حرف ق

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

قاضی

اگر دید قاضی شده و بیننده خواب اهل آن نبود ، به بلائی گرفتار شود و مالش از دست برود. اگر بیننده عالم بود ، قاضی گردد. حضرت دانیال (ع) می فرمایند : اگر در خواب قاضی را دید ، به منزله علما برسد. جابر گوید : اگر در خواب دید قاضی بر وی حکم کرد ، در بیداری نیز چنان است. اگر دید قاضی با شفقت به او نگریست ، منفعت یابد . اگر با خشم به او نگریست ، غم و اندوه است.

قافله

اگر بیند که در قافله  سوار بود ، مراد گیرد.اگر پیاده و یا مفلس بود تأویلش خلاف این است.ابراهیم گوید : اگر بیندبا قافله به سوی خانه رفت ، کار بسته بهر وی گشاده شود .

قالی

اگر بیند قالی در ملک وی پهن نموده بودند ، عمرش دراز شود و روزی بر وی فراخ گردد.اگر بیند بر قالی نشت و ندانست جای کیست ، حالش متغییر شود . کرمانی گوید : اگر بیند بر قالی کوچک نشسته ، عمرش کوتاه گردد. اگر بیند قالی کوچک زیر او دراز شد ، روزی بر وی فراخ گردد. اگر دید قالی را پیچید و در کنج خانه نهاد ، اقبال خود را بدست آورد. حضرت دانیال (ع) گوید : اگر قالی سبز و پاکیزه دید ، دلیل جمعیت در دین و دنیاست . اگر قالی را در خانه دیگران دید، سفری با منفعت رود.

قبله

اگر کسی در خواب می دید که به سوی مشرق نماز می خواند ، به دین رسول (س) میل ندارد. اگر به سوی قبله نماز می خواند ، در راه دین صادق است و توفیق طاعت یابد.

قرآن خواندن

اگر در خواب دید آیه رحمت  می خواند ، دلیل بشارت از حق تعالی است . پس باید شکر نماید . اگر آیه عذاب می خواند ، خشم حق تعالی است و باید توبه کند . ابراهیم گوید : اگر دید نیمی از قرآن را خوانده نیمی از عمر او گذشته است.اگر دید حافظ کل قرآن شده ، دین و امانت نگه دارد . اگر بیند آواز قرآن شنید ، دینش قوی شود . اگر دید قرآن را ختم کرد ، مراد یابد  و بعضی گویند ، آخر عمر او باشد. اگر بیند قرآن را بلند می خواند، کارش بلند شود . اگر بیند هر آیه ای که می خواند تفسیر آیه تعبیر خواب اوست. در موره سوره هم به حرف س مراجعه شود.

قربانی کردن

اگر دید شتر یا گوسفند قربانی کرد ، اگر بنده است آزاد شود . اگر بیمار است شفا یابد . اگر آزاد است ، رستگاری یابد و حج بگذارد. اگر ترسی داشت ، ایمن شود . اگر در تنگی بود فراخی یابد . اگر این خواب را نزدیک عید قربان دید ، اثرش بیشتر است . اگربیند گوشت قربانی خورد، منفعت یابد. اگر گوشت قربانی قسمت کرد ، مردی محتشم در آنجا بمیرد و مال او را قسمت کنند.

قسمت کردن

اگر بیند مال خود را به خیر و صلاح قسمت می کرد ، فرزندان خود را زن دهد . اگر بیند مال خود را به شر و فساد تقسیم می کرد ، حالش خراب شود .

قصاب

دیدن قصاب ، اگر او را نمی شناخت ، دلیل بر ملک است . اگر بیند قصاب به خانه یا ملک یا کوچه او وارد شد ، در آنجا کسی بمیرد. اگر بیند در حالی که قصاب نیست قصابی می کرد ، کسی را بکشد یا مجروح کند .

قصه

اگربیند برای مردم قصه می گفت ، از ترس ستمگران ایمن گردد. کرمانی گوید : اگر در خواب برای مردم قصه میگفت ، مرادش برآید .

قفس

اگر بیند قفسی داشت ، در جای تنگی گرفتارشود . اگربیند قفس شکست ، از زندان خلاص گردد. امام صادق (ع) می فرایند : دیدن قفس بر سه وجه است : 1- زندان 2- جای تنگ 3- خانه.

قفل

اگر در خواب دید قفل بگشاد ، کار ها بر وی گشاده شود و ممکن است حج رود . اگر بیند نتوانست قفل را باز کند ، کارهای وی به تأنی برآید.

قلم

اگربیند قلم داشت یا کسی به او داد ، علم حاصل کند و کارش راست شود و مرادش برآید. اگر دید با قلم چیزی نوشت ، سخن خیر وصلاح است . اگر چیزی که می نوشت ، موافق کتاب و سنت بود ، جاه یابد .اگرقلم در دست اوشکست ، حرمتش کم شود و کارش بی رونق. اگر دید قلم به دست گرفت ، فرزندی آورد، عالم و عاقل.

قند

اگربیند قند خورد ، با عجله کاری کند که از آن پشیمان گردد. اگربیند به خروار قند داشت ، همانقدر مال بدست آورد .خریدن قند بهتر از فروختن قنداست ( در فروختن زیان است )

قنوت

اگر دید در خواب دعای قنوت می خواند ، حاجتش روا شود و مردم ثنای او گویند . جابر گوید : خواندن قنوت در خواب مردم مصلح را روا شدن حاجت و گشایش کارهای دینی بزرگان است.

قی

اگر دید در خواب قی می کرد و آسان بر می آمد ، از معصیت توبه کند . اگرنتوانست قی کند ، زیانی به او رسد و بعضی گویند معصیت و زیان است.

قیامت

اگربیند قیامت برخواسته ، در آن دیار حق تعالی عدل بگستراند . اگر مردم آن دیار ظالم باشند ، حق تعالی ایشان را به بلائی مبتلا کند . ابراهیم گوید : اگر دید علامتی از قیامت پیدا شد ، چنان که آفتاب از مغرب بر آمد  باید توبه کند .اگربیند گورها شکافت و مردگان بیرون آمدند ، بر دشمنان ظفر یابد. اگر در خواب کردار او را سنجیدند و نیکو شد ، سرانجام کار او نیکو باشد. اگر بدی او بیشتر بود ، سرانجام کار او بد شود .


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب