حرف ل

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

لاغری

اگر لاغر شد ، نقصان مال است . اگر دید با لاغری ضعف داشت و رویش زرد بود، غم و بیماری است.

لاک پشت

دیدن لاک پشت در خواب دلیل بر مردی عالم است که به مردم فایده رساند. اگر بیند لاک پشت داشت یا در خانه او آمد ، با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند لاکپشت خورد ، علم آموزد.

لاله

اگر در فصل خود دید فرزند است اگر بی وقت دید خبر است . اگر از درخت جدا دید، غم است .

لانه

اگر در خانه او لانه مرغ بود به اندازه آن فایده به او رسد . اگر لانه بکند کاری مکروه کند . اگر باز به جای خود گذاشت به کسی کمک کند . اگر بیند در لانه مرغ بزرگی بود ف در پناه بزرگی درآید و خیر بیند.

لب

دیدن لبها در خواب دلیل حاجت روائی است و لب زیرین بهتر از لب بالاست . اگر بیند لبهای او نبودند ضرر مالی است . بعضی گویند زنش بمیرد.  اگر دید لبهای او درد می کردند ، غم است . اگربیند لبهایش بسته بود و نتوانست باز کند ، کارهایش بسته شوند.

لباس

اگر دید لباس تابستانی در زمستان پوشیده ، به اندازه آن مال یابد . اگر بر عکس دید ، ترس است . اگر زنی دید لباس مردان پوشیده منفعت یابد.

لحاف

دیدن لحاف در خواب ، دلیل زن است. اگر لحاف سبز داشت زن دیندار و پارسا بگیرد اگر سرخ بود ، زن او مطرب دوست است . اگر ملون دید زن او فریبنده است . امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن لحاف در خواب بر سه وجه است : 1- زن عالم 2- کنیز 3- عز و جاه

لرزیدن

اگر دید سرش می لرزید ، زحمت است . اگر گردن او می لرزید ، امانت نگذارد . اگرشکم او لرزید ، در سفر سختی بیند . اگر تمامی بدن او می لرزیدند سختی بیند . اگر پایش می لرزید در سفر به زحمت افتاد.

لقمه

اگر بیند لقمه شیرین در دهان نهاد ، سخنی خوش گوید . اگر لقمه ترش بود خلاف این است . اگر بیند لقمه گرم در دهان گذاشت ، در بلائی افتد.

لک لک

اگر بیند لک لکی داشت با زنی بی آزار و عاقبت اندیش همنشین گردد. اگر بیند لک لک بر بام او نشست ، مهتری به خانه او آید. اگر لک لک را کشت ، دشمن را بکشد.

لگد زدن

اگر در خواب دید کسی را لگد می زد ، حال او بد شود . اگر بیند اسبی او را لگد می زد ، کارش به خلل افتد. اگر گاو لگدش زد ، زیان بیند.

لنگ شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر دید لنگ شده پیش خویشان خوار گردد. ابراهیم گوید : اگر در خواب دید لنگ شده مرادش بر نیابید.اگر لنگ بود و با عصا راه می رفت ، با یاری کسی مرادش حاصل گردد.

لوبی

دیدن لوبیا در خواب چه پخته چه خام غم است.

لیمو

دیدن لیمو در خواب بیماری است و در دیدن آن هیچ خیری نباشد.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب