حرف ز

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

زاغ

زاغ در خواب دیدن مردی فاسق بی دین و درغگوست. اگر بیند زاغ داشت  کسی با این صفات او را در کارها بفریبد. اگر دید زاغی را کشت با مردی با این صفات دشمن او را قهر افتد. اگربیند زاغان بسیار از هوا می گذشتند در آن مکان لشگری ایجاد گردد. اگر بیند زاغی با منقاراز خانه او چیزی برد ، فاسقی از خانه او چیزی بدزدد.

زالو

دیدن آن در خواب دشمن طماع است . اگر بیند زالو خون او را می مکید ، به قدر آنکه خون خورده از مالش کاسته شود . اگر زالو را از اندام خود جداساخت و کشت ، بر دشمن پیروز گردد.  اگر زالو بر اندام او بود و خون نمی مکید ، دشمن به او هیچ گزندی نرسد.

زانو

اگر دید زانوی او شکسته ، کارش بی رونق شود . اگر زانو را بزرگ و قوی دید کار او قوی شود و روزی بر او فراخ گردد. کرمانی  گوید: زانودر خواب کار و کسب و معیشت است وهرچه سخت تر باشد کار و کسب او بهتر است و اگر سست بود بر خلاف این است . هر زیان و نقصانی که در زانو دید ، تأویلش در کار و کسب اوست.

زبان

اگر بیند زبانش دراز یا پهن شد ، موقع لزوم زبانش روان شود وبر دشمن پیروز گردد. اگر بیند دو زبان داشت ، علم و حکمتش زیاد گردد. اگربیند با دست خود زبانش را برید تا سخن نگوید ، از باطل گویی توبه کند .اگر بیند زبان کسی را می مکید از آن کس علم و دانش بیاموزد . اگر بیند لال شده بود ، فساد او در دین و دنیاست . حضرت دانیال (ع) می فرماید : اگر بیند زبان او قوی بود ، سخنور باشد و بر دشمن پیروز شود. اگر بیند زبانش دراز شده ، با مردم درشت سخنی و بدگویی کند.

زخم

اگر دید در خواب زخمی بر تن داشت و خونی نبود ، بر زخم زننده پیروزی یابد و خیر و منعت یابد . اگر از جای زخم او خون بیرون می آمد ، مال حرام یابد.

زدن

اگربیند او را با تازیانه میزدند و اثر آن بماند دست و پایش بسته بود، یا خون روان شد ، تأویل همگی بد است و همچنین دلیل کند بر کسی که با زبان او را برنجاند و غمگین گردد. اگر بیند بدون اینکه دست و پایش را ببندند او را می زندند و تن اوخونین بود، مال حرام یابد. اگر بیند کسی او را زد و ندانست برای چه، مال یابد و جامه نو پوشد و بهتر آن است که زننده را نشناسد . اگر بیند کسی را با چوب یا تازیانه می زد ، از ایشان چیزی به وی رسد که برای او خوب نباشد. اگربیند کسی او را با چوب می زد ، غمگین و مستمند شود . اگر بیند کسی را با کلوخ می زد ، منفعتی حاصل کند.

زر ( طلا)

زر در خواب برای مردان غرامت و اندوه وبرای زنان نیکو و پسندیده است . اگر بیند زر و سیم به یک جا جمع می کرد، عزت و جاه یابد .

زردآلو

زردآلو اگر در فصل خود و شیرین باشد به اندازه هر عدد که خورده ، او را مال حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود ، غم و مصیبت است . اگر دید هسته زردآلو خورد و تلخ بود ، اندوهگین شود و اگر شیرین بود ، از مردی بی اصل منفعت یابد . امام صادق (ع) می فراید: زردآلو در خواب بیماری است اگر در فصل خود باشد. اگر درفصل خود نباشد غم و اندوه است . اگر شیرین بود ، منفعت است.

زردچوبه

دیدن زردچوبه در خواب رنج و بیماری است.

زردی

همگی میوه ها ، خوردنی ها ، جامه ها و … زرد در خوب دلیل درد وبیماری است .

زرشک

زرشک در خواب رنج واندوه است . اگربیند زرشک از درخت جمع می کرد با مردی خسیس دشمنی کند.

زره

اگر بیند زره دارد یا  پوشیده ازشر دشمن ایمن گردد.

زعفران

اگر کسی بیند زعفران داشت به اندازه آن مردم ثنای او گویند به خصوص اگر زعفران نسابیده باشد. اگر زعفران خورد ، بیمارگردد. اگر زعفران از تن شست از بیماری شفا یابد.

زغال

دیدن زغال در خواب مال حرام است. اگر دید زغال بر آتش نهاد وآتش افروخت ، با بزرگی معامله کند و فایده یابد . اگر بیند اندام یا لباسش با زغال سیاه گشت، از بزرگی به او غم رسد.

زکات

اگر بیند زکات فطر می داد ، رستگاری یابد ، اگر وام دار است وامش گذارده شود . اگر بیمار است شفا یابد. اگر دشمن دارد بر وی پیروز شود. اگر بیند زکات مال می داد ، مال او در حق است و بلا رفع شود . جابر مغربی گوید ، اگر کسی دید زکات مال می داد ، مالش زیاد گردد.

زلزله

اگر بیند زلزه بود و زمین می جنبید ، به مردم آن دیار از پادشاه رنج و بلا رسد . امام صادق(ع) می فرمایند : زلزله در خواب محنت و بلائی عظیم است. در هر حالی زمین لرزه در خواب ، عقوبت و علامت بدی براهل آن دیاراست.

زمرد

زمرد در خواب دیدن فرزند و برادر باشد یا مال حلال. اگر بیند زمرد داشت و به کسی بخشید ، فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غائب شود و مالش از دست برود . کرمانی گوید : دیدن زمرد در خواب نیکوست ، تأویلش به مذهب بر می گردد و هرکم و زیاد آن در دین باشد.

زمستان

دیدن زمستان در وقت خود چنانچه سرما سخت نباشد ، مراد و زیادی شرف برای مردم عادی وبرای بزرگان پیروزی و قوت است . اگر زمستان در وقت خود نبود  وسرما به مردم ضرر می رساند ،  مردم از پادشاه ضرر بینند.

زمین

دیدن زمین در خواب زن است . اگر بیند زمین بزرگی داشت و پایانش معلوم نبود، زن کند و زن او را اسباب دنیا بسیار حاصل شود. اگربیند در زمینی سرسبز است ، او را فضل و دیانت بود و سرانجام ثواب آخرت یابد . اگر بیند در صحرایی بود مانند بیابان و آن زمین را شناخت ، سفر دور رود. اگر دید زمین را می کند و خاکش را می خورد ، به قدری که خاک خورده مال یابد. اگر بیند زمین را مانند چاه یا سرداب می کند ، مال دنیا با مکر و حیله بدست آورد. اگر بیند زمین را می پیمود به سفر رود. اگربیند زمین را برای کاشتن می شکافت ( شخم می زد ) به شغل بزرگی مشغول شود و از قبال زن منفعت یابد یا در سفر نعمتی بدست آورد. اگر زمین را خراب دید کارش ضعیف گردد یا با کسی دشمنی کند . اگر زمین خویش را آباد دید ، کارش نیکو و قوی شود.  اگر کسی خود را میان زمین کاشته شده دید ، زنی را به نکاح در آورد و یا او را با کسی انبازی بود.

زن

زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد باشد . زن پیر دنیا باشد. بهترین زنان در خواب زنانی هستند که معروف نباشند و زن فربه فراخی دنیا و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی دنیاست . زن شادمان آراسته مرادهای دنیا باشد. پیرزن ترش روی چرکین ، بدحالی و بی مرادی است. اگر زنی جوان بیند که پیر شده است ، کاری زشت انجام دهد. زن مفسد در خواب اهل دنیا را زیادتی دنیا واهل صلاح را زیادی علم است . اگر مردی بیند کسی دست درازی به زن او کرد ، اهل آن زن توانگر شوند. اگر بیند زن وی نزد بیگانگان به فساد باشد ، به او منفعت و نیکی رسد.  امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن زن در خواب تعبیرش برچند چیز است : 1- شادی و مقصود 2- دنیا 3-شغل این جهان 4- فراخی نعمت 5- قحطی و تنگی 6- توانگری.

زنبور

زنبور در خواب مردی سفله و دون همت است . اگر بیند او را زنبور گزید ، از مردی دون رنج و سختی بیند. اگر بیند زنبوران دور وی گرد آمده بودند ، در میان مردمان دون گرفتار شود. اگر بیند زنبور را کشت، بر دشمن پیروز شود .

زنبیل

زنبیل در خواب زن یا کنیز است . اگر بیند زنبیل داشت ، خادمی یابد. بعضی معبران گویند : زنبیل در خواب مال و نعمت است .

زنجبیل

زنجبیل در خواب غم و اندوه است خوردن آن دلیل برمضرت و زیان است . بعضی گویند ، خوردن زنجبیل در خواب دلیل بر خصومت است و بی چیز و بی نفع شود.

زنجیر

زنجیر در خواب گناه و معصیت است . اگربیند زنجیر را پاره کرد و انداخت . از گناه توبه کند . اگر کسی بیند در گردن زنجیر داشت ، دلیل که مظالم در گردن دارد. اگر زنجیر بر دستها داشت ، به مال دیگران دست درازی کند . اگر پاها در زنجیر داشت ، به معصیت و فساد شود.

زندان

حضرت یوسف (ع ) فرمود : زندان در خواب دیدن گور و بلاست و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان . اگر بیند زندانی شد و زود بیرون آمد ، خداوند به تمامی بیابد. اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان را هرگز ندیده بود ، هلاک شود زیرا که زندان مجهول گور است . اگر زندان معروف دید ، اندوه و مضرت است . دیدن زندانبان در خواب اگر معروف باشد خلاصی یافتن و عاقبت کار نیکوست و اگر مجهول باشد ، کوری و غم و اندوه است .

زولبی

دلیل بر جهد و کوشش بیش از اندازه و یافتن مال بسیار و شادی است . اگر بیند زولبیا می خورد یا داشت ، به اندازه آن مال و نعمت بدست آورد. اگر بیند اندکی زولبیا به دهان گذاشت ، از کسی سخن نیکو بشنود .

زیتون

دیدن زیتون در خواب غم و اندیشه است زیرا به طعم و ناخوش و سیاه است . اگر بیند زیتون می خورد غم و اندوه می خورد . کرمانی گوید : روغن زیتون در خواب خیر و برکت است .

زیره

زیره در خواب اگر ترش باشد و به شیرینی بزند ، خیر و برکت است و چون با زعفران همراه باشد ، بیماری است.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب