حرف ر

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

رازیانه

اگربه وقت باشد یا بی وقت دلیل غم و اندوه است وخوردنش مضرت است .اگر بیند در زمینی که مال او بود رازیانه می کاشت ، به غم و اندوه گرفتار شود .

راسو

دیدن راسو در خواب دزد است . اگر دید راسو در خانه یا ملک او بود ، دزد به آنجا رود و چیزی بدزدد. اگر راسو را کشت ، دزد را بگیرد . اگر بیند راسو به او صدمه زد ، اگر بیمار است شفا یابد . امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن راسو در خواب بر سه وجه است . 1- غم و اندوه 2- درد 3- بیماری.

ران

اگر دید ران او شکست یا قطع شد ، از خویشان خود جدا شود و در غربت هلاک شود . ران راست دلیل بر خویشان پدری و ران چپ دلیل خویشان مادری است . اگر دید ران او لاغر و باریک شده ، خویشان او ضعیف شوند . اگر دید گوشت رانهای او افتاد ، مال خویشانش از بین برود . جابر گوید ، اگر دید رانهایش با طناب به هم بسته بودند ، با خویشان خود پیوسته گردد و نکاح کند .

راه

دیدن راه در خواب دین  و پایداری آن است . اگر در شاهراه می رفت ، در راه دین رود . اگر دید در راه گم شده است ، در راه دین با کار دنیا دچار سرگشتگی گردیده . اگر دید در راهی می رفت و خسته نمی شد ، حق خود را از کسی بگیرد . امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن راه در خواب بر پنج وجه است : 1- دنیا 2- رامش 3- کار نیکو 4- خیر و برکت 5- آسانی و راحت مردم.

راهزن

راهزن در خواب مردی است که با مردم می جنگد . اگر در خواب دید راه زد و مال بسیار برد ، با مردی بپیوندد که او را عزیز و گرامی دارد و برای وی فایده داشته باشد .

رب

رب ها که طعم شیرین داشت و خوشبو بود ، خوردنش بر خیر و منفعت باشد  و اگر خلاف این باشد ، رنج و اندوه و غم است .

رخسار

دیدن رخسار در خواب دلیل روشنایی مردم است . اگر رخسار او صاف و پاک بود در میان مردم مشهور و بزرگ گردد . اگر رخسار او زرد و سیاه بود  بر خلاف ایناست . اگر در رخسار خود عیبی دید ، در بزرگی او نقصان است . اگر بر رخسار مو داشت ،وام دار گردد. اگر رخسار او سرخ و پاکیزه بود ، شادمان و خرم گردد. امام صادق (ع) می فرماید: رخساره در خواب نیکوئی بر حال و شادی مردم است .  و زشتی رخساره ، غم و اندوه و بیماری است .

رفو کردن

رفو کردن جامه یا چیزهای دیگر در خواب دلیل جنگ و خصومت است . اگر بیند جامه خود یا خانواده  را رفو میکرد ، با کسی دشمن شود .

رقص کردن

رقصیدن و پایکوبی در خواب ، غم و اندوه است و بعضی گویند ، بیماری است و گروهی گویند رقصیدن مردان در خواب ، خلاصی از زندان است . کرمانی گوید : رقصیدن در خواب برای زنان رسوائی و برای مردان دشمنی است . امام صادق (ع) گویند : رقصیدن در خواب دلیل برغم و اندوه و مصیبت است .

رعد وبرق

اگر در خواب رعد وبرق دید ، در آن سال نعمت گسترده باشد به خصوص که اگربا باد همراه باشد. اگر بیند رعد و برق از هوا یا ابر گرفت ، کاری کند که در آن خیر باشد.

رنگ

رنگ سفید در خواب در خواب دین جامه ها ، صلاح و پاکی دین است . رنگ سرخ در خواب ، برای مردان رنج وکراهت دارد و برای زنان نیکو  است . رنگ سبز خیر و صلاح دین است . رنگ سیاه غم ومصیبت است  ولی برای کسانی که همیشه سیاه می پوشند زیانی ندارد. امام صادق (ع) می فرمایند: رنگ سفید و سبز در خواب خیر و برکت ، عزت و پیروزی یافتن و پاکی دین است . و رنگ سیاه برای بزرگان و یاران آنان قاضی و سخنران  ، بزرگی و شرف است . رنگ زرد بیماری و سرخ خصومت و دشمنی است .

روباه

روباه در خواب مردی مکار ، نابکار و فریبنده یا زن دروغگو است . اگر دید با روباه می جنگید ، خویشان با وی دشمن شوند. اگر با روباه بازی می کرد ، زنی او را دوست دارد ولی دوستی او ضعیف است . اگر بیند روباهی یافت یا کسی به او داد ، زنی دروغگو و فریبکار را به زنی گیرد یا با وی همنشین شود .

رود

محمد بن سیرین گوید: رود بزرگ در خواب ، مردی بزرگوار است . اگر رود بزرگ و صاف بود ، با مردی دیندار بپیوندد. اگر دید در رود بزرگی که آبش تیره بود داخل شد با مرد ستمگر بی دیانت بپیوندد. اگر در رود غرق شد ، تا وقت مرگ از غم ها آزاد شود .حضرت دانیال گوید: رود بزرگ وزیر پادشاه است . اگر بیند از آب رود خورد از وزیر عطا بیند . اگر آب رود تیره بود ، بیمار شود . اگر بیند آب رود سفید و پاک بود ، مردم ثنای وی گویند .اگر بیند در آب رود خود را شست ، از شر پادشاه و وزیر ایمن شود . اگر بیند در آب رود رفت و همه تن وی گل آلود شد ، غم به او رسد .

روده

اگر بیند روده فراگرفت یا کسی به او داد و خورد ، از خویشان خیر و منفعت یابد و ایشان از وی شرف و سعادت یابد . اگر روده های وی از درون پیدا شدند ، فرزندی از خویشان وی به بزرگی رسد. کرمانی گوید ، آشکار شدن روده های وی از درون ، مال نهان کرده ای است که آشکار شود یا بزرگی است که به وی رسد. جابر مغربی گوید، اگر کسی  در خواب دید روده هایش از دهنش بیرون آمد ، فرزندان وی بمیرند.

روزه

اگر کسی در خواب دید، جمعه یا شنبه است ، کاری را شروع کند فکر می کند در آن خیر است ولی شر باشد. امام صادق (ع) می فرمایند :   بهترین روزها در خواب روز جمعه است و بعد از آن دوشنبه و پنجشنبه و هرچه روز را روشنتر و صاف تر بیند بهتر است.

روزه داشتن

اگر کسی در خواب دید که روزه داشت و قران میخواند و یا تسبیح می کرد ، از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند. اگر در ماه رمضان دید که روزه است ، دلیل گرانی و کمی طعام است و بعضی گویند ، دلیل بر تندرستی و دین حق تعالی و فرج یافتن از غم ها و ایمن گشتن از بیماری و ادا کردن وام ها و رهایی از سختی و رنج .

روشنائی

روشنائی در خواب دین هدی است .اگر بیند روشنائی داشت یا کسی به او داد ، راه علم و دین بیاموزد. تاریکی در خواب بی دینی است. اگر کسی دید روشنائی بر سینه او افتاد ، پارسا و پاکدامن شود و عاقبت کارش خیر باشد. امام صادق (ع) می فرماید : دیدن روشنائی بر چهار وجه است : 1- دین هدی 2-علم 3- راه پاک 4- اعتقاد پاک

روغن

روغن در خواب مال و نعمت است و بعضی گویند ، میراث است . اگر بیند روغن گاو داشت و از آن خورد ، هم مال یابد و هم میراث. روغن دنبه و کنجد و زیتون ، علم و دانش و حکمت است . اگر بیند همه تن او با روغن آلوده گشته ، بیمار شود . اگر دید روغن به سر می مالید ، زینت و آرایش دنیا است . کرمانی گوید ، روغن مال و نعمت است . اگر بیند روغن بی اندازه بر سر می مالید چنانچه روغن از سر او می چکید ، اندوه و مصیبت است . اگر بیند روغن بر سینه می مالید ، سوگند دروغ خورد. امام صادق (ع) می فرمایند : روغن خوش در خواب تعبیرش بر زن خوب یا منفعت و یا ثنای نیکوست و روغن بدبو و گندیده ، بر زن ، مرد فاسق ، سخنهای زشت  است .

روی ( صورت )

اگر کسی روی خود را خوب و با جمال تراز آن بیند که در بیداری است ، شرف و منزلتش بیشتر شود واگر بیند زشت و ناخوش گردیده ، به چشم حقارت در وی بنگرند. اگر بیند رویش سفید بود ، دلیل بر نیکوئی و دینداری اوست اگر بیند رویش زرد بود ، بیمار شود ، اگر سیاه بود ، در بین مردمان رسوا شود . اگربیند با وجود روسیاهی جامه سفید پوشیده ، دختر آورد. اگر بر روی خود مو بسیار دید ، وامدار شود . اگر روی او کج بود ، فساد و تباهی دین اوست. اگر بر روی خود جراحتی دید ، زیان مال است.

ریسمان

ریسمان در خواب سفر است . اگر دید ریسمان می بافت، به سفری رود که از آن خیر بیند. اگر زنی بیند ریسمان از پشم یا مو می بافت ، غایبی از سفر باز آید. اگر موقع بافتن ریسمان او پاره شد ، غایبش در سفر بماند.اگر دید ریسمان بسیار داشت ، عمرش دراز شود. اگر ریسمان خود را دراز دید و یا کوتاه ، به قدر آن خیر و منفعت به او رسد.

ریش

ریش در خواب آرایش و بزرگی مردان است . اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند ، کارها  او درست باشد و بزرگی یابد. اگر بلندی آن تا ناف او بود ، غم و غصه است .اگردید ریش خود را به زمین می کشید ، اجلش نزدیک است . اگر همه ریش خودرا بریده بود ، زیان مال و حرمت است . اگر دید ریشش سفید گشته ، بردباری او زیاد شود ولی غمگین گردد . اگر ریش خود را اندازه مال پدرش بیند ، میراث از پدر به او رسد. حضرت دانیال گوید: اگر دید ریش او کوتاه و کوچک بود ، وامهای او گذارده شود و اگر غمگین است بی غم شود. اگر ریشش تراشیده بود ، از بهر معیشت ذلیل شود. اگر زنی دید که ریش داشت ، غمگین و مستمند گردد و کاری کند که رسوا گردد. اگر مردی دید زن او ریش داشت ، زنش هرگز فرزند نیاورد و اگر داشت فرزندش بزرگ قوم گردد. اگر دید ریش کسی را میکشید مال آن کس را به میراث بستاند.

ریگ

ریگ در خواب منفعت و مال است

ریواس

ریواس در خواب غم و اندوه است .اگر ریواس می فروخت یا به کسی می داد ، از غم و اندوه خلاص شود.جابر گوید : اگر ریواس با طعم شیرین می خورد ، از جانب دوست به او منفعت رسد. اگر ترش بود پشیمان از کارهاست.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب