حرف غ

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

غار

اگر بیند در غار رفت و آنجا مقیم شد ، از دنیا برود . اگر بیند به غار رفت و بیرون آمد ، به کار سختی گرفتار شود . اگر بیند به غاری روشن رفت ، به زندان رود و اگر غار تاریک بود محبوس و هلاک گردد.

غارت

اگر بیند مالش را غارت کردند ، به سبب آن مال غم خورد . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن غارت به خواب چهار وجه دارد ، 1- جنگ کردن 2- زیان مال 3- غم و اندوه 4- نرخ های ارزان.

غبار

اگربیند غبار بر چیزی نشسته ، اگر ملک او بود ، به اندازه آن مال حاصل کند . اگر بیند روی او پر غبار بود ، او را عقوبتی رسد .

غرق شدن

اگر بیند در دریا غرق شد و مرد ، پادشاه او را هلاک کند .اگر بیند آب او را فرو برد و باز بالا آمد ، دلیل که کار دنیا را بگذارد و را آخرت گزیند. اگر بیند ملکش یا حیوانش غرق شد ، از کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد. امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن غرق شدن در خواب بر چهار وجه است : 1- مال بسیار 2- اقبال در کارها 3- صحبت با مردم بدمذهب 4-منفعت.

غسل کردن

اگر بیند در آب دریا یا رودخانه غسل می کرد ، دلیل بر درستکاری و ایمان اوست و غمش از بین برود. اگر بیماری این خواب را دید شفا یابد . اگر بنده است آزاد شود . اگر وامدار است ، وام بگزارد. اگر بیند با آب گرم غسل کرد ، نیکو باشد. ابراهیم گوید: غسل کردن در خواب دلیل پاکی دین است و هر زیاد و کمی که در شستن جنابت بیند دلیل پاکی دین اوست.

غل

اگر کسی در خواب غل در گردن خود دید ، کافر می میرد .اگر غل در دست داشت ، بخیل بود . معبران گویند : اگر مرد صالحی در گردن خود غل دید ، از کار دنیا دست بردارد.

غلبه کردن

اگر خواب دید بر دشمن غلبه کرد ، بر وی غالب گردد. اگر بر خلاف این دید دشمن به او ظفر یابد.

غم

دیدن غم در خواب ، دلیل خرمی است، اگر بیند از غم رسته بود ، غم است . اگر غمگین بود ، خرمی است.

غوره

اگر غوره در فصل خود می خورد ، مال با مشقت حاصل کند .ابراهیم گوید : اگر دید غوره خورد ، اندوهناک شود . اگر غوره را با گوشت پخته در خواب دید اندوهی به او نرسد.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب