حرف ف

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

فال

اگر بیند فال می گرفت و فالش نیکو بود ، بر دشمن پیروز گردد. اگرفالش بد بود ، خلاف این است . امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است.1- ظفر یافتن 2- به مراد رسیدن 3- حاجت روایی.

فالوده

اگر بیند کمی فالوده خورد ، سخنی نیکو شنود. اگر بیند فالوده بر دهان کسی نهاد ، برای او کاری نیکو کند.

فرزند

اگر بیند دختری به دنیا آورد ، دلیل سلامتی است و از اهل خود شاد شود. اگربیند پسری آورد ، دختری آورد. اگر بیند دختر آورد ، پسر زاید. اگر دید طفلی را جائی افکنده بود و او بازیافت ، از جائی که امید ندارد چیزی به او رسد.

فروختن

فروختن در خواب بد است. کرمانی گوید : هرچیز که در دین عزیز بود ، فروختن آن بد است و خریدن آ نیکو.

فرود آمدن

اگر دید از کوه یا بامی  فرود آمد، در بزرگی و نامش نقصان شود . اگر بیند از بلندی به پایین آمد ، به اندازه آن مالش کاهش یابد .

فندوق

دیدن مغز فندوق ، دلیل مال است . اگر بیند فندوق بسیار داشت ، از بخیلی منفعت یابد.

فیروزه

دیدن فیروزه در خواب ظفر و قوت حال روانی است . اگر بیند فیروزه اش از بین رفت ؛ مرادش بر نیاید. اگر بیند خروار ها فیروزه داشت ، به همان اندازه مال یابد. امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن فیروزه در خواب بر چهار وجه است : 1- ظفر و نصرت 2- حاجت روایی 3- قدرت و قوت 4- ولایت.

فیل

اگر کسی در خواب دید که بر فیل نشسته ، زنی نابکار خواهد . اگر این خواب را روز دید ، زن را طلاق دهد . اگر بیند از پشت فیل افتاد ، در بلای سختی گرفتار گردد.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب