حرف س

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

سار

دیدن سار در خواب مردی مکار است که بسیار سفر کند . اگر دید سار داشت یا کسی به او داد ، با مردی مسافر همنشین شود. اگر بیند گوشت سار می خورد ، به قدر آنکه خورده به او منفعت رسد. جابر گوید : دیدن سار در خواب مردی کافر است . اگر بیند سار بسیار دور او جمع گردیده بود. در میان کافران گرفتار شود.

ساطور

ساطور در خواب مردی شجاع و دلیر در میان کارهای دشوار است. اگر بیند ساطور داشت ، او با مردی با این صفات معاشرت کند و از وی خیر و منفعت بیند . اگر بیند ساطورش شکست از مردی با این صفات جدا گردد.

سایبان

اگر بیند زیر سایبان نشسته به خدمت پادشاه فرومایه مشغول شود. اگر بیند سایبان روی او افتاد و گزند دید ، پادشاه بر او خشم گیرد .

سایه

سایه در خواب بزرگی و هیبت است . اگر سایه درخت دید ،  آسانی و راحتی وی باشد و اگر سایه درخت بی بار و خاردار دید ، مردی مفسد و بی دین است واجلش نزدیک است . سایه دیوار بزرگی و عزت است و مردی که در پناه او معیشت کند.

سبزه

تأویل سبزه در خواب دین است . ابن سیرین می گوید : دیدن سبزه دلیل برسلامتی است . اگر بیند در میان سبزه زار است ، دلیل بر نیکویی احوال و عاقبت کار اوست و ثواب آخرت یابد و هرچه سبزه سبزتر و پاکیزه تر باشد تأویلش بهتر است . اگر بیند سبزه ها زرد و پژمرده بودند تأویلش خلاف این است .اگر بیند زمینی داشت و در آن سبزه بسیار بود ، دلیل بر پاکدینی اوست .اگر بیند سبزه ای را که می شناخت می خورد و طعمش شیرین بود ، فراخی نعمت و روزی حلال است .

سبوس

دیدن سبوس در خواب دلیل بر نیازمندی است . اگر بیند مردمان سبوس یا نان سبوس می خوردند ، آنجا قحطی و تنگی باشد. امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن سبوس در خواب دلیل بر قحطی ، نیازمندی و سختی معیشت است .

سپر

اگربیند سپر و سلاحی دیگر در دست داشت ، کسی پناه او باشد . اگر جز سپر سلاحی دیگر نداشت ، او مردی بافرهنگ است که دوستان خود را از آفات و گناهان دور نگه می دارد. اگر بیند سپر بر گردن داشت ، از دشمن ایمنی یابد. اگر سلاح بر زمین داشت ، با مردی فاضل همنشین شود .

ستاره

اگر بیند ستارگان می لرزیدند ، فتنه و آشوب بر پا شود . اگربیند از آسمان ستاره بر وی افتاد ، از پادشاه یا بزرگی نعمت یابد . اگر بیند ستاره بر دست گرفت ، فرزندی آورد که مقرب پادشاه شود . اگر بیند در خانه ستاره داشت ، فرزندان بسیار آرود.

ستون

دیدن ستون در خواب دولت و اقبال است اگربیند ستونی قوی داشت ، از مردی مالدار قدر و نعمت و مال بدست آورد. اگر ستون او شکست یا سوخت ، آن مرد از دنیا برود. کرمانی گوید دین ستون در خواب ، خداوند خانه و اسلام است . اگر بیند ستون قوی و راست بود در دینش استوار است .

سجاده

اگر بیند در مسجد در سجاده نشسته به سفر عربستان رود. اگربیند سجاده خرید یا داشت ، به طاعت و عبادت حریص و راغب شود. اگر سجاده او ابریشمی بود ، طاعت و عبادت بسیار برپا کند ولی دینش ضعیف باشد.

سجده

اگر کسی بیند به خدا سجده می کرد ، بر مردی بزرگ پیروز شود و یا مراد یابد . اگر جز خدا کس دیگری را سجده می کرد ، مراد نیابد.

سر

اگر کسی سر خود را بزرگ دید، بزرگی یابد. اگر خود را دو سر دید ، کارش قوی شود و عمرش دراز گردد.اگر بیند مغز از سرش بیرون آمده سرمایه اش از بین رود. اگر سر خود را چرب دید ، توفیق کارهای خیر یابد. اگر بیند سر بریده در دست داشت و نمی دانست مال کیست ، مال یابد. اگر سر خود را در دست بیند ، از بزرگی خیر بیند. اگر زنی سر خود را تراشیده دید ، شوهرش بمیرد. اگر بیند بدون زخم سر از تنش جدا گردید ، اگر توانگر است درویش شود اگر وام دار است وامش گذارده شود و از غم فرج یابد.

سرب

اگر دید سرب داشت از مال دنیا چیزی دون حاصل شود.

سرخی

در خواب دیدن سرخی برای مردان کراهت دارد و رنج و غم و اندیشه است و زنان را خیر و خرمی است . اگر تمامی لباسان خود را سرخ دید ، جنگ و فتنه و آشوب را دوست دارد و بر مردمان ستم کند.

سرکه

سرکه در خواب مال حلال و با برکت است و خوردن آن بسیار نیکوست. بعضی معبران گویند سرکه ترش در خواب غم و اندوه است .

سرم

ابن سیرین گوید : سرما در خواب رنج و مضرت است .اگر بیند که سرما تن او را گزند رسانید ، از خویشان رنج و مضرت بیند. اگر دید سرما تن او را خشک گردانید ، زود هلاک شود یا کسی از خویشان او بمیرد.

سرمه

سرمه در خواب مال است . اگر بیند سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنایی چشم بود ، صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود ، به دینداری میان مردم شهره شود. اگر کسی به او سرمه داد به اندازه آن مدح و ثنا شنود. کرمانی گوید : سرمه کردن چشم در خواب برای مرد و زن مال است .

سرود

اگر در خواب دید سرود می خواند ،  سخن باطل گوید ونیز غم و اندوه است . اگر بیند سرود خواندن دیگران را می شنید ، سخن دروغ شنود.

سطل

اگر کسی در خواب دید که سطل داشت ، خدمتکاری بگیرد. اگر سطل او شکست ، خدمتکار او بمیرد.

سفر کردن

اگر بیند سفر کرد و جایی بهتر از آنچه اکنون است بود ، حالش نیکو شود ولی اگر جایی رفت که بدتر از آنجا بود که بود ، تأویلش بر عکس این است. اگر بیند سفر رفت و ندانست کجا میرود از زن خود جدا شود و یا اسباب کشی کند.

سفره

اگر بیند سفره نو داشت ، مال و نعمت است . اگر بیند سفره پرنان و نعمت داشت ، منفعت یابد. کرمانی گوید : دیدن سفره در خواب سفری است که در آن منفعت یابد.

سفیداب

دیدن سفیداب در خواب غم و اندیشه است و بعضی گویند ، دلیل بر گفتگو با کسی برای کاری است .

سگ

دیدن سگ در خواب دشمن پست و فرومایه اما مهربان است . دیدن ماده سگ ، زنی فرومایه است و سگ سیاه دشمنی از عرب و سگ سفید دشمنی از عجم است . اگر سگ او را گاز گرفت ، از دشمن گزند رسد . اگر بیند سگ جامه او را درید ، مالش نقصان پیدا کند .اگر بیند به سگ نان داد ، روزی بر او فراخ شود . اگر بیند گوشت سگ می خورد ، دشمنی را با دشمن دیگر دفع کند. اگر بیند سگ از وی می گریخت ، دشمن از او حذر کند.

سلاح

سلاح در خواب قوت و بزرگی و دولت است .اگر بیند سلاح داشت و در میان قومی که نمی شناخت بود ، جمعی از زنان بر وی زبان تعرض دراز کنند ولی به وی ضرری نتوانند برسانند. اگر در میان آشنایان با سلاح بود ، از دشمنان به او سختی رسد. اگر بیند آلتهایی که با آنها می جنگید ضایع گشت ، از مال ضرر بیند.

سلام

اگر کسی در خواب دید دوستی به او سلام کرد ، دشمن با او صلح کند . اگر بیند به کسی که نمی شناخت سلام کرد ، با غریبه ای دوست شود. اگر پیری معروف به او سلام کرد ، زنی خوب روی کند . اگر بیند کسی به او سلام کرد ، میان آنان شراکت و تجارت باشد . و اگر جواب سلام آن شخص را داد میان آنان شراکت نپاید. اگر بیند زنی به او سلام کرد ، از کسی شادمان شود .

سماق

خوردن سماق در خواب دلیل بر جنگ و خصومت است . در کل خوردن سماق هیچ خیری ندارد.

سمور

سموردر خواب مردی ظالم و کافر است . اگر با سمور می جنگید ، با مردی بدین مشخصات دشمنی کند . موی و پوست سمور ، خواسته است و گوشت آن مال مردی غریب است .

سنجاب

سنجاب در خواب مردی توانگر باشد و پوست و مو و استخوان آن در خواب ، مال و خواسته است .

سنجد

سنجد در خواب مالی است که با رنج بدست می آید. اگر بیند سنجد خرید یا کسی به او داد ، مال حلال بدست آورد.اگر کسی بیند سنجد از درخت جمع می کرد ، از مردی بدخوی مال بدست آورد.

سنجیدن

اگر کسی بیند که ترازوداشت و چیزی می سنجید ، در میان مردم حکم و داوری کند . امام صادق (ع) می فرمایند : چیزی سنجیدن بر چهار وجه است : 1- حکم راست 2- نیکوئی 3- محتاج شدن به داوری 4- حاکم شدن.

سنگ

کرمانی گوید : سنگ در خواب بر دو وجه است ، اول مال و دوم بزرگی . هر سنگی که نرم باشد ، خیرات و منفعت در آن زیادتر است و هر سنگی که سخت تر باشد ، تأویلش خلاف این است . اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت یا کسی به او داد ، با برزگی خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعتیابد . اگر دید سنگ سیاه داشت ، از بزرگی بد خویو کینه ای منفعت یابد. اگر سنگ سرخ داشت ، از بزرگی فاسدمنفعت یابد . اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت،از مردی منافق منفعت یابد .  ابن سیرین گوید : دیدن سنگها در خواب سختیدر کارهاست و اگر دید سنگ از زیر آب جمع می کرد ، مالی چند با مکر و حیله و رنج جمع کند .اگر دید بر کسی سنگ می انداخت، بارنج وکراهت از مال خود چیزی به کسی دهد.

سواری

اگر بیند در خواب سواری می کرد ، از پادشاه مال یابد . اگر با سواران می گشت و سواران مطیع وی بودند ، بر گروهی فرمانروایی کند . اگر بیند سواران در محلی سواری می کردند ، در آن جا بارانی سخت آید .

سوراخ

اگر بیند در کوه سوراخی بود به آن داخل شد ، از راز پادشاه آگاه شود . اگر بیند زمین سوراخ شد ، کسی از راز او آگاه شود . اگر بیند در اندام او سوراخ بود و از آن خون می رفت،  به او زیانی رسد.

سوره

هر یک از سوره های قرآن تعبیر خاص خود را دارد درصورت نیاز می توانید از طریق ارسال ایمیل از مضمون آن اگاه شوید.

سوزن

اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می دوخت ، حاجتش روا شود . اگر بیند لباس می دوخت ، احوالش نیکو شود و به مراد رسد. اگر بیند سوزنش گم شد ، امیدی که دارد بر نیاید . اگر دید سوزنش را دزدیدند ، کارش خراب شود . اگر بیند سوزن به جایی فرو کرد ، سرانجام کارش به خیر و خوبی و خرمی باشد وکام دل یابد .

سوسمار

سوسمار دلیل نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و منفعت دنیاست . اگر بیند سوسمار او را گزید ، از مردی عرب به او ضرر رسد . اگر دید سوسمار را کشت دشمن را قهر کند .

سوگند

اگر بیند سوگند راست می خورد ، به دست او کاری نیک انجام شود یا امانت گزارد ، یا گواهی به راست دهد یا خیرات کند و از آنچه ترسد ایمن شود .  اگر بیند سوگند دروغ می خورد حق تعالی به او خشم کند و از نعمت و خیر دو جهانی بی بهره ماند ، مگر توبه کند  و خدا باز گردد تا رسته شود .

سیب

محمد بن سیرین گوید : اگر سیب سبز یا سرخ دید ، منفعت از (پادشاه) بزرگی باشد و اگر سفید بود ، منفعت از بازرگان و چون زرد و ترش بود ، رنج و بیماری است .اگر دید سیب سفید را به دو نیمه کرد ، از کسی که با وی شراکت دارد ، جدا گردد. اگر بیند سیب سرخ از درخت چید و خورد ، دختر آرود. کرمانی گوید : سیب در خواب خبری است که از غایبی یا از کسی دور رسد . اگر سیب ترش خورد ، خبر ناخوش و اگر سیب شیرین بود خبر خوش شنود. امام صادق (ع) می فرماید : دیدن سیب در خواب بر هشت وجه است : 1- فرزند 2- منفعت 3- بیماری 4- کنیزک 5- مال و خواسته 6- فرمانروائی 7- همت بیننده خواب 8- خیر غایب وحاضر

سیر

ابن سیرین گوید : سیر در خواب مال حرام است  کرمانی گوید : خوردن سیر در خواب غم و رنج و گریستن است . اگر از آن نخورد رنج و مضرت او کمتر باشد . امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن سیر در خواب بر پنج وجه است : 1- مال حرام 2- سخن زشت 3- غم و اندوه 4- گریستن 5- سختی دیدن.

سیر بودن

سیر بودن از آّب بهتر از تشنگی است و سیر بودن از نان بهتر از گرسنگی می باشد . کرمانی گوید اگر خود را سیر بیند بی نیاز گردد. اگر خود را گرسنه و ضعیف دید ، دلیل گناه و معصیت است .

سیسنبر

اگر کسی در خواب سیسنبر دید ، نامش به خیر و نیکی منتشر گردد.

سیل

دیدن سیل در خواب دلیل بر دشمنی بزرگ یا پادشاهی ظالم است . اگر بیند در سیل بود ، با دشمنی در افتد . اگر از سیل بیرون آمد ، بر دشمن پیروز گردد. دیدن سیل در خواب در منطقه سردسیر ، غم و اندوه است . و در منطقه گرمسیر ، منفعت و شادی باشد. اگر بیند سیل به خانه یا به کوچه در شد ، دلیل گشایش کارهاست . اگر بیند سیل جایی را خراب کرد ، مردم آنجا از پادشاه منفعت یابند .

سینه

دیدن سینه در خواب شریعت است .اگر دید سینه او فراخ شده ، کارهای وی درست شود و اگر سینه خود را تنگ دید ؛ در دینش خلل وارد شود . اگر بیند در سینه او مو رسته بود ، وام دار گردد. اگر بیند موی از سینه تراشید ، وام بگزارد . اگر بیند سینه او چنان گرفته بود که نمی توانست حرف بزند ، کار دین او بسته شود .


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب