حرف ن

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

نابین

اگر در خواب دید نابینا شده است ، در اسلام گمراه گردد. اگر دید دست نابینایی را گرفته و میبرد ،آن کس را از راه به در کند.

نارنج

نارنج بوی خوش دارد و از میوه های بهشتی است . دین آن در خواب ، نیکوست. اگر نارنج از یک تا سه عدد داشت ، فرزند است و بیشتر از آن مال و نعمت است .

نامه

اگر درخواب دید نامه سر به مهرداشت ، سخنی پوشیده بشنود و بعضی گویند خبری شنود.اگر نامه باز شده بیند ، شخنی فاش شود . اگر نامه راگشود و خواند ؛ بی غم گردد. امام صادق (ع) می فرایند : اگر در نامه سخن خیر نوشته بود ، حاجتش روا شود . اگر شر نوشته بود ، کارش درست نشود .

نان

دیدن نانهای پاکیزه در خواب ، خرمی است . اگر ناخوش بود ، عیش ناخوش باشد . اگر نان خرید و به خانه برد ، روزی حلال و زیادی مال است . اگر به کسی نان داد به او راحتی برساند. حضرت دانیال (ع) می فرماید: اگر دو سه نان یافت از غم برهد و اگر نان بسیار داشت و نتوانست بخورد ، غمی به او رسد . ابراهیم گوید : دیدن نان گرم در خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک به خلاف این است. نان سبوس قحطی است.

نخود

دیدن نخود در خواب چه تر و چه خشک ، غم است

نردبان

اگر بیند از نردبانی بالا میرفت ، بزرگی و منفعت یابد . اگر از نردبان پایین آمد خلاف این است . امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن نردبان در خواب مردم مصلح را دلیل ظفر بر دشمن و فاسق زا دلیل منافقی است .

نشاسته

خوردن نشاسته دلیل غم است و گویند بیمار گردد.  اگر بیند نشاسته را حلوا می کرد و می خورد ، منفعت است .

نشستن

اگر بیند روی زمین نشسته است ، از سفر مال حاصل کند .

نفت

دیدن نفت در خواب زندگانی است . اگر نفت به خود می مالید ، با زنی نابکار همنشین گردد و بعضی گویند چیز حرام بخورد.

نفرین کردن

اگر کسی ظالمی را نفرین می کرد ، بر ظالم پیروز گردد. اگر بیند بی گناهی را نفرین می کرد، به بیننده خواب باز می گردد.

نقاشی کردن

اگر بیند بر سقف خانه و دیوار نقاشی می کرد ، به دنیا مغرور شود . امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن نقاشی در خواب چهار وجه است : 1- آرایش دنیا 2- کار باطل 3- فریب 4- دروغ

نقره

اگر کسی دید از مغازه نقره گرفت ، از شهر خود زن گیرد . اگر از معدن نقره می گرفت ، به اندازه آن مال حاصل کند . امام صادق(ع) می فرمایند : دیدن نقره در خواب بر چهار وجه است : 1- زن 2- فرزند 3- مال 4- معیشت

نماز

اگر بیند به سوی قبله نماز می خواند ، راه دین او مستقیم گردد. اگر بیند نماز فریضه می خواند ، به حج رود . اگردید نماز صبح می خواند ، به سفر رود . اگر بیند در کعبه نماز می خواند ،از بزرگی مرادش حاصل گردد.اگر نماز نشسته می خواند دشمن بر او پیروز گردد. اگر بیند در تاریکی نماز می خواند ، از غم ها فرج یابد. اگر نماز جمعه می خواند ، در سفر مال حاصل کند .  اگر نمازگزار دید نماز را تمام کرد ، دعای او قبول است .

نمک

دیدن نمک در خواب مال است. بعضی گویند خوردن نمک در خواب خصومت است.

نو بودن

هرچیز نو در خواب خیر و برکت است .

نهنگ

نهنگ در خواب مردی دزد است . اگر بیند نهنگ او را به سوی آب کشید و غرق کرد ، در آب غرق شود . اگر نهنگ او را گزید ، از دشمن ضرر بیند .

نیکی کردن

نیکی کردن در خواب ، بزرگواری در دنیا و رستگاری در آخرت است .


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب