حرف خ

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

خار

دیدن خار در خواب وام است . اگر دید خاری در اندام وی فرو شد ، از کسی وام گیرد و به قدر رنج  و درد آن خار ، سخن ناخوش از آن کس شنود .  امام صادق (ع) می فرماید : دیدن خار در خواب بر سه وجه است : 1- وام 2- دشمن 3-دشواری و سختی کارها.

خارپشت

خارپشت در خواب دشمنی است زشت و بدخوی .  اگر بیند خارپشت را کشت ، دشمنی را قهر کند . اگر دید خارپشت او را گزید ، از آن کس به وی گزند رسد .

خارش

اگر دید تن وی می خارد ، از خویشان خود غم و اندوه بیند . امام صادق (ع) میفرماید : اگر دید از خارش بدو گزند رسید ، از خویشان مضرت بیند . اگر از خارش ضرر ندید ، از آنان گزند نرسد .

خاشاک

خاشاک در خواب مال و نعمت است  برای مردم عامه . اگر بیند خاشاک در تنور می سوزاند ، مال خود را هزینه کند .

خاک

دیدن خاک در خواب مال است . اگر بیند در خاک می رفت ، خاک میخورد یا جمع می کرد ، مال بدو رسد . اگر دید خاک می افشاند ، به اندازه آن وی را مال حاصل شود . امام صادق می فرماید : دیدن خاک در خواب بر سه وجه است : 1- مال 2- منفعت 3- شغل دنیا .

خاکستر

خاکستر در خواب مال باطل است . اگر بیند خاکستر جمع می کرد ، مال از بزرگی جمع کند و به وی نماند. بعضی گویند : علمی حاصل کند که در آن منفعت نباشد .

خانه

خانه در خواب زن است .اگر بیند به خانه نو رفت ، زنی توانگر گیرد . اگر بیند از خانه گریخته بود و در خانه را قفا نکرده بود ، از غم واندوه رسته شود ، اگر بیمار است شفا یابد.

خر

خر دیدن در خواب بخت و بزرگی مرد است و نیکی و بدی خر به بیننده خواب بر می گردد. اگر خران بسیار بیند ، خیر و منفعت و مال وی بسیارشود . اگر بر خر سیاه نشسته بود ، مهتری و بزرگی یابد . اگر خر سفید بود ، عز و جاه دنیا یابد .اگر بیند خر وی آبستن بود ، امیدواری و زیادی خیر و خرمی است . اگراز خر افتاد درویش و مستند شود . اگر بیند بار سنگین بر خر گذاشته و بر بالای آن نشسته ، توانگر شود . اگر سوار بر خر بود و خر زیر وی بمرد ، به زودی میمیرد.

خربزه

خربزه زرد در خواب بیماری است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک و سبز بهتر از زرد است . خربزه شیرین در وقت خود خوردن دلیل براز بین رفتن غم و اندوه است .امام صادق (ع) می فرماید : دیدن خربزه بر پنج وجه است : 1- زن 2- بیماری 3- غم 4- منفعت 5- عیش خوش به خصوص اگر شیرین باشد.

خرچنگ

خرچنگ در خواب مردی بدخوی و دون همت است . اگربیند که خرچنگ داشت با مردی با این صفت مصاحبت کند .اگر خرچنگ را کشت ، از مردی بدخوی جدا گردد.

خردل

خوردن خردل در خواب موجب غم و اندیشه  است  و نقصان مال یا رنج و بیماری.

خرس

دیدن خرس در خواب ، دشمن پست  دزد احمق است . اگر دید خرس را کشت، بر دشمن پیروزی پیدا کند . اگر گوشت او را خورد یا پوست او را با خود داشت ، ترس و بیم به او رسد . کرمانی گوید : خرس در خواب مردی بدبخت و دیوانه است و اگر خرس ماده بود ، زنی بدبخت و دیوانه است . اگر بیند خرس به خانه او آمد ، اگر ماده باشد ، با زنی با این صفات ازدواج کند و اگر نر بود ، مردی با این صفت به خانه او آید .

خرگوش

دیدن خرگوش در خواب بد است . اگر دید خرگوش داشت یا کسی به او داد ، زنی بد گیرد. اگر دید پوست خرگوش پوشیده بود یا ازگوشت او می خورد ، از زن چیزی اندک به او رسد .اگربیند بچه خرگوش داشت ، رنج و اندوه از فرزندان به وی رسد . جابر گوید : خرگوش در خواب زنی دیندار و پارسا است . اگر دید خرگوش را کشت به سبب عیال او را مصیبتی رسد .

خرما

خرما در خواب مال و خواسته است . اگر دید خرما می خورد ، اگر اهل علم باشد ، علمش زیاد شود  و اگر بازرگان است ، مالش زیاد شود . بعضی گویند : خرما در خواب میراث است . اگر خرمای تازه داشت ، به قدر ان وی را مال حاصل شود . امام صادق (ع) گوید : دیدن خرما ، مال حلال است . دیدن خرمای تازه ، دلیل روشنی چشم و فرزند است .

خروس

اگر بیند بانگ خروس می شنید ، را خیرات و نیکی گزیند . اگر بیند خروس بر روی وی می پرید ، به او از کسی غم واندوه میرسد . اگر بیند خروس داشت : پسری آورد و یا با مردی همنشین شود . امام صادق (ع) می فرماید : اگر کسی بیند خروس یافت ، بر بزرگی از اصل خود دست یابد و یا غلبه کند .

خرید و فروش

خرید و فروش کردن در خواب بد است

خشت

خشت در خواب مال است .

خفتن

اگر دید کسی درتخت و یا بستری خفت است ، بزرگی یابد ولی از راه دین بی خبر است .کرمانی گوید : خواب ترسنده را ایمنی ، مرده را آمرزش و بیمار را شفا و زندانی را آزادی باشد .

خفه کردن

اگردید کسی او را خفه می کند ، غمگین ومستمند شود .

خنجر

اگر دید خنجر دردست داشت ، با کسی جنگ و دعوا کند . اگر خنجر شکست ، عاقبت دعوا تبدیل به صلح شود .

خنده

خنده در خواب غم و اندوه است . اگر در خواب قهقهه می زد ، اندوهش زیاد باشد .اگر دید آهسته می خندید ، اندوهش کمتراست . بعضی گویند : خندیدن آهسته در خواب ، یافتن مراد است . امام صادق (ع) می فرماید :خنده آهسته در خواب فرزندی نجیب است  و قهقهه دلیل غم واندوه و مصیبت است .

خوردنی

هر خوردنی که بوی خوش دارد در خواب ، نیکی است . اگر ناخوش باشد ، دلیل شر وبدی است . سیر و پیاز در خواب غم و اندوه و تباهی حال وی است و گویند مال حرام باشد . کرمانی گوید : خورش چون شیرین باشد ، شادی و خرمی و چون تلخ و شور وبدطعم باشد ، رنج و اندوه است .

خوشه

خوشه اگر سبزو تازه باشد ، فرزند و زیادی مال و نعمت است . اگر خشک باشد ، فرزندی با عمر طولانی است ، دلیل تنگی و قحطی هم است .

خوک

دیدن خوک در خواب مردی قوی و توانگر ولی  پست و دون همت است . اگر دید خوکان بسیار در جایی نگهداری میکرد، مال حرام بسیاری جمع کند .دیدن بچه خوک غم است .خوردن گوشت خوک دلیل خوردن مال حرام است . اگر دید میان خوکان می گردید ، دلیل که  از نظر مالی که از ظلم کردن بدست آورده ، خرم شود . دیدن خوک از جهت دین خوب نباشد .

خون آمدن

اگر دید از جراحتهای تن او خون می آمد ، به او زیان و غم می رسد . اگر بدون زخم خون می آمد ، اگر رشوه گیرنده است ، رشوه گیرد . اگر نه به او زیان می رسد . اگر دید خون می خورد ، مال حرام می خورد و یا به ناحق خونی بریزد . اگر بیند از دندان او خون می آمد از خویشاوندان به او غم میرسد . اگر دیددر جایی در خون افتاده بود . به خون ناحق مبتلا شود . اگر بینداز بینی او خون بسیار بیرون آمد و ضعیف نشد ، مال حرام است به خصوص اگر جامه او خونین شد .

خیار

خیار اگر به وقت خود دیده شود ، سخن خوش و نیکوست و یا زنی است که به او رغبت دارد . اگر دیدخیار خورد ، مرادش حاصل شود . بعضی گویند : اگر دید خیار می خورد ، کاری کند که از آن پشیمان شود  امام صادق (ع) می فرماید : دیدن خیار در خواب سه تعبیر دارد : 1- پشیمانی 2- شادی 3- منفعت از جانب دوستان به خصوص اگر درفصل آن باشد.

خیمه

اگر دید برای خود خیمه زد ، اگر سپاهی بود ، مال یابد . اگر بازرگان بود ، سفر کند و از سفر مال و نعمت بدست آرد .اگر خیمه سیاه و بزرگ بود ، غم و اندوه است .اگر کهنه و دریده بود ، مضرت و زیان است . اگر بیند بزرگی در خیمه اش است ، کارش خیر شود و بر دشمن پیروز گردد.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب