حرف ک

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

کاچی

اگر دید کاچی با شکر و بادام و کنجد خورد ، به اندازه آن بزرگی و منفعت یابد. اگر با عسل خورد نیز بزرگی ومنفعت است. اگر با ماست و روغن خورد ، نفع آن کمتر است. اگر دید شکر با چیزی ترش خورد ، غم واندوه است.

کار

اگربیند کار دنیا می کرد ، آخرتش در نقصان است . اگر بیند کار آخرت می کرد ، کار آخرتش راست بود . اگربیند کار دنیای او راست شده بود ، اجلش نزدیک است. امام صادق (ع) می فرمایند : اگر کار دنیایی او بر نیامده به غایت نیکو بود.

کارد

اگر دید کارد در دست دارد و دانست مال اوست ، او را پسری آید . اگر بیند کارد او زنگ زده یا عیبی دارد یا شکست ، دلیل بر نقصان مال است.

کاریز

اگر دید در جایی کاریز می کند و آب پیدا نشده بود ، با مردم خود مکر سازد . اگر آب پیدا شده و روان بود ، تأویل آن به نکاح است. اگر بیند در کاریز افتاد به مکر و حیله دچار گردد.

کاسه

دیدن کاسه چوبی در خواب اگر خوردنی داخل آن بود ، تعبیرش بر سفری است که از آن منفعت یابد. اگر کاسه تهی بود ، فرومایگی است. اما اگر کاسه سیمین یا زرین باشد و داخل آن خوردنی باشد ، دلیل روزی حلال است .ابراهیم گوید : در کل اگر دید داخل کاسه چیزی خوش خورد ، دلیل منفعت است .اگر چیزی ترش در کاسه خورد ، غم و اندوه است .

کاغذ

اگر کسی بیند کاغذ سفید و پاکیزه داشت . به قدر آن مال یابد . اگربیند کاغذ او در آب افتاد یا سوخت ، نقصان مال است . جابر گوید : اگر در خواب دید کاغذ بسیار داشت ، در علم و فضل شهرت یابد. امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن کاغذ در خواب بر سه وجه است : 1- مال حلال 2- کسب ومعیشت 3-کام یافتن

کاهو

اگر دید کاهوی شیرین می خورد دلیل اندوه است و اگر کاهو تلخ بود ، زیان است.

کبک

کبک در خواب زنی خوبروی باشد . اگر دید کبک گرفت ، زنی خوبروی گیرد. اگر بیند کبک خورد ، لباسی به او ببخشند . اگر گلوی کبک برید ، دختری را دوشیزگی ببرد. اگر بیند کبک نر داشت ، دلیل پسر است. امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن کبک در خواب چهار تعبیر دارد : 1-پسر 2- دوست 3- رامش کار 4- کام دل یافتن.

کبوتر

دیدن کبوتر دلیل زن است . اگر بیند کبوتر گرفت و یا کسی به او داد، زن خواهد . اگر گوشت کبوتر خورد ، مال زن خورد. جابر گوید : اگر کبوتر دید ، غایبش از سفر بازآید. اگر بییند کبوتر بسیارداشت ، فرزندان بسیار باشد و مال بسیار حاصل کند . بهترین کبوتران در خواب کبوتر سفید و سبز است . اگر زنی کبوتر بیند ، شوهر کند و دختران آورد . کبوتربازی در خواب ، کاری باطل است.

کتاب

اگر در خواب بیند کتاب می خواند ، راه دین گزیند و کارهای بسته او گشاده شود . اگرکتاب فقه می خواند ، از ناکردنی بازایستد . اگر اصول میخواند ، به کاری با فایده دینی مشغول شود . اگر دید کتاب قصه می خواند ، به قصه های انبیا و اولیا حریص گردد. اگر کتاب شعر می خواند ، کاری کند که مردم او را ملامت نمایند.

کتان

دیدن کتان در خواب مال حلال است اما منفعت آن کمتر از پنبه است . پوشیدن جامه کتان مبارک است .

کتف

دیدن کتف در خواب آهستگی مردم و زینت و جمال است . اگر دید کتف او قوی است و درست. دلیل زیاد شدن زینت اوست . اگر خلاف این بیند ، حق مردم بر گردن اوست . اگر در خواب بر کتف خود موی دید از جایی که نداند به او مال رسد.

کتیر

دیدن کتیرا در خواب دلیل آن است که از بخیلی مال بستاند .

کدو

اگر دید در خانه ائ کدو در فصل آن رسته بود ، جاه و نعمتش افزوده گردد. اگر این خواب را بیمار بیند، شفا یابد. اگر بنده بیند آزاد گردد. کافر بیند ، مسلمان شود . اگر مسلمان بیند به وطن باز گردد. جابر گوید : اگر دید کدوی پخته می خورد ، حاجتش رواگردد و توفیق طاعت یابد.

کرفس

اگر در خواب دید کرفس می خورد ، غمگین و مستمند گردد و بعضی گویند : اگر کرفس دید و نخورد اندوه وی کمتر است .

کرکس

اگر بیند کرکس داشت ، از پادشاه نیکی و خیر بیند.

کر بودن

دیدن کری در خواب ، درویشی یا تباهی دین و یا نامرادی در دنیاست. ابراهیم گوید دیدن کری در خواب بینایی است . اگر کری دید که شنوا شده کارهای بسته بر وی گشاده گردد. محمد بن سیرین گوید : دیدن کری در خواب دلیل بر مردی منافق است و بعضی میگویند فتنه و مصیبت است .

کژدم ( عقرب )

دیدن کژدم در خواب دشمنی ضعیف است . اگر بیند کژدم او را گزید دشمن به او سخنی گوید که غمگین گردد. اگر کژدم را کشت ، بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند کژدم را به راحتی خورد ، دشمن با او فساد کند.

کشتزار

اگر کشتزار معروف باشد ( می شناخت ) فرزند است . اگر دید کشتزاری را درو کرد ، بعضی مردم آنجا کشته شوند . اگر دید آتش به کشتزار افتاده بود و سوخت ، قحطی است . اگر کشتزاری دید و ندانست مال کیست، زیان کند .

کشتن

اگر دید او را کشتند ، عمرش دراز گردد. اگر دید کسی را کشت ، بی آنکه سرش را از تن جدا کند ، منفعتی به آن کس رساند . اگر دید او گروهی را کشت ؛ منفعت یابد.اگر بیند فرزند خود را کشت ، روزی حلال یابد.

کشت و زرع ( کشاورزی )

دیدن کشت و زرع در خواب دلیل بر توکل کردن بر حق تعالی و یافتن روزی حلال است. دیدن کشاورزی روزی حلال است .اگر دید زمین را کاشت و محصول را درو کرد ، نعمت فراوان یابد. اگر دید از آنچه کشت چیزی حاصل نشد ، غم و اندوه است . جابر گوید : اگر دید گندم کاشت ، از پادشاه نعمت یابد . اگر دید جو کاشت ، مال بسیار حاصل کند .

کشتی

کشتی در خواب غم و اندیشه است به خصوص اینکه از کشتی بیرون نیاید. اگر دید در کشتی بود و به سلامت بیرون آمد ، از غمها برهد. اگر دید کشتی اوشکست ، مصیبت است. اگر دید میان کشتی ها می رفت ، به سفررود و مال بسیار حاصل کند. اگربیند در کشتی بود و بادی آمد و کشتی را حرکت داد ، از غمها فرج یابد.

کشتی گرفتن

اگر با کسی کشتی گرفت و او را انداخت ، حالش نیکو شود و بر آن کس ظفر یابد . اگر هر دو پا بر جا بودند ، به یکدیگر گزند رسانند.

کشمش

اگر دید کشمش داشت و خورد ، به اندازه آن منفعت یابد . اگر بیند به کسی کشمش داد، دلیل استراحتی به وی رساند .

کعبه

دیدن کعبه در خواب خلیفه است . اگربیند طواف کعبه می کرد ، دلیل بر صلاح دین است . اگر بیند احرام بسته و روی درکعبه داشت، زیادی صلاح او است.

کفتار

دیدن کفتار در خواب زنی زشت و پلید است . اگر بیند کفتاری در خانه او بود ، زنی زشت بگیرد.

کف دری

اگر در خواب کف دریا بیند ، دلیل منفعت از بزرگی است.

کفش

دیدن کفش در خواب ، دلیل زن است . اگر بیند کفش نو به پا داشت ، زنی گیرد . اگر کفش سیاه بود ، زن توانگر باشد . اگر سبز بود زن مستوره بود . اگر کفش سرخ بود ، زن اجتماعی باشد . اگر زرد بود ، زن بیمارگونه است . بعضی معبران گویند : دیدن کفش در خواب ، دلیل مردی است که میراث قسمت کند.

کفن

اگر بیند برای مرده کفن درست می کرد و آن کس را می شناخت ، رنج و بلا است. اگر بیند او مردگان کفن می کند ، از مرده مال حرام بدست آورد.

کک

دیدن کک در خواب ، دشمنی ضعیف است . اگر بیند ککی او را گزید ، از دشمن سخن سخت بشنود. اگر دید ککی را کشت ، بر دشمن پیروز شود . اگر بیند ککان بسیار بر تن او نشسته بود ، بر زبان مردم عام افتد.

کل

اگر بیند با کلی صحبت می کرد، با بزرگی دوست شود . اگر آدم کلی دید که بر سرش موی بر آمده است ، وام دار گردد.

کلاغ

دیدن کلاغ در خواب مردی فاسق و بد عهد است . اگر بیند کلاغ داشت ، با چنین مردی صحبت کند . اگر بیند کلاغ شکار کرد ، با حیله مال مردم را بگیرد .اگر بیند کلاغ بالای شاخه می خواند ، سفری رود که در آن به زحمت افتد.

کلاه

دیدن کلاه در خواب عزت و جاه است به اندازه قدر و قیمت کلاه. حضرت دانیال (ع) می گوید : اگر دید کلاه در سر داشت ، دلیل بر خیر دین است . اگر بیند کلاه ابریشمین در سر داشت ، خیر باشد. اگر کلاه مرواریدی داشت ، عزیز گردد. اگر بیند کلاه تابستان در زمستان در سر داشت ، کام دل یابد. اگر خلاف این دید ، به مراد نرسد. اگر بیند کلاه سیاه بر سر داشت ، اگر در بیداری این کلاه را داشته باشد ، منفعت است. اگر کلاه سفید داشت ،دین پاک است . اگر کلاه سرخ دید ، نقصان دین است . اگر بیند کلاه از سر او افتاد ، غم باشد. اگر کلاه نو در سر داشت ، مرتبت او زیاد گردد.

کلم

دیدن کلم در خواب منفعت است از قبل زنان و پخته آن بهتر از خام است . اگر دید کلم خورد ، از زنش منفعت یابد.

کلنگ

دیدن کلنگ در خواب مردی غریب و درویش است . اگر بیند که کلنگی بگرفت با مردی غریب بپیوندد و از یکدیگر منفعت یابند.

کلوچه

دیدن کلوچه در خواب ، عیش خوش بود و مال بسیار . اگر بیند کلوچه می خورد ، مال حاصل کند . اگر بیند کلوچه در دهان نهاد و نتوانست خورد ، دلیل است مال او از دیگران بود. امام صادق (ع) می فرماید : دیدن کلوچه در خواب بر چهار وجه است : 1- مال حلال 2- روزی فراخ 3- نعمت بسیار 4- عیش خوش.

کلید

دیدن کلید در خواب دلیل بر مردی گشاینده کارها و پیروزی بر دشمن است . اگر بیند کلید بسیار داشت ، بزرگی یابد. حضرت دانیال (ع) می فرماید: آهنین داشت ، قوت است . اگر برنجی یا مسی بود ، سخنش گیراست . اگر چوبی بود ، منفعت آن کمتر است . اگر بیند کلید سیمین یا زرین داشت ، مال حاصل کند .

کنجد

دیدن کنجد در خواب مالی حلال است هر روز زیاده شود . اگر بیند کنجد  بسیار داشت ، به قدر آن مال حاصل کند .

کندوی عسل

اگر در خواب کندوی عسل دید ، از زنان مرادش حاصل گردد ومال حلال یابد.

کنگر

اگر در خواب کنگر داشت و می خورد ، غمگین شود . اگر نخورد ، غم نباشد.

کودک

اگر در خواب دید کودک شده ، غم و اندوه است . ابراهیم گوید : دیدن کودک خوبروی درخواب فرشته است و کودک زشت روی ، مال است .

کوه

اگر دید بر سر کوهی بود ، در پناه بزرگی رود. اگر بیند کوه از جای برکند ، بزرگی را قهر کند . اگر بیند بر کوهی مقام ساخت، مقرب پادشاه گردد. اگر بیند سر کوهی نماز خواند یا بانگ نماز گفت ، کارش بالا گیرد. اگر خود را در دامنه کوه دید ، غم است . اگر بیند کوهی را به آسانی می کند ، کسی چیزی به وی دهد. اگر بیند از کوه افتاد ، مرادش حاصل نگردد. محمد بن سیرین گوید : دیدن کوه در خواب دلیل مالی است که با حیله بدست آورد.

کیسه

اگربیند کیسه خالی داشت ، اجلش نزدیک است . اگر کیسه طلا و پول داشت ، به اندازه آن معیشت و روزی بر وی فراخ گردد.اگر بیند کیسه اش پارهاست ، رازش آشکارگردد. اگر کیسه را دوخت رازش را بپوشاند.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب