حرف ص

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

صابون

اگر در خواب دید جامه کسی را با صابون می شست ، کسی را از کار بد باز دارد. اگر صابون خورد ، مال حرام بخورد . اگر در خواب دید صابون بسیار داشت و جامه از آن شست ، به مرادش نرسد. جابر گوید : خریدن صابون در خواب بهتر از فروختن آن است .

صاعقه

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند از ابر آتش صاعقه می افتاد ، به اندازه آن آتش بر مرمان آن دیار زحمت رسد . اگربیند صاعقه زد و او بسوخت به عذاب پادشاه گرفتار گردد.

صبح

اگر دید صبح صادق بدمید و روشن شد ، اهل آن دیار ایمن شوند .اگر بیند بعد از روشنی تاریک شد ، تأویلش خلاف این است . امام صادق(ع) می فرماید : دیدن صبح برای اهل هر دیاری قوت است .

صحبت

اگر در خواب با مردی پارسا صحبت می کرد ، زندگانی او نیکو باشد و اگر با مردی مفسد صحبت می کرد ، کار او فاسد شود . اگر بیند با پادشاه حرف می زد ، منفعت یابد . اگر با عالم صحبت داشت ، علم بیاموزد .اگر با کافر صحبت داشت ، باید توبه کند . اگربا زنی پیرصحبت داشت ، دل به دنیا بسته است .

صحر

صحرادر خواب خرمی از جانب پادشاه (بزرگی ) است . اگر خود را در صحرای بزرگ سبزی دید ، مقرب پادشاه گردد.

صدف

اگر بیند صدف داشت ، خادمی پیدا کند .

صدقه دادن

محمد بن سیرین گوید :اگر عالمی دید صدقه می داد ، از عمر او به مردم فایده رسد . اگر دید پادشاه صدقه می داد ، عدل وی به همه کس رسد . ابراهیم گوید : دیدن صدقه در خواب دلیل بر ایمنی است . اگر رنجوری این را بیند ، از رنج خلاص گردد. جابر گوید : اگر زندانی دید صدقه می داد ، آزاد گردد ، وامدار وامش را بگزارد .

صلوات فرستادن

اگردید که بر رسول صلوات می فرستاد ، حاجتش روا گردد و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است . جابر گوید : اگر دید صلوات بسیار می فرستاد ، حج بگذارد . هر که به خواب صلوات داد ، سنت رسول خدا به جای آورد.

صمغ

اگر دید صمغ داشت و می خورد ، از مال کسی هزینه کند . اگر بیند صمغ بسیار داشت و به کسی داد ، مال خود به کسی دهد .

صندوق

دیدن صندوق در خواب دلیل بر جاه است و بعضی گویند زن باشد . اگر بیند صندوقی نو داشت ، به قدر آن جاه یابد . جابر گوید : اگر بیند صندوقی نو پاکیزه داشت ، زنی خوبروی وپارسا بخواهد . تأویل صندق کهنه خلاف این است .


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب