حرف د

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / 1 نظر

دارچین

اگر بیند دارچین بسیار داشت ، غمگین و متفکر شود . اگر دارچین می خورد ، غم و اندوهش بیشتر باشد . اگر بیند دارچین برای رفع مریضی می خورد و برای او سود داشت  ، دلیل نیکی و صلاح است .

دارو

اگر دید برای بیماری دارو خورد و موثر بود ، دلیل صلاح دین است . اگر دارو موثر نبود ، صلاح دین وی زایل شود. اگر دید برای مردم دارو دارو تهیه می کرد ، با مردم نیکویی کند . امام صادق (ع) می فرماید : هر دارویی که زرد باشد دلیل بر رنج و بیماری است و دارویی که خوردن آن آسان است ، دلیل شفا یافتن و آسایش است . دارویی که خوردن آن سخت است ، دلیل بیماری باشد .

داس

اگر دید داس در دست داشت ، آلتی بیاورد که توسط آن مال بدست بیاورد . اگر بیند با داس درو می کرد ، مال و نعمتی با رنج بدست می آورد . اگر داس او بشکست یا ضایع شد ، مال او از بین  می رود . اگر داسی از طلا یا نقره داشت ، مال حرام است .

دام

اگر در خواب دام دید ، مکر و حیله است . اگر دید پای او در دام گرفتار است ، به مکر و حیله گرفتار شود .اگر پایش از دام گشاده گشت ، تعبیرش خلاف این است .

دختر

دیدن دختر در خواب ، دلیل شادی و فرح دنیا باشد . اگربیند دختری به دنیا آورد یا کسی به او دختر داد،  قدر جمال دختر خرمی ، برکت و نعمت یابد . اگر بیند دخترش مرد، خلاف این است .اگر دختر به کسی داد ، خرمی بدان کس دهد . اگر دید دخترش ناقص است ، دلیل غم و اندیشه وخرابی احوال اوست.

در

اگر بیند درها بر روی او باز شده است ، درهای نعمت دنیا بر وی گشاده شود . اگر بیند درهای باز شده از سمت راهی بود ، مال خود را به زودی هزینه کند . اگر بیند در سرا بر او باز گردید ، مالی به او از جانب بزرگی رسد . اگر بیند در خانه او شکست ، افتاد یا خراب شد ، رنج و مصیبت بزرگی به او رسد . اگر در خانه او بزرگ بود ، نیکی بر خانواده وی است. اگر دید حلقه در خانه کسی را می کوبید ، دعای او مستجاب شود . شاید گنجی جوید و یابد . اگر دید در آسمان گشوده گشت ، بر مردم آن دیار در خیر گشوده شود .

دربانی

اگر دید دربانی میکرد، حاجتی که دارد روا شود و از مردی بزرگ عزت و جاه یابد .

درختان

دیدن درخت در خواب دلیل مردی بزرگ و شریف است. اگر درخت میوه دار بود ، دلیل برمردی توانگر است و درخت بی میوه ، مردی درویش است درختی که درباغ بیند، مال است برای صاحب باغ . اکر بیند درخت را از ریشه می کند ، مردی را از جاه و نعمت بیفکند . هر درختی که میوه داشت ، دلیل نعمت است و به اندازه میوه ای که از آن درخت خورده منفعت مالی نصیب او شود . ریشه درختان دلیل رضای خدا در دین است ، اگر ریشه های درخت قوی بود ، زکات مال کامل دهد . پوست درخت اگر قوی بود ، روزه دار است . اگر شاخه درخت بسیار بود ؛ خویشان وی زیاد شوند . اگر درخت را پر برگ دید ، خوش طبعی است . اگر درختی را برید و انداخت ، هلاک شود .  اگر دید درخت میوه بسیار داشت ، دیندار باشد . اگر دید درخت کاشت ، چیزی به وی رسد. اگر برگ درختان جمع می کرد ، به اندازه آن به او طلا رسد .

درخت آلو: مردی فرمانده در کارش است . بعضی گویند : زن و کنیزک.

درخت گلابی : مردی توانگر است که خوش طبع و سازگار است .

درخت زردآلو : مردی بیمار است .

درخت انار : مردی است که مال و نعمت بسیار دارد . بعضی گویند ، زنی توانگر و شایسته است .

درخت انجیر : مردی توانگر و خداوند نعمت است .

درخت انگور : زنی کریمه، زیبا و نیکوکار است .

درخت بادام : زنی بدکار است .

درخت بلوط : مردی بیخبر منافق است .

درخت پسته : مردی توانگر و بخیل.

درخت گردو : مرد عجمی است که با خانواده خود خسیس است .

درخت چنار : مردی است مبارک که به خویشان خود منفعت رساند .

درخت خرما : مردی شریف و بزرگوار و عالم است . اگر درخت خرما در خانه داشت با مردی بزرگ آشنا شود .

درخت زیتون : مردی اصیل است و مال وی اندک است و نیکویی او کم.

درخت سدر : مردی بزرگوار ولی خجول.

درخت سرو : مردی تیز طبع

درخت سنجد : مردی محتشم ، لطیف سخن و مردم نواز است.

درخت سیب : مانند درخت سرو

درخت شفتالو : مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد .

درخت صنوبر : مردی درویش که نه دین دارد و نه دنیا .

درخت عرعر:  مردی است که کمتر خیر کند .اگر بیند درخت عرعر داشت ، بامردی اصیل همنشین شود .

درخت عود : مردی نیکو روی، لطیف سخن ، خوش زبان و توانگر است .

درخت فندق : مردی عرب و سخت دل ، با لهو و لعب خوش باشد و خیرش کم است .

درخت گل : مردی شادکام سخن روا.

درخت مورد: مردی گران طبع که با مردم ناسازگار است . بعضی گویند ، مردی است فاضل و توانگر دل.

درخت نارنج : مردی گران طبع بیمارگونه و زردروی.

نی : مردی بدخوی و سخن چین.

درد

اگر بیند همه اعضای او درد می کرد ، مالش را از دست می دهد. اگر سرش درد می کرد ، گناه بسیار دارد و توبه کند و صدقه دهد . اگر پیشانی او درد می کرد ، فساد دین و غم و اندوه است . اگر چشم او درد می کرد و کسی به او دارو داد ، کسی او را رهنمایی کند .اگر دید گوشش درد می کرد ، سخنی زشت و فحش شنود . اگر دید زبانش درد می کرد و یا در زبان او نقصانی است ، سخنی گوید که به دردسر افتد . اگر دهانش درد می کرد ، غم و اندوه بسیار خورد . اگر بیند پشتش درد می کرد ، از اقوام آزار بیند . اگر جگر درد کند ، بر فرزند مهربانی کند . اگر عورت یا مقعد او درد می کرد ، به فساد گراید . اگرپای او درد می کرد ، بر زیر دستان جفا کند .

دروغ گفتن

دروغ گفتن در خواب فساد است . اگر شهادت دروغ می داد ، دین او تباه شود . گویند ، اگر به پادشاه ( بزرگی) دروغ می گفت ، مردم او را نکوهش کنند و آبرویش بریزد .

درویشی

درویشی در خواب دلیل صلاح دین  است. اگر بیند به درویش مسلمانی خیرات می کرد ، به دشمن خود در کاری کمک کند . اگر دید از درویش نان خواست ، خیرو منفعت به او رسد .

دریا

اگر آب دریا روشن و صاف بود ، پادشاه عالم و فاضل است ، اگر کدر و تیره بود ، مفسد و ظالم است . اگر آب دریا را خورد ، به اندازه آن عزت یابد . اگر با شنا از دریا بیرون آمد ، از زندان به سلامت آزاد شود . اگر در دریا غرق شد و مرد ، در دنیا به حرص غرق شود. اگراز دور به دریا می نگریست و نزدیک نرفت ، به آنچه امید دارد نرسد. اگر دید از آب دریا بیرون آمد ، بی غم شود . اگر دید در آب دریا می رفت ، توفیق طاعت یابد .

دره

اگر دید وارد دره ای شد ، غم و اندوه است . اگر از دره بیرون آمد ، از غم و اندوه رسته شود . کرمانی گوید : اگر دره در خواب دید حج کند.

دست

اگردست خود را بریده دید ، برادر یا خواهر او بمیرد . اگر دو دست خود را بریده دید ، از کسب و کار و مراد خویش بازماند . اگر بیند دست خود را در هنگام کار کردن می برید ، عاشق شود . اگر بیند دست می زد ، با کسی بپیوندد یا ازدواج کند . اگر بیند چهاردست و پا راه می رفت ، با سختی و دشواری حاجت محال خود را بیابد . اگر هر دو دستش می لرزید ، از کسب باز ماند . اگر بیند چپ دست بود و کارها را با دست چپ می کرد ، کارهای مخفی کند . حاجتش روا شود .

دستبند ( النگو )

برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه و تنگدستی . اگر دستبند او نقره بود ، غم و اندوهش کمتر باشد . اگربیند بزرگی به او دستبند داد ، او را فرزند یا برادری آید، اگر زنی این خواب را دید شوهر کند. اگر در دو دست النگوی نقره  داشت ، مال و نعمت دنیا با رنج بدست آورد. امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن دستبند در خواب بر 12 وجه است . 1- برادر 2- خواهر 3- انباز 4- دوست 5- رفیق  6- فرزند 7- قوت 8- توانائی 9- ولایت 10 – مال 11- محبت 12- پیشه و زراعت.

دستکش

دیدن دستکش در خواب برای مردان بهتر از زنان است .اگر مردی دید دستکش آهنین داشت ، او را قوت و توانایی است . اگر دستکش از طلا یا نقره بود ، تعبیرش مانند دستبند است .

دست و روی شستن

اگر دید دست و روی با آب صاف  می شست ، تمام حاجتی که دارد روا گردد . اگر بیند در چشمه صافی دست و روی می شست ، اگر غمگین است شاد شود. اگر ترسیده ایمن شود . اگر بیمار است شفا یابد . اگر وامدار است ، وامش گذارده شود . اگر اسیر است آزاد شود .

دشمن

اگر بیند با دشمن می جنگید ، و دشمن او را بخورد ، به بلا و مصیبت افتد و توبه کند و باید صدقه دهد .

دشنام

اگر بیند به کسی دشنام می داد ، حال آن کس نیکو شود .

دعا کردن

دعا در خواب حاجت روائی است . اگر بیند دعا می کرد و آمرزش می خواست ، عاقبتش خیر شود و حاجتش روا شود .

دف زدن

دف زدن در خواب امر به معروف است . اگر مردی جوان دف می زد ، با دشمن خود امر به معروف کند . امام صادق (ع) می فرماید:  آواز دف شنیدن در خواب ، نشاط و شادی است که از زن رسد .

دل

دیدن دل در خواب مالی است که به او رسیده است . اگر بیند دل او تنگ بود ، کارهای او تنگ ودشوار شود . اگر دل را شادمان بیند ، کارهای او گشاده شود .اگر بیند دل خسته است ، بی غم شود . اگر دل او پاره پاره شد ، دل به هوس محال و یا شغلهای ناکردنی مشغول شود . امام صادق (ع) گوید : دل به خواب دیدن به ده وجه است : 1- مال 2- ریاست 3- فرزند 4- شجاعت 5- جوانمردی 6- دین 7- حرص و آز 8- قوت 9- شهوت 10 – نهان داشتن احوال خویش.

دم

اگر بیند دم داشت چون خر ، اسب و گاو ، مال و نعمت او زیاد شود و زندگانی به خوشی گذراند . اگر چون سگ یا گرگ ( یا هر حیوان حرام گوشتی ) دم داشت ، مال حرام خورد و مردم او را ملامت کنند.

دنبه

دنبه در خواب دلیل مال است یا زن است . اگر بیند دنبه خام می خورد ، ازدشمنش مال خورد . اگر بیند مانند گوسفند دنبه  داشت ، فرزندی آید که صاحب اقبال  و دولت است و روزی او فراخ شود.

دندان

دندان در خواب خانواده است . دندان بالا دلالت دارد بر مردان خانواده و دندانهای پایین دلالت دارد بر زنان خانواده . دندانهای جلو فرزندان و خواهران و برادران است یا مادر و پدر . دندانهای کنار ، عمه و عمو و خاله و دایی فرزندان آنان است.( جانب راست خانواده پدری و طرف چپ خویشان مادری است .) اگر بیند دندانهای او می جنبید فردی از خانواده او بیمار شود . اگر دید دندان او بر زمین افتاد و خاکی شد ، فردی از خانواده او بمیرد . اگر بیند دندان او شکست و ضایع شد ، یکی به بلا و آفت دچار شود . اگر بیند دنداهای او زیاد یا خوب و پاکیزه بود ، یکی از کسان او خیر و خرمی و زیادی  و رفعت  و منزلت یابد . اگر دید دندانش درد  میکرد ، منفعت یابد .

دوختن

اگر لباس خویش را می دوخت ، کارش نیکو شود .اگر جامعه زن می دوخت ، غم و زیان رسد . امام صادق (ع) می فرماید : دوزنده در خواب کسی است که کارهای دنیا بر دست وی اصلاح شود .

دوزخ

اگر بیند در دوزخ است و بیرون نیامد ، عاصی و بدکار است و باید توبه  کند زیرا اجلش نزدیک است . اگر دید در دوزخ است و در آنجا رنجی به او نمی رسد ، در رنج و غم دنیا گرفتار می شود و آخر به سلامتی یابد. امام صادق (ع) گوید : دیدن دوزخ در خواب بر پنج وجه است : 1- خشم خدای تعالی 2- مبتلا شدن به گناه 3- جور فردی ستمگر 4- رنج و مصیبت 5- مال یتیم و ربا خوردن.

دهان

دهان در خواب دیدن ، کلید کارهاست . هرچه از دهان بیرون آید تأویل آن همان است . اگر بیند به خوبی هرچه بر دهان می گذاشت ، می خورد ، روزی است . اگر با کراهت و سختی  می خورد ، تعبیر آن سختی و رنج باشد. اگر آنچه در دهان او بود شیرین بود و راحت خورده شد ، دلیل راحتی و خوشی است . اگر بیند دهانش بسته بود ، بمیرد یا بیمار شود . اگر دید دهانش گشاد گشته ، نعمت و روزی بسیار است .اگر در خواب دهان خود را نیکو دید ، سخنهای خوب شنود . اگر دهانش کج ، سست یا زشت بود ، سخنهای زشت شنود. اگر دیداز دهانش خون بیرون می آمد ، ازصبحت با کسی دشمنی پیش گیرد . اگر از دهانش بوی خوش بیرون می آمد، مردمان ثنای وی گویند . اگر دید خمیازه می کشد ، از کسی شکایت کند .

دیگ

دیگ در خواب کدبانوی خانه است . اگر در دیگ گوشت یا خوردنی  بود ، روزی بدون رنج بدست آورد . اگر دیگ شکست ، کدبانوی خانه هلاک شود .

دیو

دیو در خواب دشمنی بزرگ و مکار و فریفته است . اگر کسی بیند دیو او را دنبال می کرد ، باید توبه کند از کارهای بد تا دشمنان بر وی پیروز نشوند . اگر با دیو می جنگید و بر وی غلبه کرد ، دین او درست و قوی است . اگر دید با دیو صحبت می کرد ، گناهان بزرگ کند و ایزد تعالی مراد وی را ندهد.

دیوار

دیوار در خواب حال بیننده خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته و دیوار محکم بود ، حالش در دنیا نیکو و محکم است . اگر بیند دیواری کهنه را خراب می کرد ، مال یابد و اگر دیوار نو بود ، غم و مصیبت رسد . اگر بیند از دیوار افتاد ، حالش خراب شود .اگر بیند دیوار کج را راست و یا دیوار خراب را آباد و عمارت کرد ، حال تباه شده او به صلاح باز آید . امام صادق (ع) گوید : اگربیند با دست خود دیواری از خشت و گل بنا می کرد ، تعبیر آن مال و دین امانت است. اگر دیوار از گچ و آجر بود ، دلیل خودخواهی و تباهی اوست .اگر دیوار از سنگ و آهک بود ، به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب آخرت نباشد.

دیوانگی

دیوانگی در خواب مال حرامی است که به خیرات هزینه کند و از مردم ملامت یابد. اگر بیند دیوانه شده است ، به فساد گراید و ربا خورد .اگر دید با دیوانه ای هم صحبت شد ، با فردی ربا خوار و مفسد همنشین شود و بدنامی برای وی حاصل گردد.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

نظرات

  • بهار

    خواب دیدم مردی که دوستش دارم به من دستبندی هدیه داد که سرتاسرش از نگینهای ریز سفید پوشیده بود و در وسط ان نگین سبز بزرگی وجود داشت و در دو طرف نگین سبز دو نگین قرمز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب