حرف ت

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

تابستان

اگر در وقت خود تابستان را در خواب دید و پربار بود ، عز و دولتش زیاد شود و کارش به مراد رسد.

تاج

تاج در خواب ، زنان را شوهر و مردم عادی را نیکوئی حال است . اگر بیند بر سر تاج داشت ، بلندی و منزلت یابد ولی در دین و شریعت ضعیف باشد.  اگر این خواب را زنی دید ، شوهری کند صاحب حشمت و مال  و جاه در شغل . اگر بیند تاج از سر وی افتاد و بشکست ، زن را طلاق دهد.

تاریکی

تاریکی در خواب ضلالت است در دین . اگر بیند در تاریکی است و تبدیل به روشنایی شد ، توبه کند و راه دین بر وی باز شود . جابر گوید : دیدن تاریکی در خواب ، غم و اندوه است . اگر دید هوا بسیار تاریک شد ، به مردم آن دیار غم و اندوه رسد . امام صادق (ع) می فرماید : تاریکی در خواب بر پنج وجه است : 1- کفر 2- تحیر 3- بسته شدن کار 4- بدعت 5- گمراه شدن .

تازیانه

گویند تازیانه در خواب مال اندک است . محمد بن سیرین گوید : اگر کسی دید که دیگری را با تازیانه میزد ، به کاری مشغول شود و از آن کار سودی نبرد. اگر تازیانه از دست وی افتاد ، کاری که در دست دارد ، بیندازد. کرمانی گوید : اگر بیند کسی او را با تازیانه می زد ، مال حرام یابد . اگر بیند اثر تازیانه بر بدن وی بماند ، سخنهای ناخوش بشنود.

تبر

تبر در خواب مردی ترسو است  . اگر بیند تبری داشت یا کسی به وی داد ، با مردی بدان صفت دوست شود . اگر تبر وی شکست یا ضایع شد ، آن شخص را اجل رسد.

تخت

اگر بیند بر تختی نشسته که بر روی آن چیزی گسترده نبود ، به سفر رود . اگر بیند بر روی تخت خوابیده است و بر آن چیزی گسترده است ، به اندازه قیمت تخت بزرگی یابد . اگر شخص اهل فساد باشد ، بر دارش کنند به خصوص اگر خود را بر تخت خفته دید . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن تخت در خواب بر هفت وجه است : 1- عز و جاه 2- سفر 3- مرتبت 4- بلندی 5- ولایت 6- قدر و جاه 7- عالی شدن کارها.

تخم کاشتن

اگر کسی در خواب دید تخم می کاشت و باز جمع می کرد ، شرف و بزرگی یابد. اگردید از آنچه کاشته بود می خورد ، تعبیرش نیکوتر است . اگر دید از آنچه کاشته بود چیزی حاصل نکرد ، دلیل بر غم و اندوه است. کرمانی گوید : اگر دید گندم می کاشت ، به او خیر و نیکی رسد . اگر جو می کاشت ، مال جمع کند . اگر دید عدس و باقلا و لوبیا مانند اینها می کاشت ، غم واندوه است .

تخمه

دیدن تخمه درخواب خیر نیست . اما صادق (ع) می فرماید : دیدن تخمه در خواب بر چهار وجه است : 1- مال ربا 2- فساد 3- مال حرام 4- پیروی از هوای نفس.

تخم

دیدن تخم ها در خواب آنچه ترش وتلخ و ناخوش است ، غم و اندیشه باشد و آنچه شیرین و خوشبو ، دلیل بر منفعت اندک است . جابر مغربی گوید : دیدن تخم ها درخواب و خوردن آن نیکو است ، مگر که پوسیده یا کرم خورده باشد .

ترازو

ترازو در خواب قاضی است . اگر دید ترازو ایستاده است به هیج سمتی بالا و پایین نمی رود ، قاضی با عدالت است . اگر بیند ترازو راست نبود ، قاضی منصف نباشد .

ترب

دیدن ترب در خواب ، غم واندوه است . اگر بیند کسی به او ترب داد ، آن کس سبب غم واندوه وی شود .اگر دید او به کسی ترب داد یا از خانه بیرون انداخت و از آن نخورد، از غم برهد.

ترسیدن

ابن سیرین گوید : ترسیدن در خواب ایمنی است و هر کس دید در خواب می ترسید و ندانست ترس او از کیست ، مکروهی از آن ترساننده به وی رسد . امام صادق (ع) می فرماید : ترسیدن در خواب نصرت است ، چنانچه رسول خدا( ص) فرمود : نصرت یافتم به ترسیدن.

ترشی

دیدن ترشیها در خواب ، غم واندیشه است به خصوص خوردن میوه های ترش . اگر بیند کسی چیزی ترش به وی داد ، از او به وی رنج و اندوه رسد .

تریاک

ابن سیرین گوید : اگر کسی دید که تریاک برای بیماری خورد ، از رنج برهد و کارها برای وی گشاده شود . اگر خلاف این باشد ، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان است .

تسبیح کردن

محمد بن سیرین گوید : تسبیح کردن در خواب ، مطیع بودن بر فرمان حق است و از غم واندوه فرج یابد.  اگر بیند در خواب تسبیح با خود داشت ، غم و اندوهی به وی رسد ولی در آن اجر و ثواب است .

تشنگی

سیراب در خواب بهتر از تشنگی است . اگر بیند تشنه است و آب نمی یافت رنج و زحمت به وی رسد .  جابر گوید : تشنگی در خواب فساد در دین است . اگر بیند تشنه است آب یافت و خورد ، دلیل که گنه کند ولی سرانجام توبه کند و پارسا شود.

تکبیر کردن

اگر کسی دید در خواب تکبیر می کرد ، از شر دشمنان ایمن شود و در خیرات بر وی گشاده گردد. امام صادق (ع) می فرماید : دیدن تکبیر کردن در خواب بر چهار وجه است : 1- ایمنی از دشمن 2- رستگاری از بلا 3- خیر و برکت 4- گشایش کارهای بسته.

تگرگ

تگرگ در خواب عذاب و تنگی دنیاست ، مگر اندک باشد . اگر در وقت خود باشد ، اهل آن موضع را فراخی ونعمت است . اگر به وقت خود نبود ، غم واندوه است .

تن

اگر بیند تنش لاغرو نحیف بود ، دلیل است بر درویشی و بستگی کارها . اگر تنش چاق و فربه بود ، دلیل است بر توانگری و گشایش کارها . اگر دید تنش قوی و درست است ، کارش به نظام شود و رازش پوشیده بماند . اگر تنش ضعیف بود ، درویش شود و رازش فاش گردد. امام صادق (ع) می فرماید : اگر بر تن خود زیادتی دید ، دلیل بر توانگری و ظفر بر دشمن است . اگر نقصانی در تن داشت ، بر خلاف این باشد .

تندر ( رعد )

اگر غریدن تندر از باران باشد ، مردم را ترس و بیم کمتر است  و نعمت بیشتر . اگربیند تندر سخت و باران بسیار بارید، دلیل بر ترس بیننده از دعای پدر و مادر است .

توبه کردن

اگر کسی دید توبه می کند ، از گناه و معصیت پشیمان شود و کردار نیکو کند  که در آن خوشنودی خدای تعالی است و دست از دنیا بردارد و طالب آخرت شود . امام صادق (ع) می فرماید : توبه کردن در خواب بر چهار وجه است : 1- پشیمانی از گناه 2- رضای خدا 3- راه آخرت 4- سعادت.

توت

توت شیرین خوردن در خواب روزی است و خرتوت ، غم واندوه.  خوردن توت شیرین در وقت آن ، روزی در کسب و کار است . اگر به هنگام رسیدن توت بیند ، نیکوتراست . اگر به وقت آن نباشد ، غم واندوه است .

تیر

تیر در خواب مردی است راستگو که از وی به مردم خیر رسد . اگر بیند کسی به وی از غرض تیر می انداخت ، پیامی به وی رسد . اگر وی با غرض تیر می انداخت ، نامه بدان کس فرستد.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب