حرف ج

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

جادو کردن

جادو کردن در خواب کار باطل است . اگر خواب بیند که جادو می کرد ، کاری کند که بیهوده و باطل است . بعضی گویند : جادو کردن در خواب فتنه است برای کسی که او را جادو کردنند. امام صادق (ع) می فرماید: جادو کردن در خواب بر پنج وجه است : 1- فتنه 2- فریب 3- مکر 4- باطل و دروغ 5-  کاری که در آن اصلی نباشد .

جارو

اگر دید خانه اش را جارو میکرد ، مالش ضایع شود . اگر خانه  کسی را جارو می کرد ، مال کسی به وی رسد .

جام

اگر بیند جام پر آب یا گلاب به دست گرفت یا کسی بدو داد و از آن خورد ، زن گیرد و فرزند صالحی به دنیا آورد.  اگر آب از جام ریخت و جام بماند فرزندش بمیرد و مادرش بماند . و اگر جام شکست مادر فرزندش هم بمیرد . اگر جام سفید یا سبز داشت ، دلیل بر زن پارساست . اگر جام سرخ بود ، زن مفسد است .

جامه

جامه در خواب دیدن ، کسب و کار مرد باشد . اگر جامه خود را نیکو دید ، کسب و کار وی نیکو شود . اگر بد بود ، تأویلش خلاف این باشد . اگر جامه خود را سیاه دید ، غم و اندوه است . اگر سرخ بود ، خرمی و توفیق و طاعت است . اگر دید جامه رنگین داشت اگر زن است وی را نیکو باشد . جامه کهنه پوشیدن بد است و جامه نو داشتن نیکو.

جغد

جغد در خواب مردی است نابکار . اگر دید جغد می گیرد ، وی را با چنین شخصی دشمنی افتد و دیدن جغد در خواب مبارک نباشد . اگر کسی دید که آواز جغد می شنید ، در آنجا نوحه و شیون باشد .

جگر

جگر درخواب مال پنهان است . اگر بیند جگر پخته یا بریان کرده یا خام بدست آورده ، گنج بیابد . جگر گاو وگوسفند هم دلیل بر مال و نعمت است .

جنازه

اگر کسی بیند جنازه کسی می برند ، بر کسانی که دنبال جنازه بودند ، فرمانروا شود و بر ایشان ظلم کند .  اگر بیند مرد و مردم جنازه وی را می بردند ، شرف و بزرگی یابد ولی در دین مفسد شود. امام صادق (ع) می فرماید : دیدن جنازه در خواب بر سه وجه است : 1- بزرگی 2- ولایت 3- عز و جاه و رفعت

جنب بودن

اگر کسی در خواب بیند که جنب بود و خود را برهنه دید ، در کارش متحیر و حیران شود . اگر در حمام خود را شست و جامه پاکیزه پوشید ، به خدا باز آید و توبه کند .

جنگ کردن

اگر بیند که با مردم یا حیوان می جنگید ، بر دشمن غالب شود .

جو

اگر بیند جو می خورد یا داشت و یا کسی به وی داد، خیری به وی رسد . اگر دید در زمین جو می کاشت ، مال جمع کند و کاری کند که خدا خشنود شود . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن جو در خواب ، مالی  است که آسان بدست آید .

جوی آب

جوی آب در خواب ، اگر آب خوش طعم پاکیزه بود ، دلیل بر زندگانی خوش است . اگر آب جوی شور یا تلخ بود ، دلیل تلخی و سختی زنگانی اوست . اگر بیند بر جوی صافی نشسته ، از غم فرج یابد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر وامدار است وامش گذارده شود . جابر مغربی گوید : جوی در خواب ، مردی محتشم با منفعت است . اگر دید آب از جوی برداشت به قدر آن از مردی محتشمم مال یابد . اگر کسی جوی را روان و صاف بیند ، کار وی روان شود . اگر اب جوی تیره بود ، کارش تباه و بی نظام شود .


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب