حروف پ

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ دوشنبه, 12 مرداد, 1388 / بدون نظر

پا

اگر بیند یک پای وی بریده بود  یا شکسته بود ، نیمه مال وی ضایع شود. اگر هر دو پای وی بریده یا شکسته بود ، همه مال وی برود یا بمیرد . اگر بیند پای وی در بند است ، او را زیانی رسد . اگر دید پای او در دامی بند است یا در جایی فرو رفته است ، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود . کرمانی گوید : هر دو پای به تأویل پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند ، به پدر و مادر کند . اگر بیند پای بسیار داشت ، دلیل که به سفر رود ، اگر درویش است توانگر شود و دیدن پای خود ، دلیل زینت مرد است و حصول مال و طاعت که کرده است .امام صادق (ع) می فرماید : دیدن پای در خواب بر هفت وجه است : 1- عیش 2- عمر 3- سعی کردن 4- طلب مال 5- قوت 6- سفر 7- زن و تعبیر پای کفتن در خواب غم و مصیبت است.

پابند ( خلخال )

پابند در خواب ، سخن خوش و لطیف بود یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد. اگر پابند بسیار بیند ، نعمت و روزی حلال است به قدر آنکه دیده .

پاچه

اگر کسی در خواب پاچه گوسفند همی خورد ، دلیل که چیزی یا نعمتی بدو رسد ، به قدر آنکه خورده است . اگر بیند پاچه گاو می خورد ، در آن سال او را فراخی و نعمت است . جابر مغربی گوید : خوردن پاچه در خواب ، دلیل بر خوردن مال یتیمان به مقدار آنچه خورده است ، به خصوص اگر خام خورد .

پادشاه

اگر بیند پادشاه به وی جامه و لباس داد ، بر مردم خویش والی و رئیس شود . اگر بیند پادشاه شد ، توانگر شود . اگر بیند در نزد پادشاه بزرگ بود ، از پادشاه وی را بهره و نصیب حاصل شود . امام صادق (ع) می فرماید : اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم دید ، کار او گشاده شود .

پر

اگر در خواب دید پر های بسیاری مانند پر مرغ دارد ، او را مهتری و بزرگی است . بعضی معبران گویند : پر دیدن در خواب ، قوت و پناه است . کرمانی گوید : اگر دید پرها داشت و می پردید ، به سفر رود و کارش نیکو شود . اگر بیند با خود پر مرغ داشت ، به قدر آن او را منفعت و خیر حاصل شود . اگر پرهای وی افتاد ، از بزرگی و جاه بیافتد و مالش نقصان شود .

پرده

هر کس در خواب پرده بیند ، دلیل بر غم و اندوه است و ترس وبیم در کارها . کرمانی گوید : اگر دید پرده ضایع شد ، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود.

پرستو

اگر بیند پرستو داشت یا کسی به وی داد ، با کسی که جدا شدا است رابطه از سر گیرد . اگر پرستو را کشت یا از دست بیفکند ، از کسی که موانست دارد ، جدائی جوید و دور شود . کرمانی گوید : دیدن پرستو در خواب مردی توانگر باخرد است . اگر پرستوی ماده دید ، زنی توانگر باخرد است .

پرنده

اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دوباره باز آمد ، حاجتش روا شود . اگر بیند پرید ، مالش از بین برود .

پرواز کردن

اگر بیند مانند پرنده از جایی به جای دیگر می پرید ، به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد . اگر بیند راست به آسمان می رفت ، دلیل که او را مضرت رسد . اگر بیند چنان پرواز کرد که در هوا ناپدید شد و به زمین بازنگشت ، رحلت کند . کرمانی گوید : اگر دید به آسمان می پرید ، دلیل که حج کند .

پروانه

پروانه در خواب مردی ضعیف و نادان است که خود را از نادانی به هلاکت اندازد . اگر بیند پروانه را کشت و یا در دست وی هلاک شد، فرزندش هلاک شود.

پستان

در خواب دختر است . اگر بیند از پستانش شیر روان شد ، بر دخترش روزی و مال زیاد شود . اگر مردی بیند که در پستان وی شیر جمع شده و زن ندارد ، زن گیرد و فرزند آید و اگر زن دارد ، غنی شود . اگر زنی جوان این خواب را دید ، عمرش دراز شود . جابر مغربی گوید : پستان مرد در خواب زن او است و پستان زن در خواب ، دختر وی . اگر زنی بیند پستان او بریده است ، دخترش بمیرد .

پستانبند

در خواب پستان بند زن را عزت و مرتبت و کامرانی و مرد را زخم تازیانه و غم و اندیشه است .

پشم

پشم در خواب به هر صورتی که باشد ، مال حلال و روزی است  و پشم نبافته بهتر است . اگر بیند پشم داشت ، به قدر آن وی را مال حاصل شود . اگر پشم وی سوخت مال خود را هزینه کند .

پشه

پشه درخواب ، مردی ضعیف و خوار است . اگر با پشه می جنگید ، با مردی ضعیف خصومت کند .اگر پشه بسیار به تن داشت و او را می گزیدند ، بر زبان مردم عوام افتد و از آنان به او ضرر رسد .

پل

پل در خواب پادشاه یا مرد بزرگی است که مردم به واسطه او به مراد رسند . کرمانی گوید که پل در خواب تأویلش نیکوست . اگر دید از پل گذشت ، از بزرگی به او عز و جاه رسد . امام صادق (ع) می فرماید : پل در خواب بر چهار وجه است : 1- مردی است که به کار همه مردم می رسد و حاجت همه را روا کند 2- پادشاه 3- نیکویی و کامرانی یافتن 4- مال بسیار حاصل کردن.

پلنگ

پلنگ در خواب دشمن قوی و توانا است . اگر با پلنگ می جنگید ، با دشمن خود خصومت کند . اگر پلنگ بر وی غالب بود ، دشمن بر او غالب شود و اگر او بر پلنگ غالب بود او بر دشمن غلبه کند . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است : 1- دشمن قوی 2- مال یافتن از دشمن 3- ترس از پادشاه

پنبه

پنبه به خواب مال حلال است به اندازه ای که دیده . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن پنبه در خواب بر سه وجه است : 1- حلال 2- منفعت 3- سر بودن.

پنیر

پنیر در خواب اگر خشک باشد ، مال اندک است که از سفر حاصل شود و پنیر تر ، مال بسیار است که به آسانی بدست آید. اگر بیند نان و پنیر می خورد ، در سفر مالی اندک با غم و اندوه بدست آرد.

پوست

پوست تن مردم در خواب ، آرایش و کدخدایی مردم است . اگر دید پوست مردم سترد ، مال و برکت است . اگر کسی پوست بدن خود را برخاسته دید، سر و راز وی گشاده شود و مال وی ضایع گردد. اگر پوست تن خود را سیاه و کبود دید ، غمگین شود. کرمانی گوید که پوست همه چهارپایان مال است .

پیاز

پیلز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت . اگر دید پیاز پخته می خورد ، از حرام خوردن توبه کند . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن پیاز در خواب بر سه وجه است : 1- مال حرام 2- غیبت و سخن زشت 3- پشیمانی در کاره

پیراهن

دیدن پیراهن در خواب ، زن است  و دلیل حال و کار اوست در کسب و معیشت . اگر بیند پیراهن وی نو بود ، دلیل بر صلاح کار است و نیکویی احوال . اگر پیراهن وی چروک و کهنه بود ، درویشی و بیچارگی و غم به او رسد . اگر دید پیراهن او دریده بود ، رازش آشکار شود . اگر دید پیراهن خون آلود در دست داشت ، همیشه غمگین باشد .

پیر شدن

اگر کسی در خواب دید که پیر شده است  و همه محاسن او سفید گشته، عزت و شرف یابد . اگر پیری مجهول دید که خرم و شادمان است ، توسط دوستی مرادهای وی برآید و از غم برهد.

پیشانی

پیشانی در خواب ، قدر و جاه است ، زیرا که جایگاه سجده باریتعالی است . بعضی گویند پیشانی دلیل بر فرزند است که از خانواده وی توانگر شود . اگر بیند کسی بر پیشانی وی زخمی ایجاد کرد و خون روان شد ، دلیل که قدر و جاهش زیاد شود . اگر دید بر پیشانی وی مو رسته بود ، دلیل که وامدار شود . امام صادق (ع) گوید : دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است :1- جاه و قدرت 2- عز و بزرگی 3- فزرند توانگر 4- معیشت محمد 5- دیانت 6- نیکی.


دسته بندی شده در : تعبیر خواب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب