حرف ع

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

عاج

اگردر خواب دید عاج داشت ، از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند عاجش ضایع گشت ، مالش تلف گردد.

عاشق شدن

اگر بیند عاشق کسی شد ، نیازمند و حریص گردد. اگربیند از معشوق کام دل یافت ، منفعتی به او رسد.

عبادت

اگربیند حق تعالی را عبادت کرد ، خیر جهت آخرت کند. اگر غیر خدا را سجده کرد ، تأویل به خلاف این است. اگربیند در مسجد عبادت کرد، خیرات بسیار کند.

عدد

یک نیکو ، دو غم ، سه فراق ، چهار نیکو ، پنج نیکو ، شش بسار نیکوست و مراد یابد. هفت و هشت بد است . عدد نه زحمت و فساد است . عدد ده مراد دین و دنیا است . عدد یازده دلیل شغل او به روز کار تمام گردد. دوازده نیکوست .با عدد سیزده کارش بسته شود . چهارده نیکوست . عدد پازده دلیل پراکندگی است . اگر عدد شانزده بیند ، کارش نیکو گردد. با عدد هفده همه چیز او تباه شود و بازگردد. با عدد هجده کارش درست نشود . عدد نوزده دلیل این است که بی زحمت کاری انجام دهد. با عدد بیست مال حاصل کند و بر دشمن پیروز گردد. اگر عدد سی دید ، مراد گیرد.  با عدد چهل کارش بسته شود. عدد پنجاه دلیل رنج و شغل بی فایده است . اگر شصت دید ، سوگندی بر گردنش افتد. با عدد هفتاد کارش با تأخیر انجام گیرد . با عدد هشتاد به او تهمت زنا زنند و هشتاد چوبش زنند. اگر عدد نود دید زنی بزرگ زاده و مالدار بگیرد . با عدد صد ، پیروزی و ظفر یابد .

عدس

محمد بن سیرین گوید : دیدن عدس در خواب نیکوست . زیرا ابراهیم (ع) آن را دوست می داشت .

عرق

اگر دید عرق از تن او روان بود ، به قدر آن در مالش نقصان یابد، به خصوص اگربر زمین چکید . اگر بیند جامه او از عرق خیس شد ، به اندازه آن مال خود را به عیال دهد. اگر در خواب دید عرق او سفید بود و بوی خوش داشت ، مالش حلال باشد و اگر خلاف این بود ، مالش حرام بود . اگر بیماری دید عرق کرد ، شفا یابد و مریضی وی به تندرستی تبدیل گردد و مراد یابد.

عروس

اگر در خواب دید عروسی خواست اما او را ندید و نامش را ندانست ، زود بمیرد. اگر دید عروس به خانه آورد و با وی بخفت ، بزرگی یابد . اگر در خواب عروسی با چنگ و نای بیند ، دلیل مصیبت است . اگر زنی بیند که عروس شده و او را پیش شوهر می برند ، آخر عمر او باشد .

عزل

اگر پیری معروف دید از کارش عزل شده ، دلیل بر نقصان او باشد . اگر این خواب را جوانی بیند ، تأویلش خلاف این است . اگر بیند بزرگی را از کار عزل کردند ، دلیل ضعف دین او است و باید توبه کند.

عص

دیدن عصا در خواب ، بزرگی مرد است و اگر بیند عصا در دست داشت ، بزرگی و جاه و منزلت یابد . اگر دید عصای او ضایع شد ، خلاف این است . اگر بیند عصا در دست داشت و دراز شد ، مراد یابد . اگر کوتاه گشت  به مراد نرسد .

عطاری کردن

اگر در خواب بیند عطاری می کرد ، مردم شکوه آنرا گویند . اگر بیند با عطار دوست و آشنا شد ، مردم در سخاوت نام او برند.

عطر ( بوی خوش )

اگر دید با خود بوی خوش داشت و بیننده خواب عالم بود ، مردم از علم او فائده برند . اگر این خواب را توانگر از مال او را فائده رسد. امام صادق (ع) می فرماید : دیدن عطر در خواب بر نه وجه است : 1- ثنای نیکو 2- سخن خوش شنیدن 3- علم سودمند 4- طبع نیکو 5- مجلس علم 6- مردی کریم 7- سخنی با فرهنگ 8- دین پاک 9- شنیدن خبری خوش

عطسه کردن

اگر در خواب دی عطسه کرد و الحمدالله گفت ، بزرگی حاجتش را روا کند. اگر بیننده خواب بیمار بود محتاج به طبیب نباشد . اگر دید سه بار عطسه کرد ، نیک باشد . اگر بیند بسیار عطسه کرد ، مرادش به دشواری بر آید .اگر بیند با عطسه از بینی او خون روان شد ، در رابطه با او سخنی زشت گویند . جابر گوید : عطسه کردن در خواب مالی است که آسان بدست آید.

عقاب

دانیال پیامبر(ع) می فرماید : عقاب در خواب پادشاه قوی و ستمگر است . چنانچه همه از وی بترسند . اگر بیند عقاب گرفت یا کسی به او داد  و عقاب فرمانبر و مطیع او بود، نزد پادشاه خاص و مقرب گردد. اگر دید عقاب او را گرفت و به هوا برد ، به فرمان پادشاه سفر آغاز کند. اگر بیند با عقاب جنگ و نبرد می کرد ، با پادشاه جنگ و خصومت کند. امام صادق (ع) می فرمایند : عقاب در خواب دو تعبیر دارد ، اول پادشاه ظالم و خونخوار است و دوم عالم بی دین و مکار . بعضی معبران گویند اگر دید عقاب داشت ، عمرش دراز شود.

عقیق

اگر در خواب دید عقیق داشت ، از بزرگی منعت یابد . اگر بیند عقیق او ضایع گشت ، خلاف این است .

عمارت ساختن

اگر دید مسجد یا مدرسه می ساخت ، صلاح دین جوید و ثواب این جهان . اگر بیند در زمین خراب عمارت درست می کرد ، مثل خانه و مغازه و مانند اینها ، فائده دنیایی است .

عناب

عناب در خواب مال است . اگر کسی به او عناب داد ، راحتی به او رساند . اگر بیند عناب داشت و می خورد ، به اندازه آن مال یابد. اگر در خواب دید از درخت عناب جمع می کرد ، به اندازه آن مال بدست آورد .

عنبر

اگر در خواب دید عنبر داشت ، منفعت یابد . اگر عنبر به کسی داد ، راحتی به وی رساند. اگر عنبر او ضایع شد ، زیان است.

عنکبوت

اگر دید عنکبوت را گرفت ، بر مردی ضعیف و گمراه ظفر یابد . دیدن عنکبوت در خواب دلیل بر مردی ضعیف و گمراه است . ابراهیم گوید : دیدن عنکبوت دلیل بر مردی بافنده است .

عود

دیدن عود در خواب ، مردی لطیف و خوبروی است .اگر بیند عود زیر خود دود می کرد ، از مردم راحت یابد .

عورت

اگر در خواب دید عورت او ظاهر شده و مردم آن را می بینند ، راز او ظاهر شود. اگر بیند عورت خود را پوشانید ، راز وی پوشیده گردد. اگر عورت برهنه خود را زود پوشانید و کسی آنرا ندید ، اگر بیمار است شفا یابد . اگر وام دارد بگذارد . اگر ترسیده است ایمن گردد.

عید

اگر دید عید قربان است ، با مردم عاقل کار کند . اگر عید فطر بود ، از زاهدی فایده دینی یابد. اگر عید بود و مردم آراسته از شهر بیرون آمدند ، اگر محبوس است ، خلاص گردد. اگر دید عید غدیر است ، کامکاری یابد.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب