حرف ب

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

باد

اگر کسی بیند که بادسختی می وزید، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود ، اگر بیند باد شدی بود ودرختان را می کند ، اهل آن دیار را بلا و مصیبت رسد. باد معتدل دیدن دلیل بر تندرستی بود و کسب کار نیکوی مردم. اگر بیند با باد از جایی به جای دیگر می رفت ، دلیل که به سفری دور رود و در آن سفر جاه و بزرگی یابد. اگر بیند با بادی سخت به سوی آسمان رفت ، اجلش نزدیک است . باد سموم در خواب ، دلیل بیماری های سرد و بادمعتدلسرد در خواب ، دلیل بر بیماریهای شوریده است.

بادام

دیدن بادام در خواب نعمت و روزی است که با دشمنی بدست می آید . اگر بیند بادام فرا گرفت ، به قدرآن وی را روزی و نعمت است و دشوار بدست آید. معبران گویند : تأویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر است . کرمانی گوید: اگر بادام با پوست داشت و یا کسی به وی داده بود ، دلیل که از مردی بخیل چیزی یابد البته به سختی . جابرمغربی گوید: دیدن بادام در خواب نعمت و مال است ولی اگربادام با پوست بیند دلیل که بدست آوردن مال با سختی همراه است.

باد رها کردن

اگر کسی بیند در میان جمع باد رها می کرد ، چنانچه مردمان آواز آن را بشنیدند ، دلیل که سخن زشتی گوید که مردم بر وی افسوس کنند و به سبب آن در میان مردم رسوا شود. اگر بیند که آواز داشت ولی بوی ناخوش نداشت دلیل که از کاری بی فایده جداشود و خیرش در آن باشد. امام صادق (ع) می فرماید : باد رها کردن در خواب چهار وجه دارد: 1- سخن درشت 2- تشنیع 3- کاری به ملامت 4- رسوایی

بادمجان

بادمجان خوردن در خواب اگر به وقت آن باشد یا نباشد ، پخته یا خام باشد ، دلیل بر غم و اندوه بود به قدر آنکه خورده. کرمانی گوید اگر بیند بادمجان بسیار داشت ولی همه را بخشید یا فروخت ، دلیل که از غم و اندوه رسته شود.

باران

باران در خواب رحمت وبرکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا رسد. خواب دیدن باران در وقت خود بسیار نیکوتر است . اگر برجایی باران سختی بارید و بر دگر نقاط  نبارید دلیل بر رنج و سختی مردمان آن دیار باشد. اگر بیند باران آهسته می بارید دلیل بر خیر و منفعت مردم آن دیار باشد.اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود ، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد . اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود ، دلیل که به قدر آن رنج و بیماری کشد. امام صادق (ع) فرماید: دیدن باران در خواب بر دوازده وجه است : 1- رحمت 2- برکت 3- فریاد خواستن 4- رنج و بیماری 5- بلا 6- کارزار 7- خون ریختن 8- فتنه 9- قحطی 10- امان یافتن 11- کفر12- دروغ

بارانی

اگر کسی دید بارانی به تن دارد و در خدمت بزرگی بود  ، دلیل که نام نیک او  ، مدح وثنای او پیش مردمان فاش شود . اگر بارانی را به عنوان جامه پوشیده بود ، دلیل است که او را فائده دیدن دین و دنیا حاصل شود . کرمانی گوید بارانی زرد دلیل رنج و بیماری است و بارانی پشمی یا کتانی و یا پنبه ای که سبز بود ، دلیل نیکویی باشد . بارانی تیره دلیل بر گناه و معصیت و بارانی سفید دلیل بر خیر و منفعت از جائی است.

بار کشیدن

اگر بیند بر پشت بار سبک داشت ، به قدر و جنس آن بار به وی منفعت رسد. اگر به پشت بار سنگینی داشت ، دلیل که گناه بسیار کند.

باز ( پرنده شکاری )

اگر بیند بازی بگرفت که مطیع وی بود ( بر روی دست او نشست ) ، دلیل بزرگی قدر و افزونی جاه منزل است. اگر باز سفید باشد از پادشاه قدر و منزلت یابد. اگر باز از دست وی افتاد و مرد ، به درویشی و بیچارگی افتد.

بازو

بازو در خواب برادر باشد و یا فرزند یا دوست معتمد. اگر بازوی وی قوی باشد ، دلیل که از ایشان به وی منفعت و قوت رسد. اگر خلاف این باشد هیچ فایده از ایشان به وی نرسد. اگر بیند بازوی وی افتاد ، برادر و یا دوست وی از دنیا برود و یا از وی جدا شود.

بازوبند

اگر بیند بازوبند زرین در بازو داشت ، از برادران یا از کسی دیگر به وی غم و کراهت رسد . اگر بازوبند او سیمین ( نقره ) بود ، دلیل که دختر خود یا دختر خواهر خود را شوهر دهد . اگر این خواب را زنی بیند ، او را مال و نعمت و آرایش بود. اگر بازوبند آهنین داشت ، از برادر قوت و یاری به او رسد .

باغ

دیدن باغ در خواب زن بود . اگر بیند باغ را آب می داد دلیل که با زن خویش مجامعت کند. اگر دید در خواب گل و ریحان می کاشت ، فرزند صالح آورد . اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و  بالا کشیده بود و بوی آن به دماغ وی رسید ، فرزندی دلیر و دانا و خرمند آورد. اگر بیند در باغی آباد بود و از میوه درختان می خورد ، زنی توانگر بگیرد و از وی مال و نعمت حاصل شود. اگر بیند در فصل خزان در باغی مجهول بود و برگ  درختان  می ریخت ، غم و اندوه به وی رسد. کرمانی گوید : باغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال. اگر بیند از باغ میوه جمع می کرد ، قدر آن منفعت به وی رسد . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن باغ در خواب بر هفت وجه است : 1- زن خوب 2- فزرند نیکو 3- عیش و نوش4- مال 5-بلندی 6- شادی 7- کنیزک.

بافتن جامه

بافتن جامه ها در خواب سفر است و بافنده مسافر است . اگر بیند جامه یا چیزی می بفت ، دلیل که به سفر رود.اگر بیند جامه بافته بردی ، دلیل که آن کار با خصومت برطرف شود. جابرمغربی گوید : اگر بیند بافندگی می کرد ، دلیل که او را با مردم خصومت ( دشمنی ) افتد و حالش نیکو شود اما از مردم وی را سرزنش  و ملامت رسد .

باقلا

دیدن باقلا در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن ، اگر پخته باشد یا خام ، دلیل بر غم کند . اگر بیند نخورد، غم و اندوه کمتر است .

با لا رفتن

اگر بیند بر بالای کوهی نشسته بود یا بربام و یا بر بلندی و مانند اینها بالا رفت، دلیل است که آنچه جوید بیابد و حاجتش روا شود. اگر با دشواری بالا رفت ، آنچه خواهد با رنج بدست می آورد. اگر از نردبان بالا می رفت ، در دین شرف و منزلت یابد به خصوص اگر نردبان گلی بود.  اگر بیند بر آسمان بالا می رفت و بر نگشت ، اجلش نزدیک است . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن بالا شدن بر پنج وجه است : 1- روائی حاجت 2- زن خواستن 3- قرب و بزرگی 4- مراد یافتن 5- بالا رفتن کار

بالش

بالش در خواب خادم است . اگر بالشی نو گرفت و یا شخصی به وی داد که به رنگ سبز بود ، خدمتکاری مصلح نصیب وی شود. اگر بالش کهنه و چروک بود ، تأویلش خلاف این است . کرمانی گوید : اگر کسی بیند بالش از خانه وی دزدیدند ، شخصی از پی زن وی است تا او را بفریبد.

بام

گر بیند بر بام خانه مجهول بود ، زنی گیرد به قدر بلندی بام با قدر و رفعت . اگر بام آن خانه معروف بود ، شرف و بزرگی یابد . اگر از بام افتاد ، از جاه و منزلت بیافتد.

ببر

دیدن ببر در خواب دشمن قوی و دلیر لیکن کریم و مهربان است . اگر با ببر در نبرد بود و او قهر کرد ، بر دشمن چیره شود . اگر ببر از او ترسان بود و می گریخت ، از دشمن ایمن شود.

بت

اگربیند بت می پرستید به راه باطن رود . اگر بت از سیم بود ، بهر هوای نفس به زنی که با وی میل دارد، تقرب کند . اگر بت از زر بود ، میلش به کار مکره و جمع کردن مال است . اگر بت در خانه بیند ، از عقل و دانش خود فرو ماند .

بخشش کردن

اگر بیند مال خود را به کار خیر می بخشید ، فرزند خود را زن دهد یا کسی از خویشان خویش را زن دهد  و مال خود بر ایشان قسمت کند . اگر بیند مال کسی را با رضایت وی بخشش می کرد ، خیر و شر آن به صاحب مال باز می گردد.

برف

دیدن برف در خواب ، غم و اندوه است و عذاب مگر اندکی دیده باشد . اگر در زمستان برف بیند  و یا جایی که همیشه برف است ، اهل آنجا را غم و اندوه رسد . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن برف در خواب بر شش وجه است : 1- روزی 2- زندگانی 3- مال بسیار و ارزانی نرخها 4- لشگر بسیار 5- بیماری 6- غم و اندوه . اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد ، دلیل که مال حلال بسیار جمع کند . اگر در زمستان جمع می کرد ، عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد .  کرمانی گوید : برف به خواب  دیدن در مناطق سردسیر ، دلیل بر خیر و نیکی و در مناطق گرمسیر دلیل بر غم و اندوه و قحطی است .

برگ

در خواب دیدن برگ بر درخت خلق و خوی بیننده خواب بود . اگر بیند برگ سبز از درخت چید و یا کسی به وی داد ، دلیل که وی را خلق و خوی خوش است . کرمانی گوید : اگر کسی بیند از درخت برگ تازه چید ، به قدر آن وی را مال حاصل گردد. جابر مغربی گوید: برگ درختان میوه شیرین ، دلیل خلق نیکو  و برگ درختان ترش دلیل خلق بد است . درختانی که بار نیاورند ، دلیل بر درم و دینار است .

برنج

دیدن برنج در خواب مالی است که به رنج حاصل شود . کرمانی گوید : اگر دید برنج پخته می خورد ، حاجت وی روا شود و خیر و نیکی بدو رسد . اگر برنج با گوشت پخته می خورد ، دلیل بهتر و نیکوتر باشد . امام صادق (ع) می فرماید: دیدن برنج در خواب بر سه وجه است : 1- مال 2- حاجت 3- خیر و منفعت.

بره

دیدن بره در خواب فرزند است . اگر بره را فرا گرفت یا کسی به وی داد ، فرزندی آورد . اگر بره را کشت ، فرزند وی بمیرد . اگر بیند گوشت بره را خورد ، به سبب فرزند او را غم و اندوه رسد . کرمانی گوید : دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی  و یا کوچکی آن . اگر بیند بره داشت وی را مال و غنیمت حاصل گردد.

برهنگی

اگر در خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد ، حج طلب کند . اگر بیننده خواب فردی گناهکار بود ، گناهانش عفو شود. کرمانی گوید : اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود ، دلیل بر غم و اندوه است . امام صادق (ع) می فرماید : برهنگی در خواب ، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است .

بریان

بریان در خواب فراخی طلب روزی است و گوشت پخته بهتر از گوشت خام است . اگر کسی بیند بریان از گوشت گوسفند می خورد ، به قدر آن ، مال با رنج و سختی بدست آورد .  اگر بریان از گوشت گاو می خورد ، از ترس و بیم ایمن شود . خوردن بره پخته در خواب ، دلیل آمدن پسری است . اگر بیند مرغ بریان می خورد ، مالی از جهت زنی به مکر و حیله بدست آورد . اگر بیند ماهی بریان می خورد ، به سفر رود و به مردی بزرگ بپیوندد.

بز

بز در خواب مردی بود بزرگ و ماده بز زنی بزرگ  بود . اگر دید بز مجهولی را کشت بر بزرگی ظفر یابد . اگر بیند از گوشت بز می خورد ، دلیل که مال خورد . اگر دید سوار بر بز بود ، با مردی بزرگ مکر و حیله کند و به هر حال که خواهد او را گرداند . اگر از پشت بز بیفتاد ، مردی وی را از جاه و حرمت بیفکند . اگر ماده بزی داشت ، زنی بخواهد . اگر از ماده بز شیر دوشید ، از زنی مال بدست آورد .

بستر

بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد . اگر خویشتن را به سه یا چهار بستر دید ، به شماره هر بستر زنی خواهد .اگر بیند بستر را از خانه بیرون انداخت ، زن خویش را طلاق دهد  حضرت دانیال (ع) گوید : اگر بستر خود را سبز بیند ، زنی دیندار و پارسا گیرد . اگر سرخ بود ، زن بدخو و ناسازگار باشد .

بغل

بغل دیدن به خواب دلیل بر ملامت و زشتی است . موی بغل ، دلیل بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن است . کرمانی گوید : اگر بینداز بغل وی بوی ناخوش بیرون آید دلیل بر مال حرام است . اگر کسی بیند دستها در زیر بغل داشت ، یافتن مراد و قهر دشمن است . اگر بیند از بغل وی عرق روان بود ، به قدر آن از مال وی کاسته شود .

بلبل

بلبل در خواب فرزند کوچک و غلام است . آواز آن ، کلام خوش و سخن لطیف است .

بلور

بلور در خواب زنی بی اصل است . اگر بیند بلور داشت یا کسی به وی داد ، زنی بی اصل به زنی خواهد . اگر بیند بلور بسیار داشت ، او را به سبب زنان مال بسیار حاصل شود .اگر بیند بلور می فروخت ، دلالگی زنان بی اصل کند .

بلوط

دیدن بلوط در خواب روزی حلال است  به قدر آنکه خورده بود. حضرت امام صادق (ع) می فرماید : دیدن بلوط بر سه وجه است : 1- روزی حلال 2- منفعت 3- معیشت نیکو

بنفشه

دیدن بنفشه در خواب به وقت آن دلیل که از زن یا کنیزی چیزی به وی رسد  یا او را فرزندی آید. اگر دید بنفشه می چیند ، غم و اندوه خورد . اگر زنی دید بنفشه می چیند و به شوهر خویش داد ، دلیل که شوهر او را طلاق دهد . اگر کسی به وی دسته بنفشه داد ، میان آنان مفارقت افتد .

بوزینه

بوزینه در خواب دشمنی فریبنده و ملعون است . اگر دید بر بوزینه نشست  و آن بوزینه مطیع بود ، بر دشمن غالب شود . اگر دید با وی نبرد می کرد  و بر وی چیره شد ، بیمار شود و شفا نیابد . اگر دید بوزینه را کشت دشمن را قهر کند. اگر دید بوزینه به خانه آورد ، وی را جادو کنند . اگر دید بوزینه با وی سخن گفت ، زنی با وی زبان درازی کند.

بوسه دادن

اگر بیند کسی را بوسه داد ، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است .اگر بیند کس مجهولی را بوسه داد ، از جایی که انتظار ندارد خیر و منفعت بیند . اگر بیند مردی را به شهوت بوسه داد ، بهره مرده خیرات کند . اگر بیند مرده را می بوسید ، از مال یا علم مرده به وی چیزی رسد .  اگر بیند کسی وی را می بوسید ، دلیل که طالب و خواستگار وی است .

بو

اگر دید بوی خوش شنید ، او را نکوهش کنند . اگر در خواب بوی خوش بسیار شنید ، دلیل  است بر مرگ وی .  کرمانی گوید : اگر دید وی را خوشبوی کردند ، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند و اگر خلاف این باشد ، او را پیش مردم نکوهش کنند و نام وی به زشتی منتشر کردد.

به

بعضی گویند ، اگر در خواب به دید مهتری و بزرگی یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثنای نیکو شنود . و بعضی گویند بیماری است  وبعضی گویند فرزند باشد . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و سبز باشد دلیل بر فرزند است چون در وقت خود نباشد و زرد باشد بیماری است .

بهشت

دیدن بهشت در خواب دلیل بر خرمی و مژده از خدای تعالی است . اگر بیند از میوه های بهشت خورد یا کسی به وی داد ، به قدر آن میوه ، علم و دانش بیاموزد و سیرت دین بداند لیکن سود ندارد . اگر دید در بهشت مقیم گردید لیکن وی را نگذاشتند ، دلیل که در دنیا به فساد و عصیان  است . اگر دید در بهشت بر وی بسته شد ، دلیل که پدر و مادر از وی ناخشنود باشند . اگر دید فرشتگان دست وی بگرفتند که در بهشت برند و زیر درخت طوبی بنشست ، مراد دو جهان یابد. اگر بیند از آب کوثر خورد ، بر دشمن ظفر یابد . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است : 1- علم 2- زهد 3- منت 4- شادی 5- بشارت 6- ایمنی 7- خیر و برکت 8- نعمت 9- سعادت . اگر در خواب دید در بهشت است مراد دو جهان یابد و بدست او خیرات بسیار انجام گیرد .

بیابان

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن . اگر بیند در خیابان تنها بود ، دلیل که از کسب خود مال فراوان یابد . اگر با گروهی در بیابان  بود ، دلیل که مال و نعمت فراوان از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود .محمد بن سیرین گوید : اگر کسی از بیابان بیرون آید ، از غم و اندوه رسته شود .  اگر بیند در بیابان بود ،غمگین و مستمند گردد .

بیل

بیل در خواب خادمی است که کارها کند . کرمانی گوید : بیل در خواب کاری است  که با رنج و عذاب حاصل شود .

بیماری

اگر در خواب بیند که بیمار است ، دین وی به فساد است  و گفتار او با مردم به نفاق است . بعضی گویند در آن سال بمیرد . کرمانی گوید اگر بیند بیمار و برهنه است دلیل که زود بمیرد . بعضی گویند : بیماری در خواب دلیل بر فسق و فجور است . امام صادق (ع) می فرماید : اگر کسی بیند که بیمار است و می نالید ، از غم ایمن شود . اگر از بیماری قانع و راضی بود ، تأویلش به نیکی و صحت است .

بینی

بینی در خواب دلیل بر جاه و منزلت است . اگر بیند بینی وی کوتاه شده ، دلیل است بر نقصان قدر و منزلت آن . اگربیند که بینی وی افتاده است ، از جاه و منزلت بیفتد. اگر بیند سوراخ بینی وی گشاد شد ، روزی بر وی فراخ شود  و اگر تنگ بود ، معیشت بر وی تنگ شود . جابر گوید : اگر کسی در خواب دید از بینی وی خون می آمد ، دلیل که مال بسیار یابد . اگر بیند که سر بینی وی بریده بود ، فرزند خویش را ختنه کند . اگر بیند بینی خود را شست ، مردی زن او را بفریبد.

بیهوشی

حضرت امام صادق می فرماید : بیهوشی در خواب بر دو وجه است : 1- دشواری کارها 2- تحیر و سرگشتکی و فروماندگی و بیچار گی


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب