حرف ح

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

حج

اگر در خواب دید به حج رفته است ، خدای تعالی او را حج روزی کند ، اگر بیمار است عافیت یابد ، اگر وام دار است ، وامش گذارده شود . اگر بیم دارد ایمن شود . اگر در سفر است به سلامت بازگردد. اگر دید در حج فوت شد ف عمر وی دراز شود .اگر بیند در کعبه نماز می خواند ، از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود . امام صادق (ع) می فرماید : حج در خواب بر هفت وجه است : 1- ازدواج کردن 2- خریدن کنیز 3- زیارت پادشاه (بزرگی) 4- نیکوئی بر مردم 5- سعی کردن در کار خیر 6-  ثواب کردن 7- صحبت با اهل علم .

حرم

اگر بینددر حرم کعبه بود ، از آفات دنیا ایمن شود.

حصار

اگر دید که به حصاری داخل می شود ، از شر دشمنان ایمن می شود . اگر از حصار بیرون آمد ، دشمن بر وی ظفر یابد .

حصیر

اگر دید حصیر داشت یا کسی بدو داد ، به اندازه بزرگی یا کوچی حصیر به او خیر و منفعت میرسد. اگر دید حصیر می بافت  و آن کم ارزش بود،  زنی بی اصل و درویش نصیبش شود . اگر حصیر پاکیزه و قیمتی بود ، زنی محتشم و اصیل نصیب وی شود . اگر حصیر می بافت و میفروخت ، غم و اندوه رسد . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن حصیر در خواب بر سه وجه است : 1- زن 2- منفعت به قدر و قیمت آن 3- خواستار کاری شدن که به واسطه آن به او ملامت و بدنامی رسد .

حلوا

امام صادق (ع) می فرمای : حاوادر خواب مال بسیار است و دین خالص . خوردن یک لقمه آن فرزند است . خوردن حلوایی که در آن مغز بادام یا پسته است دلیل باشد بر مالی که بدو رسد از فردی بخیل .

حنا

اگر دید حنا بر دست و پای خویش می نهد ، خویشان و اقوام خویش را بیاراید  و مزین کند ولی دیر دین او کراهت بود . امام صادق (ع) می فرماید: حنا بستن در خواب بر سه وجه است : 1- آرایش خویشان 2- غم و اندوه 3- ستر خویشان.

حوض

حوض در خواب علم و دانش است . اگر دید با آب حوض خود را می شست ، توفیق یابد و از گناهان باز ایستد. اگر در آب حوض فرو میرفت وآن آب برای او خوشایند بود ، عمر خود را به سلامت می گذراند و مالش زیاد شود. اگر بیند کنار حوض سبزه روییده ، از علم خود منفعت یابد . اگر بیند از آب حوض میخورد ، از مردی توانگر مال یابد و کارش نیکو شود . اگر بیند لباس خود را در آب حوض می شست ، خویشان وی توبه کنند و راه دین جوید.

حیض

دیدن حیض در خواب برای زنان زیادی مال و برای مردان بقا در معصیت است .


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب