تانترا يوگا

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ چهارشنبه, 11 شهریور, 1388 / بدون نظر

از آنجايي كه پذيرش برخي از بخشهاي تانترا براي افراد عامي مشكل بود ريشيها و اساتيد معنوي اين بخشها را از تانترا جدا كرده و بقيه را تحت عنوان تانترا يوگا و يا به عبارت ديگر يوگا معرفي نمودند. يوگا از ريشه يوج به معني متحد شدن ، وصل شدن و يكي شدن مشتق شده است.منظور از اتحاد ، اتحاد هوشياري و انرژي فردي و تبديل شدن آن به هوشياري و انرژي اوليه كيهاني يا به تعبير ديگر اتحاد روح فردي و روح كيهاني مي باشد.
يوگا بيش از يكصد شاخه دارد كه پنج تاي آنها اصلي و بقيه از تركيب اين پنج شاخه اصلي بوجود آمده اند.

شاخه هاي اصلي يوگا عبارتند از: 1- هاتا يوگا 2- كارما يوگا 3- بهاكتي يوگا 4- گيانا يوگا 5- راجا يوگا
افراد داراي خصوصيات شخصيتي متفاوتي مي باشند برخي برونگرا و فعال و برخي درونگرا هستند بعضي احساسي و عاطفي و بعضي كنجكاو مي باشند. شاخه هاي اصلي يوگا اين ابعاد را تكامل مي بخشند.از آنجايي كه تكامل واقعي مي بايست در تمامي ابعاد وجود يك شخص اتفاق بيفتد تمرين تمامي شاخه هاي اصلي يوگا ضرورت دارد.

هاتا يوگا : هاتا يوگا بين فعاليتهاي جسماني و ذهني تعادل بوجود آورده و بدن و ذهن را در بهترين وضعيت ممكن سلامتي قرار مي دهد. هاتا يوگا شامل بخشهاي زير مي باشد:
الف_ شات كارماها: شات كارماها يا تمرينات پاكسازي بدن ، بدن را از سموم مختلف پاك كرده و آن را براي انجام تمرينات متعالي يوگا آماده مي سازند.
ب_ آساناها: هدف اصلي از تمرين آساناها و قرار گرفتن در وضعيتهاي مختلف بدني گسترش و ارتقاء سطح هوشياري فردي مي باشد. سطوح مختلف هوشياري با وضعيتهاي جسماني خاصي مرتبط هستند به عبارت ديگر زماني كه هوشياري فرد به سطح بخصوصي ارتقاء پيدا كند فرد اين وضعيتهاي خاص جسماني را اتخاذ مي نمايد. آساناها با قرار دادن شخص در اين وضعيتهاي جسماني باعث گسترش و ارتقاء سطح هوشياري وي مي شوند. علاوه بر اين ، آسانا ها بدن را نرم مي كنند ، سموم را از بدن خارج مي نمايند ، اندامهاي داخلي بدن را ماساژ مي دهند ، فعاليتهاي غدد مختلف درون ريز را متعادل مي سازند ، باعث هماهنگي اعضاء و اندامهاي داخلي بدن مي شوند ، انرژيهاي بلوكه شده در مسيرهاي مختلف را آزاد مي كنند ، تنش ذهني و جسمي را از بين مي برند و …
ج_ پراناياما: تمرينات پراناياما ، پرانا يا انرژي حياتي را جذب بدن كرده و ذخيره مي كنند. بدليل ارتباط نزديكي كه ذهن با تنفس دارد كنترل تنفس كنترل ذهن را هم در پي دارد.
د_ مودراها و بانداها: مودراها و بانداها جريانهاي مختلف انرژي را در بدن كنترل و هدايت كرده و باعث تحريك غدد درون ريز و شبكه هاي مختلف عصبي مي شوند.

كارما يوگا : تانتراييها معتقدند انسان بارها و بارها بر روي زمين متولد شده و با كسب تجربه و پيمودن مسير تكامل به هدف غايي زندگي كه همان سامان دهي و غرق شدن در وجود خداوند است دست مي يابد. همانطور كه گفته شد موجودات در مراتب مختلف تكامل قرار گرفته اند و از ميان آنها تنها انسان داراي اختيار نسبي بوده و مي تواند اعمال مختلفي را به اختيار انجام دهد. نتايج اعمال انجام شده توسط انسان (ساماسكارا) زندگي آينده او را شكل مي دهد.
تانترا معتقد است نتيجه هيچ يك از اعمال انسان از بين نمي رود و شخص بايد براي ديدن نتايج (چه خوب و چه بد) بارها متولد شده و بميرد. از آنجايي كه انجام عمل و گرفتن نتيجه غير قابل اجتناب است. دور و تسلسل مرگ و زندگي ادامه پيدا كرده و در نتيجه مانع از دست يابي شخص به هدف واقعي زندگي كه همان غرق شدن در وجود خداوند است مي گردد. رهايي واقعي از چرخه مرگ و زندگي با از بين رفتن ساماسكاراهاي خوب و بد هردو و جمع نكردن ساماسكاراهاي جديد حاصل مي گردد.
كارمايوگا ، ساماسكاراها را از بين برده و از ايجاد ساماسكاراهاي جديد جلوگيري مي كند.با انجام كارما يوگا تمامي اعمال ما به مديتيشن تبديل مي شود و بدين ترتيب آرامش ذهني ، خودشناسي و سامان دهي را به دنبال مي آورد.

بهاكتي يوگا : بهاكتي يوگا يوگاي تعبد است. از طريق تمرينات بهاكتي يوگا عواطف بجاي اينكه سركوب شوند بسمت معبود كاناليزه مي گردند. با كاناليزه شدن عواطف مشكلات عاطفي از بين رفته ، تمركز بهبود پيدا كرده و منجر به بوجود آمدن حالت مديتيشن و در نهايت سامان دهي مي شود. عشق عابد به معبود باعث مي شود تا او به اعمال جسمي و ذهني دلبستگي نداشته باشد و در نتيجه ساماسكاراها وي را آلوده نسازند اين عشق راستين با جهتي نوين كه به زندگي عابد مي دهد ساماسكاراهاي حاصل از اعمال گذشته را خنثي نموده و او را از دور و تسلسل مرگ و زندگي رها مي سازد.بهاكتي يوگي خود را در موضوع پرستش غرق كرده و فرديت و منيت خود را از دست مي دهد.

گيانا يوگا : گيانا يوگا راه تعمق يا به عبارت ديگر فرايندي است كه ما را به ماهيت دروني خود نزديكتر كرده و باعث شكوفايي توانائيهاي اشراقي ما مي شود. اين توانائيهاي اشراقي موانعي كه بر سر راه ذهن شرطي شده مان وجود دارد را از بين برده و در نتيجه ما را به منشاء حقيقيمان نزديكتر مي كند. گيانا يوگي با تعمق درماهيت و جوهره وجود وراي عقل رفته و به دانش اشراقي و شهودي دست پيدا مي كند. گيانا يوگا بسته به طبيعت شخص معمولا بهمراه شاخه هاي ديگر يوگا (كارما يوگا ، بهاكتي يوگا و يا راجا يوگا) تمرين مي شود.

راجا يوگا : راجا يوگا راه درون نگري و كاوش حوزه هاي مختلف ذهن است. راجايوگي با مديتيشن و معطوف كردن آگاهي از محيط بيرون به درون ، ذهن را كاوش كرده ، ساماسكاراها و مشكلات نهفته در ضمير نيمه آگاه و ناخودآگاه را ريشه كن مي نمايد و نهايتا به خود شناسي و سامان دهي دست مي يابد. مديتيشن تمركز شديد و پيوسته بر روي يك هدف مي باشد. اين تمركز باعث مي گردد تا فرد تنها از موضوع مديتيشن آگاه باشد در نتيجه بدن و ذهن خود را فراموش كرده ‌، در نتيجه ساماسكاراي جديدي بوجود نيامده و ساماسكاراهاي اعمال گذشته از بين بروند. سرانجام وقتيكه نتايج اعمال از بين رفتند فرد در موضوع مديتيشن غرق شده و با آن يكي مي گردد. راجايوگا داراي شاخه هاي متفاوتي همچون پاتانجالي يوگا ، كريا يوگا ، مانترا يوگا ، كنداليني يوگا و … مي باشد.

سوارا يوگا : يكي از شاخه هاي يوگا كه در هيچ يك از اين 5 شاخه قرار نمي گيرد سوارا يوگا است.تانترا معتقد است تمامي كائنات در وجود انسان منعكس شده است .سوارا يوگي با آگاهي از جريان تنفس و فركانسهاي مختلف انرژي در بدن كه با خورشيد ، ماه ، ستارگان و سيارات و بطور كلي با كل كائنات در ارتباط است از تاثيرات كيهاني كه بر روي زندگي و آينده تاثير مي گذارند آگاه مي شود در نتيجه مي تواند از فرصتها استفاده بهتري كرده و راهي براي اجتناب از رخدادهاي ناخوشايند زندگي بيابد. از طريق سيستم سوارا يوگا شخص از ارتباط بين پرانا يا انرژي حياتي و ذهن آگاه مي شود و مي تواند زمانهاي مناسب براي انجام دادن كارهاي مهم ، ازدواج ، اموربازرگاني ، سفر و … را پيش بيني كند. همچنين به شخص اين اجازه را مي دهد تا بداند تحت شرايط خاص چگونه عمل كند تا بهترين نتيجه را بگيرد.


دسته بندی شده در : يوگا
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب