حرف ش

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

شاخ

اگر دید شاخ داشت ، بزرگی و منفعت یابد .اگر بیند شاخ گاو ماده داشت ، مالی تمام حاصل کند . اگر شاخ گاو نر بود ، از مردی بیابانی آسایش بیابد و هرچه شاخ بزرگتر باشد اثر آن بیشتر است .اگربیند با شاخ خود به مردم شاخ می زد ، به مردم ضرر رساند . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن شاخ چهارپایان در خواب دلیل خیر و منفعت باشد .

شاخه

دیدن شاخه در خواب دلیل فرزندان و برادران و خویشان است. اگر بیند شاخه های درخت انبوه و بسیار بود، خویشان او بسیار شوند اگر خلاف این دید ، خویشان او کم شوند. اگر بیند شاخه ای از درخت او جدا شد ، یکی از خویشان او بمیرد. اگر شاخه درخت خرما داشت ، فرزندی آورد.

شادی

دیدن شادی درخواب ، دلیل غم و اندوه است . اگر بیند از کسی شاد شد ، خاتمه کارش به سعادت باشد . امام صادق (ع) می فرمایند : اگر کسی خود را در خواب شادمان دید ، اجلش نزدیک است.

شانه

اگر بیند سر و ریش خود را شانه می زد ، از غم فرج یابد .

شاه بلوط

اگر در خواب دید شاه بلوط داشت از بزرگی منفعت یابد . جابرگوید : اگر دید شاه بلوط می خورد ، غمگین گردد.

شاهین

دیدن شاهین در خواب دلیل است که از پادشاه ظالم بزرگی یابد . اگر شاهین مطیع او بود ، فرزندی آورد.

شب

اگر بیند شب تاریک بود ، غم و اندوه است . اگر روشن یا مهتاب بود ، خرمی و شادی است . اگر بیند در شب تاریک راه می رفت ، دلیل استقامت است .

شپش

دیدن شپش در خواب ، عیال مرد است که نعمت او را می خورد. اگر بیند بر تن او شپش زیاد بود ، مال و حشمت است . اگر بیند شپش را می کشت دشمن را قهر کند . اگر دید شپش بسیار وی را گزیدند ، بر زبان مردم افتد.

شربت

محمد بن سیرین گوید : اگر دید شربت با طعم شیرین و خوشبو می خورد مانند شربت سیب و انار و .. بر شش وجه است : 1- پاکی دین 2- منفعت 3- علم مفید 4-عمر دراز 5- عیش و خوش 6- ذکر حق تعالی . اما شربت های ترش و ناخوش مثل ریواس و لیمو و نارنج و … دلیل غم و اندوه است. شربت تلخ منفعت از دنیا و آخرت است .  شربت هایی که به عنوان دارو می خورند ، خیر و صلاح دین و دنیاست.

شرم

شرم داشتن در خواب دلیل ایمان است .

شستن

شستن سر وتن در خواب با آب جوی یا آب حوض و یا آب دریا ، نجات از غم و خلاصی از اندوه است . اگر این خواب را زندانی ببیند ، خلاص شود . اگر وامدار دید ، وامش گزارده شود . اگر بیمار بیند ، شفا یابد . اگر در خواب بیند مرده خود را می شست ، خویشان او از غم برهند. جابر گوید : شستن تن یا دست و روی  با آب سرد بر چهار وجه است : 1- توبه 2- عافیت 3- خلاص شدن از زندان 4- ایمنی از ترس و شستشو با آب گرم ، اندوه و بیماری  است .

شش

دیدن شش در خواب شادی است . اگر شش بسیار داشت ، خرم گردد. اگر بیند شش خام یا پخته از جانور حلال گوشت می خورد ، مال حلال یابد.

شعر گفتن

اگر دید در خواب شعر مدح یا هجو کسی می خواند ، سخن باطل گوید .

شغال

اگر بیند با شغال می جنگید با خویشان خود خصومت کند . اگر بیند شغال خود را به او می مالید ، از کسی نترسد . اگر بیند با شغال بازی می کرد ، عاشق زنی گردد. اگر دید گوشت شغال می خورد ، از بیماری شفا یابد . اگر وام دارد ، بگزارد . موی ، گوشت و استخوان شغال در خواب مال است.

شفتالو

شفتالوی زرد ، بیماری است . اگر خواب دید در فصل خود شفتالو از درخت جمع می کرد ، منفعت یابد.

شکار

اگر در خواب دید شکار می کرد ، گوسفند کوهی یا گاو کوهی یا گور خر، و گوشت آن را خورد ، منفعت باشد . ابراهیم گوید : اگر بیند شکاری به دام گرفت ، طالب زنان باشد .

شکر کردن

اگر در خواب دید شکر می گذارد ، دلیل بر دوستی دین و قوت و جاه است .

شکستن

اگر در خواب دید اندامی از اندامهای او شکست ، زیانی از خویشاوندی به وی برسد .

شکم

حضرت دانیال (ع) گوید : دیدن شکم از ظاهر و باطن ، دلیل بر مال است . محمد بن سیرین گوید : دلیل بر فرزندان است . ابراهیم گوید : دلیل بر خویشان است . اگر بیند شکمش بزرگ شده بود ، مال است . اگر کوچک بیند ، نقصان مال و فرزندان بود . اگر بیند از شکم فرزند آورد ، از نسل وی فرزندی آید که اهل بیت او حشمت بیفزاید . اگر بر شکم خود موی بیند ، وام دار گردد.

شکنجه

شکنجه در خواب خواری و بیچارگی است . اگر بیند کس دیگری را شکنجه می کرد ، آنکس در میان مردمان خوار گردد.

شکوفه

دیدن شکوفه ها در خواب اگر در فصل خود باشد ، نیکو است. شکوفه کنار ، عروس خوبروی است و شکوفه درختان دیگر ، دلیل بر سخن های لطیف است . اگر بیند شکوفه ها را می بوئید ، مردم او را ثنا گویند .

شل شدن

اگر بیند اندامی از اندامهای او شل شد ، چنانچه نتوانست بلند شود ، توبه کند.

شلغم

دیدن شلغم در خوب ، دلیل است بر غم و اندوه. اگر بیند شلغم به کسی داد ، زحمتی به کسی رساند . دیدن شلغم پخته بهتر از خام است . اگر شلغم از خود دور می کرد ، از غم و اندوه برهد.

شلوار

دلیل زنی عجم یا زنی دون است . اگر شلوار سرخ داشت ، بی حرمت گردد. اگر شلوار زرد بود ، بیمار گردد. شلوار رنگین در خواب  برای زنان نیکوست.

شمشیر

شمشیردر نیام زنی است .  و بی نیام مال و فرمانروایی است .

شمع

شمع دولت و عزو نعمت است . اگربیند شمعی با دستان خود روشن داشت ، عز و دولت و نعمتش زیاد گردد. اگر شمع روشن درخانه خود دید و خانه از نور آن روشن بود ، در آن سال نعمت بر وی فراخ شود . بعضی معبران گویند ، وی را عیال موافق باشد . اگر بیند شمعی در دست او خاموش شد ، زنش بمیرد . اگر زن ندارد حالش بد شود . اگر شمع روشن نبود ، اندک منفعتی یابد.

شنا کردن

در خواب شنا کردن ، دلیل بر معیشتی با حیله باشد . اگر بیند موقع شنا کردن در آب غرق شد ، در عز دنیا غرق شود. اگر بیند در دریا شنا می کرد و نتوانست به کنار رود ، در بند بماند . اگر در آب غرق شد و مرد ، در شغل دنیا غرق گردد.

شهر

اگر بیند شهری شد ، دینش قوی شود و مراد برسد . اگر از شهر بیرون رفت یا بیرونش گردند ، تأویل آن به خلاف این است . اگر بیند از شهری به شهر دیگر رفت ، زن را طلاق دهد و زن شوهر کند . اگر از روستایی به شهر رفت ، منفعت باشد .

شیر( حیوان )

اگر بیند با شیر می جنگید ، با دشمن خصومت کند  و هر کس پیروزشود ، غالب گردد. اگر بیند شیر دنبال او می آمد و به او نمی رسد ، از بزرگی ترسی ببیند . اگر بیند گوشت شیر می خورد ، از پادشاه خلعت یابد . اگر بیند بر پشت شیر نشسته ، منزلتی تمام حاصل کند . اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود ، بر دشمن پیروز گردد.

شیر ( خوردنی )

شیر هرچه تازه تر و شیرین تر باشد منفعتش بیشتر است . اگر شیر ترش باشد خلاف این است .اگر شیر تازه خورد ، مال حلال است . اگر زنی دید شیر در پستان او جمع گشته ، فرزندی آورد . اگر خواب دید از پستان خود شیر می خورد ، در کسب خود نقصان کند . دیدن شیر چهارپایان دشتی در خواب مال اندک است . اگر بیند شیر بز خورد ، از زنی منفعت یابد . اگر شیر گوسفند خورد ، مال حلال حاصل کند . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن دوشیدن هر حیوانی که حلال گوشت است ، یافتن مال و اگر حرام گوشت است ، غم باشد .

شیرینی

دیدن شیرینی ها در خواب شادی و روزی حلال است . اگر بیند کسی به او شیرینی داد ، راحتی به وی رساند . امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن شیرینی ها در خواب بر شش وجه است : 1- مال حلال 2- منفعت 3- علم و حکمت 4- فرهنگ 5- ثنای نیکو 6- کنیزی خوبروی.

شیشه

شیشه در خواب دلیل زن است . اگر شیشه به او دادند ، زنی درویش بگیرد . اگر در شیشه روغن گیاهی بود ، زنی توانگر و دیندار بخواهد . اگر دید شیشه شکست ، زن بمیرد . اگر در شیشه چیزی خوشبو بود ، بیمار گردد.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب