که دینش خلل افتد. اگر بیند که گروهی جمع شدند و وی را بیاویختند ، به  آن قوم مهتر و فرمانروا گردد.

آهک

اگر کسی بیند با آهک موی از تن بسترد، دلیل که به قدر آن موی مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد. حضرت امام صادق (ع) می فرماید : آهک در خواب بر سه وجه بود:1- خبر بد 2- سخنهای زشت و ناخوش 3- کارهای دشوار

آهن

محمد بن سیرین گوید : آهن در خواب خادم بود  و یا چیزی از متاع دنیا به وی رسد . اگر کسی بیند که آهن به وی دادند، دلیل که از متاع دنیا به قدر آهن کسی چیزی بدو بخشد . حضرت امام صادق (ع) می فرماید : هر چیز که از آهن در خواب بیند ، منفعت و قوه  و ولایت و توانایی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

آهو

کرمانی گوید اگر دید آهو گرفت ، کنیزک خوبروی وی را حاصل شود. اگر گلوی آهو را برید ، دلیل که دوشیزگی دختر را برگیرد . اگر بیند پوست یا گوشت آهو را عاید شد ، او را از زن مال حاصل شود . اگر بیند آهو را بکشت ، از قتل زن اندوهگین شود. امام صادق (ع) می فرماید : دیدن آهو بر چهار وجه است : 1-زن 2- کنیزک 3- فرزند 4- منفعت از زنان

آیینه

آیینه در خواب جاه و بزرگی  بود . اگر بیند که آیینه به دست کسی داد ، دلیل که مال و متاع خویش را پیش کسی نهد . اگر پسر بیند که در آیینه نظر می کرد دلیل که او را برادری آید . و اگر دختر نگاه کند وی را خواهری آید. امام صادق (ع) می فرماید : دیدن آیینه در خواب شش وجه بود : 1- زن 2- پسر 3- جاه و فرمان 4- یار و دوست 5- انباز 6- کار روشن . و اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند ، دلیل  که زن خواهد و بزرگی یابد و اگر دختر بیند دلیل است که شوهر خواهد و بر شوهر عزیز شود  و اگر بیند که مردی مجهول آیینه به وی داد و در وی نگریست ، به دیدن دوستی غائب شادمان شود.

ابر

اگر کسی خویشتن را در زیر ابرسفید بارنده دید ، خدا به وی علم و حکمت ارزانی دارد و مردمان از علم و حکمت او منفعت یابند . اگر بیند در زیر ابر زرد بود ، بیمار شود و بعضی معبران گویند که زنی گیرد و از وی غم و اندوه کشد . اگر بیند در زیر ابر سرخ بود، به محنت و بلا دچار شود.  ابر سیاه به خواب ، دلیل بیم و ترس و سختی بود و ابر باران ، برکت و خیر و فراخی و نیز غم و اندوه بود .اگر بیند که بر فراز ابر سبز راست بایستد، به قدر آن فرمانروایی یابد . اگر بیند که ابر از سر وی گذشت ، او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد ، صحبت افتد  و مرادش از وی حاصل شود . اگر بیند ابر بر سر وی سایه کرد ، در آن سال خیر و نعمت  بسیار یابد.

ابرو

دیدن ابروها در خواب دین بود . اگر ابروهایش کامل بود و نقصانی نداشت دلیل که زینت وی تمام و کمال بود. اگر  بیند ابرو نداشت یا موی ابرویش ریخته بود ، دلیل که آهنگ چیزی کند و از آن چیز  وی را بدنامی حاصل گردد. اگر ابرهایش در خواب سفید گشته بود ، علم وی زیاد ولیکن مالش نقصان یابد.

ابریشم

ابریشم در خواب منفعت است . اگر زرد باشد دلیل بیماری است . اگر بیند ابریشم او ضایع شد ، دلیل که زیان به او رسد . اگر ابریشم سفید بیند ، دلیل منفعت است . دیدن جامه ابریشم در خواب ، برای زنان نیکو و برای مردان کراهت است.

ابلیس

دیدن ابلیس در خواب ، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ زن و زن فریبنده و بی شرم . که همه را بدی می آموزد و شر و فساد و اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود ، وی را خیر و صلاح میل بود . اگر بیند ابلیس دست وی را می گرفت و به جایی می برد دلیل که به گناه بزرگ مبتلا گردد و از گناه باز نایستد.

ادرار

اگر کسی بیند که ادرار می کند در جایی که موضع آن نباشد ، اگر صاحب خواب غمگین و وامدار باشد ، از غم فرج یابد و وامش گذارده شود . اگر توانگر بیند ، مالش به اندازه ادرار نقصان یابد. بعضی معبران گویند : ادرار ، مال حرام بود .حضرت امام صادق (ع) گوید : ادرار در خواب ، به موقع خویش ، مرد را توانگری رسد،  اگر درویش باشد و بند را آزادی باشد و بیمار را شفا بود زندانی را آزادی  و مسفر را باز آمدن ، عمل را معزولی و خلیفه را مرگ و قاضی را عزل و بازرگان را زیان تجارت.

اره

اگر کسی در خواب بیند با اره درختی را می برید ، از صحبت مردی که به آن درخت تعلق دارد مفارقت جوید و او را بیازارد . اگر بیند فرزند یا برادر و خواهر خویش را با اره به دو پاره کرد ، وی را فرزند دیگر بیاببد و یا برادر و خواهر. اگر دید کسی به وی اره داد و یا اره گرفت و یا خرید ، دلیل که اگر پسر دارد ، پسر دیگری آید. اگر دختر دارد ، وی را دختر دیگری آید .

اژدها

اژدها در خواب دشمن بزرگ و قوی بود. اگر اژدها را کشت و خورد ، بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند. اگر دید اژدها وی را خورد ، دلیل که از بیم دشمن هلاک شود. اگر برپشت اژدها نشسته بود و ازدها مطیع وی بود ، دشمن بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود.

اسب

اسب تازی در خواب دلیل بزرگی و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و اسب به فرمان وی بود ، دلیل که عزت و بزرگی یابد . اگر دید اسبی گرفته و یا کسی به وی داده و بر آن نشست ، دلیل که شرف و بزرگی یابد . محمد بن سیرین گوید : اگر بیند بر اسب برهنه نشسته ، دچار مصیبت و معصیت می گردد. و اگر اسب پر داشت و بر هوا می پرید ، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا. کرمانی گوید: اگر دید بر اسب سیاه نشسته ، دلیل که کاری کند که وی را مهتری حاصل گردد. اگر اسب زرد سوار بود ، اندکی بیمار شود . جابر گوید : اگر بیند اسب مادیان فرا گرفت ، یا شخصی بدو داد و بر وی نشست  ، دلیل که زن خواهد و بر وی مبارک بود. اگز مادیان سیاه بود ، زن شریف و نامدار نباشد. اگر سبز بود ، زن دیندار و پرهیزگار باشد . حضرت امام صادق (ع) گید: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود : 1- عز 2- مرتبت 3- فرمانروائی 4- بزرگی 5- خیر و برکت

استخوان

استخوان در خواب مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند استخوانی گرفت که بر آن گوشت بود ، به قدر گوشت ، خیر و مال یابد و اگر گوشت نداشت ، دلیل که خیر اندکی بیند.

استغفار

اگر بیند در خواب استغفار می کرد ، ایزد بر وی مال و فرزندانی ارزانی دارد. امام صادق (ع) می فرماید : استغفار کردن در خواب بر چهار وجه است : 1- مال 2- فرزند 3- آمرزش از حق تعالی 4- توبه کردن

اسفناج

دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن آن ، دلیل بر مضرت و نقصان مال  و اما اگر بیند همراه گوشت و روغن پخته باشد و خورد ، به قدر آن منفعت یابد.

اشک

اگر دید اشک سرد از چشم او می آمد ، دلیل شادی و خرمی باشد اگر بیند اشک بارید ، غمگین و دردمند شود . اگر بی گریه اشک به وی  بود دلیل که به وی طعنه زنند. امام صادق (ع) فرماید : دیدن اشک به چشم در خواب بر سه وجه است : 1- شادی و خرمی 2- غم واندوه 3- نعمت

افتادن

اگر کسی در خواب دید که می افتد ، دلیل تشویش وی در جنگ و خصومت بود. اگر بیند از جای بلندی به زیر افتاد ( از کوه ، با م و یا دیوار ) ، آرزوی وی حاصل نشود. اگر بیند از کوهی به پایین افتاد و زخمی شد و از زخم وی خون روان شد ، به قدر آن زخم به وی زیان رسد.

انار

اصل انار به خواب مال است لیکن اگر به وقت خود بود و اگر به وقت نباشد تعبیرش بد است. اگر بیند انار از درخت برید و خورد ، از زنی صاحب جمال منفعت یابد. اگر انارشیرین بود ، مال جمع کردن استبعضی معبران گویند یک انار شیرین در خواب خوردن معادل هزار درهم است . انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش است یاشیرین همان تعبیر انارشیرین را دارد. امام صادفق (ع) می فرماید : دیدن انار در خواب بر سه وجه است : 1- مال جمع کردن 2- زن پارسا 3-شهر آبادا، لیکن انار ترش غم است.

انجیر

خوردن انجیر چه در وقت آن چه بی وقت بد است . اگر بیند انجیر می خورد یا کسی به وی می دهد ، دلیل که به وی غم و اندوه رسد و کاری کند که از آن پشیمان شود. کرمانی گوید : انجیر زرد در خواب بیماری ، انجیر سیاه ، دلیل غم واندوه و انجیر سبز چون به وقت خود و شیرین باشد زیانی ندارد.

انداختن

اگر کسی بیند که کسی را بینداخت ، بر دشمن چیره شود و اگر بیند کسی وی را بینداخت ، دلیل که دشمن بر وی چیره شود.

اندام ها

اگر دید اندامهایش افزون بود ، خویشان و اقوام وی زیاد شوند. اگر دید اندامهای وی بریده شدند ، به سفر رود و خویشان وی پراکنده شوند . اگر بیند اندام از تن وی جدا بود ، کسی از مال وی به زور چیزی بستاند. اگر اندامها با او سخن می گفتند ، در میان خلق رسوا شود.

انگشتان

محمد بن سیرین می گوید :  پنج انگشت دست راست در تأویل ، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود. اگر انگشت دست راست نداشت ، فرزند یا برادرش بمیرد یا به وی مصیبت رسد.  اگر بیند انگشت کوچک خود را برید ، دلیل که فرزند زاده وی بمیرد.اگر بیند انگشتان بر هم گذاشته ، دلیل که سد درست شود .اگر دید انگشتان خود را مشت کرد ، کار ها بر وی و خانواده وی بسته شود .کرمانی گوید : انگشتان پا ، زینت و آرایش است . اگر اگر آنها را درشت و قوی دید ، کار بزرگی یابد . اگر بیند انگشت پای وی را گزندی رسید و نتوانست راه رود ، دلیل که وی رابه سبب رفتن مال غمی سخت رسد . اگر انگشتان دست و پای کسر بیند ، دلیل که کار وی واژگون شود. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه است : 1- فرزند 2- برادر و برادرزادگان 3- خادمان 4- یاران 5- قوت 6-پنج نماز . اگر بیند انگشتانش بیافتاد و یا بریده شد ، از آنچه گفتیم وی را مفارقت  افتد. اگر انگشت وی بشکست ، یکی از اهل بیت وی بمیرد.

انگور

خوردن انگور سیاه به وقت خود در خواب ، غم و اندوه باشد و بی وقت ، ترس و بیم بود . معبران گفته اند به عدد هر انگورکه خورده زخم چوب و یا تازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت آن نعمت و خیر دنیا بیش از آنکه امید دارد، باشد و به غیر وقت آن دلیل بر مال و حرف است . انگور سرخ هم همین تعبیر را دارد. هر انگوری که پوست آن روشن بود ، دلیل بر مال حلال است و اگر پوستش سخت بود، دلیل مالی که با دشواری بدست آید.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب