حرف م

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

مار

دیدن مار در خواب دلیل بر دشمنی پنهان است. اگر مار در خانه خود دید ، دشمن خانگی است. اگر در صحرا دید دشمن بیگانه است.اگر با مار جنگید ، با دشمن خصومت کند.اگر بیند مال سفید گرفت ، بزرگی است . اگر ماران سیاه بسیار دید ، دشمن بسیار است.

مارچوبه

اگر مارچوبه از زمین به وقت خود جمع می کرد ، منفعت است. اگر خام خورد ، مضرت است.

ماست

دیدن ماست شیرین در خواب منفعت است و ماست ترش غم و اندوه است . حضرت دانیال گوید : دیدن ماست در خواب مال است که از سفر حاصل کند. ابراهیم گوید : اگر دید ماست خورد و شیرین بود ، مال حلال است.

ماش

اگر بیند ماش پخته می خورد ، اندکی مال یابد. اگر ماش خام خورد غم است. جابر گوید : خوردن ماش چه پخته چه خام دلیل غم است . اگر نخورد غم و اندوه نباشد.

ماکیان

اگر دید مرغ خانگی داشت ، سروی یابد. اگر دید ماکیان در خانه او خانه کردند ، از زنی منفعت یابد.

ماه

دیدن ماه در خواب دلیل وزیر است .اگر بیند ماه آسمان را فراگرفت، وزیر پادشاه گردد.اگر بیند ماه کامل بود و بر خانه او تافت ، از بزرگی به او منفعت رسد.

ماهی

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر ، بلا و سختی است و در دریای سردسیر تأویلش نیکوست. اگر بیند ماهی بسیار داشت ، تازه و بزرگ ، غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است.اگر دید ماهی بزرگ پخته می خورد ، مال است . اگر ماهی فروشی می کرد منفعت یابد.

محراب

اگر بیند در محراب نماز میخواند ، فرزندی صالح آورد. اگر در محراب نشسته بود ، در نماز کاهلی کند.

مداد

دیدن مداد در خواب دلیل بر معیشت و یافتن مراد است . اگر بینداز کسی مداد گرفت ، معیشت بر وی فراخ گردد.

مردن

اگر در خواب دید مرده و همه بر وی می گریستند ، دلیل بر فساد دین است. اگر بیند او در تابوت بود و مردم او را می بردند ، بزرگی است ولی در دینش نقصان کند. جابر گوید که دیدن مرگ در خواب دلیل بر راحتی کار مومن و سختی کار کافر باشد. اگر بیند مرده بر پشت گرفته بود و می برد ، مال حرام بدست آورد. اگر مرده را دید که دوباره بمرد ، فرزندش بمیرد. اگر دید فرزندش مرد ، توانگر گردد. اگر دید پدر و مادرش مردند ، کارش نیکوگردد و بعضی گویند شوریده شود.

مرده

اگر دید مرده زنده شد به خصوص اینکه او را گشاده روی دید ، حالش نیکو گردد.اگر زنده را مرده دید خلاف این است. اگر مرده را دید و به او گفت تو که مرده بودی وی در پاسخ گفت من زنده ام ، احوال مرده در آن جهان نیکو گردد. حضرت دانیال گوید اگر مرده چیزی از متاع دنیا به او داد ، از جائی که امید ندارد منفعت بدست آورد.

مرغ

هرچند در خواب مرغ را بزرگ بیند ، همت بیننده خواب است . دیدن خروس در خواب بهتر از مرغان دیگر است.  اگر مرغان دریایی دید،  مال است و به کام دل رسد.

مرکب

دیدن داشتن یا خریدن مرکّب در خواب طلب کردن معیشت و یافتن مال و حاصل شدم مراد است . اگر بیند مرکب بر جامه وی ریخت ، زیانی به اورسد.

مروارید

اگر بیند مروارید بسیار داشت ، مال حاصل کند . حضرت دانیال گوید : دیدن مروارید دلیل بر فرزند است.  اگر دید مروارید از دهان او افتاد و شکست ، گریستن است .

مژگان

دیدن مژگان چشم در خواب دلیل بر نگاه داشتن دین است . اگر مژگان او ریخت ، فساد دین است .

مستی

مستی در خواب کاهل نمازی و مال حرام است . جابر گوید : اگر مستی از شراب بود ، ترس باشد.

مسجد

اگر بیند مسجد بنا کرد ، با مسلمانان نیکی کند. اگر چراغ مسجد روشن کرد ، در کاری که دارد روشنی ظاهر گردد. اگر دست و روی خود را در مسجد شست ، مال خود را در مسجد هزینه کند و مراد یابد.

مسح کردن

اگر در خواب دید که مسح کرد ، فرزندی آورد عالم و مردم از او اطاعت کنند. اگر دید بر کفش مسح می کرد ، از سفر مال حاصل کندو کارش به نظام شود.

مسواک

اگر دید مسواک می کرد ، دلیل که مال خود را به چیزی صرف کند . جابر گوید : اگر دید دندانهای خود را مسواک می کرد ، با همه خویشان خود احسان کند.

معلمی کردن

اگر دید معلمی می کرد ، شرف و بزرگی است .

مغز

دیدن مغز و سر و استخوان در خواب ، مالی است که ظاهر نباشد.اگر مغز جانور گوشت حلال می خورد ، مال حلال است.

مقنعه

دیدن مقنعه در خواب برای زن شوهر و برای مرد زن است . اگر زنی دید مقنعه سبز دارد ، شوهرش دیندار است .

مگس

اگر دید مگسان بسیار بر وی جمع شدند ، از سفله مال حاصل کند.ابراهیم گوید : دیدن مگس دلیل بر مردم فرومایه است . اگر دید مگسان او را می گزدید ،  مردم به وی حسد ورزند.

ملخ

دیدن ملخ در خواب مال است .اگر بیند ملخ در جایی ضرر و زیان می زد ، لشگر در آنجا خرابی کند .

منقار

اگر بیند کرکس یا عقاب او را با منقار زد و دردش آمد ، مضرت و نقصان مال است. اگر منقار مرغی داشت ، به اندازه آن مال حاصل کند.

موش

موش در خواب زنی به ظاهر پاک و در باطن فاسق است.

مهمانی

اگر بیند قومی را به مهمانی خواند ، دلیل بر کاری است که او را از شغلها بازدارد. اگر مهمانی با ساز و آواز همراه بود ، مصیبت است.

میخ

دیدن میخ در خواب برادر است . بعضی معبران گویند : دیدن میخ در خواب ، شرف و بزرگی  در دنیا و آخرتاست. اگر بیند به در یا دیوار میخ می کوبید ، با منافقی دوستی کند . اگر میخ بر زمین کوبید ، از کسب خود توانگر شود.

میوه

هر میوه ای در خواب اگر در فصل خود خورده شود ، مال است به اندازه آن . اگر در غیر فصل خورد ، مالش تلف شود . تعبیر خوردن هر میوه در خواب به تعبیر درخت آن میوه باز میگردد ( به حرف د قسمت درخت مراجعه گردد) محمد بن سیرین گوید : دیدن خوردن میوه های شیرین و تر در خواب  منفعت است . اگر بیند از درختی چید ، به اندازه آن مال یابد. اگر میوه پایین درخت افتاده بود ، مال بی رنج حاصل کند.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب