حرف گ

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

گاز گرفتن

اگر دید کسی او را گاز می گرفت ، به همان اندازه به او زیان رسد .امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن گاز گرفتن در خواب برسه وجه است : 1- مضرت 2- نقصان مال 3- خصومت .

گاو

کرمانی گوید : اگر بیند گاو نر به خانه او آمد ، خداوند در خیر بر او بگشاید. اگر بیند گاو او را شاخ زد ، اگر بازرگان است ، مالش نقصان یابد و اگر مقامی دارد ، معزول شود. اگر بیند گاوی را کشت و گوشت او را قسمت کرد ، بزرگی را بکشد و مال او ببرد. اگر بیند با گاوان می جنگید ، با بزرگی دشمنی کند. محمدبن سیرین گوید : اگر بیند گاو ماده به خانه او آمد ، مال و نعمت است . گوشت  ماده در خواب  مال و پوست گاو ماده میراث است .  اگر بیند گاو ماده می دوشید و شیر او را خورد ، مالش زیاد گردد. اگر گاو ماده آبستن دید ، امیدواری است. اگر گاو چاقی خرید ، زن توانگری گیرد.

گاو زبان

دیدن گاوزبان در خواب دلیل گفتگواست.

گچ

دیدن گچ درخواب جنگ و خصومت است . اگر دید گچ فروخت ، تأویلش بد است.

گدائی کردن

اگر دید گدائی می کرد و مردم به او چیزی می دادند. خیر و برکت . اگر مردم به او چیزی نمی دادند ، کارهای وی بسته شود.

گربه

دیدن گربه در خواب مردی مفسد و دزد است . اگر دید گربه به خانه او آمد ، دزدی به آنجا رود. اگر دید گربه چیزی را  خورد ، دزد چیزی بدزد. اگر دید گربه را کشت ، دزدان را بکشد. ابراهیم گوید : اگر بعد از صبح گربه را در خواب دید ، شش روز بیمار گردد.

گردن

گردن در خواب امانت است. اگر گردن خود را قوی دید ، دینداری و امانت نگهداری است . اگر گردن خود را ضعیف دید ، تأویلش خلاف این است . اگر دید باری بر گردن دارد و به او سختی از آن بار نمی رسد ، دلیل بر درستی دین و عمر دراز است.

گردنبند

اگر گردنبندی از مروارید داشت ، خداوند کلام خویش را روزی وی کند و هرچند که گردنبند قیمتی بر گردن دید ، علم و دانش او بیشتر است. اگر گردنبند او با جواهر مرصع بود ، جاه و دولت یابد. اگر گردنبند بسیار داشت ، در علوم کامل گردد.

گردن زدن

اگر دید او را گردن زدند و سرش جدا شد ، اگر اسیر باشد ، آزاد گردد. اگر وامدار است وامش داده شود

گرسنگی

اگر دید گرسنه است و چیزی نداشت بخورد . حرص است . جابر گوید : اگر دید گرسنه بود ، مصیبت است. اگر گرسنه بود و چیزی خورد و سیر شد ، از معصیت توبه کند.

گرگ

اگر گرگ او را درید ، زن طلاق دهد. اگر گرگ را کشت و گوشت او را خورد ، میراث یابد.

گره

اگر بیند به ریسمان گره انداخت ، بر کاری اعتماد کند . اگربیند نتوانست گره بزند ، کارهای او بسته ماند.

گریختن

گریختن در خواب رستگاری است. بعضی گویند ، گریختن در خواب پیروزی بر دشمن است.

گریستن

دیدن گریستن در خواب شادی از جانب خداست. اگر دید بر گناه می گریست یا در مجلس علم و قرآن خواندن ، خداوند از فضل خود بر وی رحمت کند  و گناهان او را بیاموزد.

گشنیز

گشنیز در خواب غم و اندوه است.

گَل

دیدن گلها در خواب بر دو نوع است : 1- بر درخت باشد 2- از درخت جدا باشد و آن را بقائی نباشد که دیدن آن ، غم و اندیشه است. اگر در غیر فصل بیند ، از فرزند مصیبت است. اگر گل را از درخت جدا بیند ، غم و گریستن است . اگر بیند درخت گل در خانه داشت ، به سبب فرزند خرّم گردد. اگر گلها از هر نوع شکفته دید ، از خویشان شاد گردد.

گِل

اگر دید خانه خود را با گِل اندود می کرد ، غم است. اگر بیند در میان گِل مانده بود و غرق شد ، به بلائی در ماند. امام صادق (ع) می فرمایند : اگر از میان گل بیرون آمد و خود را شست ، از غم برهد.

گلاب

دیدن گلاب در خواب تندرستی است و مردم ثنای او را گویند. اگر گلاب بر کس ریخت ، تندرستی آن کس است. اگر گلاب خورد ، غمگین گردد. اگر دید به همه گلاب می داد ، به نیکوئی مشهور گردد.

گمشدن

اگر بیند در جایی گم شده است ، در آن مکان ضایع بماند و قدر او راندانند . اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد ، زیان است . اگر بیند چیزی از اوگم شد ، اگر آنچیز به تأویل نیکو باشد غم است اگر تعبیرش بد بود کارش به نظام شود.

گناه

اگربیند گناه می کرد ، فتنه و مصیبت است و باید در بیداری توبه کند.

گنج

اگر بیند گنج یافت بیمار گردد اگر بیند گنج ناپدید شد ، خلاف این است.

گنجشک

اگر بیند گنجشکان بسیار داشت ، قومی را سروری کند . شنیدن آواز گنجشک در خواب ، شنیدن سخنهای شگفت انگیز است و بعضی گویند که آواز گنجشکان ، تسبیح کردن است. اگر بیند گنجشک بسیار به او دادند ، مال است.

گندم

دیدن گندم روزی حلال است که با رنج بدست آید. اگر گندم پخته می خورد ، غمگین گردد. اگر دید شکم تا دهان او پر از گندم خشک است، هلاک شود. اگربیند گندم کاشت ، گندم در ان دیار ارزان گردد.اگر بیند خوشه های گندم می خورد ، قحطی آید.

گور

دیدن گور در خواب دلیل زندان است . اگر بیند برای خود گور می کند یا در گور خوابید ، عیش بر وی تنگ شود . بعضی گویند آنجا که گور کند خانه بسازد.

گورخر

اگر در شکار گورخر گرفت ، خیر و نعمت به او رسد . اگر با گورخر می جنگید دلیل برسختی کار و غم و رنج است .اگربیند بر گورخر نشسته و آن مطیع وی بود ، عاصی و گناهکار گردد. اگربیند گورخر به او فرارسیده بود ، غنیمتی به وی رسد. کرمانی گوید :گورخر در خواب مردی جاهل و احمق است . اگر بیند گورخر می خورد ، مال بسیار یابد.

گورستان

گورستان در خواب دلیل بر همنشینی با جاهلان که دین و دنیای آنان به فساد باشد است. اگر بیند در گورستان می رفت درویش شود.

گوساله

اگر بیند گوساله نر داشت ، پسر آورد و اگر ماده بیند دختر باشد. اگر بیند گوساله به خانه او آمد و شد می کرد ، غم است . اگر بر پشت گوساله نشسته بود ، بزرگی یابد. اگر بیند گوساله گشت و خورد ، از فرزند میراث یابد. اگر گوساله سفید داشت ، فرزند او پارسا و خوبروی بود. اگر گوساله او سیاه بود ، فرزند او توانگر بود . اگر گوساله او سیاه و سفید بود ، همه خیر در فرزند او باشد.

گوسفند

دیدن گوسفند در خواب دلیل غنیمت است . اگر بیند گوسفند می چراند ، بر قومی مهتری یابد. اگر بیند گوسفند بسیار داشت ، به اندازه آن نعمت یابد . اگر گوشت گوسفند پخته می خورد ، غنیمت یابد. اگر گوسفند را کشت ، بر دشمن پیروز گردد و مال او را بخورد.

گوش

اگر بیند گوشش کر شده بود دلیل بر فساد دین است.

گوشت

دیدن گوشت پخته یا کباب شده در خواب بهتر از خام است و دلیل آن است که به اندازه آن مال یابد . هرچه گوشتها در خواب پخته تر باشد بدست آوردن مال آسانتر است . امام صادق (ع) می فرمایند : خوردن گوشت جانوران در خواب بر چهار وجه است : 1- مال 2- میراث 3- توانگری 4- معصیت دیدن. گوشت هر جانور حلال گوشت دلیل مال حلال است و آنچه حرام گوشت باشد ، مال حرام است . در کل خوردن گوشت هر حیوان در خواب تعبیر خاص خود را دارد.

گوشواره

اگر در هر دو گوش گوشواره داشت از مردم زینت و جمال یابد. اگر در هر دو گوش مروارید داشت ، علم آموزد و دانا گردد. امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن گوشواره در خواب بر چهار وجه است ، 1- فزونی جمال 2-  آموختن علم 3- جاه و بزرگی 4- غم و اندوه

گوهر

دیدن گوهر در خواب زنی توانگر و صاحب جمال است . اگر بیند گوهر او ضایع شد ، زن طلاق دهد. اگر بیند گوهر سفید داشت ، فرزند آورد. اگر بیند گوهر می فروخت ، دختری را شوهر دهد.

گیاه

گیاه تازه در خواب ، دلیل دین است و روزی فراخ . اگر بیند میان گیاه زار مقیم شد ، در راه دین ثابت بود. اگر بیند گیاه از صحرا به خانه آورد ، از سفر مال حاصل کند. اگر بیند گیاه از خانه بیرون ریخت ، مال خود را در کار خیر استفاده کند.

گیسو ه

دیدن گیسوها در خواب عز و جاه است کسی را که گیسو دارد و برای زنان و توانگران و سادات دلیل مال است و صوفیان را دلیل بر دوستی با اهل پیغمبر است.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب