فرهنگنامه يوگا از ( A تا B)

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ چهارشنبه, 11 شهریور, 1388 / بدون نظر

( A )

AGNI TATTWA: عنصر آتش.من – خويشتن.

AHAMKARA:

AHIMSA:

AJNA CHAKRA:

AKASHA TATTWA:

AMAROLI:

AMRIT:

ANAHATA CHAKRA:

ANAHATA NADA:

ANANDA:

ANANDAMAYA KOSHA:

ANNAMAYA KOSHA:

ANTAHKARANA:

ANUSHTHANA:

APANA VAYU:

APARIGRAHA:

APAS TATTWA:

ARTHA:

ASANA:

ASHRAM:

ASHRAMA DHARMA:

ASHTANGA YOGA:

ASMITA:

ASTEYA:

ATMAN:

AUSHADI:

AVADHUTA:

AVATARA:

AYURVEDA:

آتـمـان(Atman):

آدوايـتـا(Advaita):

آرجـونـا(Arjuna):

آسـانـا(Asana):

آسـميـتـا(Asmita):

آشـرامـا(Ashrama):

آشتانـگا يـوگـا(Ashta-anga-yoga, ashtanga-yoga):

آکـاريا(آچاريا)(Acarya):

آکـاشـا(Akasha):

آمـريـتـا(Amrita):

آنـانـدا(Ananda):

آنـگـا(Anga):

آويـديـا(Avidya):

آهامکـارا(Ahamkara):

آهـيـمسـا(Ahimsa):

آيـورودا(Ayurveda, Ayur-veda):

( B )

BHAGAVAD GITA: نغمه ايزدي – تعاليم لرد كريشنا به آرجونا كه در ميدان جنگ كوروكشترا در طول جنگ بزرگ ماهابهاراتا داده شد.

BHAGAVAN: لرد نارايانا يا هاري.

BHAJAN: نغمه عابدانه.

BHAKTI YOGA: يوگاي تعبد- بهاكتي يوگا به نه بخش تقسيم مي شود كه عبارتنداز: سراوانا (شنيدن درباره معبود) ، كيرتانا (ذكر شكوه و جلال معبود) ، اسمارانا (به ياد داشتن نام و حضور معبود) ، پاداسوانا (خدمت به معبود) ، آرچانا (پرستش معبود) ، واندانا (كرنش كردن در برابر معبود) ، داسيا ( احساس خادم بودن در برابر معبود) ، ساكهيا (دوستي با معبود) ، آتما نيودانا (سرسپردگي كامل به معبود).

BHASMA: خاكستر مقدس.

BHIKSHA: صدقه.

BHIKSHU: مانك ، سانياسين.

BHOGA: تجربه – لذت.

BHOOTA: عنصر.

BHRUMADHYA: مركز بين دو ابرو – كشترام يا نقطه تماس آجنا چاكرا.

BIJA MANTRA: بذر صوتي – مانترا يا صوت پايه اي كه ريشه در فراهوشياري دارد.

BINDU VISARGA: مركز رواني كه در بالا و پشت سر واقع گرديده – نقطه يا قطره اي كه بنياد تمامي كائنات مي باشد – اساس كل هستي.

BRAHMACHARYA: كنترل و جهت دهي مجدد انرژي جنسي بمنظور دستيابي به بيداري معنوي.

BRAHMA GRANTHI: گره خلقت – گره روان عضلاني كه در ناحيه عجان واقع شده و براي اينكه كنداليني بتواند از درون سوشومنا نادي بالا برود بايد باز باشد.

BRAHMAMUHURTA: زمان بين 4 تا 6 صبح كه زمان ساتويك روز بوده و بهترين موقع براي انجام ساداناهاي يوگا مي باشد.

BRAHMA NADI: ظريفترين جريان انرژي درون سوشومنا نادي.

BRAHMARANDHARA: سوراخي در بالاي سر كه كنداليني در هنگام ماهاسامادهي از آن ناحيه بدن را ترك مي كند.

BUDDHI: خرد متعالي – توانايي ارزيابي چيزها براي پيشرفت زندگي.

باندا(Bandha): قيد، اسارت، اشاره به اين حقيقت که انسانها معمولا در اسارت جهل (avidya) قرار دارند و اين امر آنان را بجاي زندگي در سايه رهايي دروني ناشي از دانايي (ويديا، جنانا)، به سوي يک زندگي تحت حاکميت رفتار کارمايي قرار مي دهد.

برهـما(Brahma): کسي که بسيار بزرگ است، آفريدگار هستي، اولين اصل(تاتوا) براي ظهور حقيقت غايي(برهمن) .

برهماچاريا(Brahmacharya): مشتق ازبرهما و آچاريا به معني هدايت برهمايي، تربيت صفات رباني که اوجاها را ايجاد مي کند.

برهمانا(Brahmana): برهمن عضوي از بالاترين گروه اجتماعي جامعه سنتي هند، همچنين متن مذهبي اوليه اي که متون مذهبي و اسطوره اي وداهاي چهارگانه را تفسير مي کند. مقايسه شود با آرانياکا، اوپانيشاد، ودا .

برهمن(Brahman): آنچه که بسيار بزرگ است، حقيقت غايي(مقايسه شود با آتمان، پوروشا) .

بودا(Buddha): بيدارشده، اشاره به کسي که به مقام ارشاد (بودي) و بنا براين رهايي دروني دست يافته است، عنوان افتخاري گوتاما پايه گذار بوديسم که در قرن ششم پيش از ميلاد مسيح مي زيسته است.

بودّي(Buddhi): کسي که هشيار است، بيدار، ذهن برتر که جايگاه خرد است (ويديا، جنانا) ، مقايسه شود با ماناها .

بودي(Bodhi): ارشاد، حالت بيداري پير، يا بودا .

بودي ساتوا(Bodhisattva): وجود ارشادکننده، در يوگاي بوديستي ماهايانا، فردي که با انگيزه مهرباني و شفقت (کارونا) بخاطر ديگران به دستيابي به مقام ارشاد متعهد مي شود.

بهاکتا(Bhakta): مريد، مريد فرقه بهاکتي يوگا بهاکتي (Bhakti): ارادت، عشق، عشق بهاکتا به خداوند يا گورو به عنوان مظهر خداوند، همچنين عشق خداوند به مريد .

بهاکتي _ سوترا (Bhakti-Sutra): کلمات قصار در باره عشق، مجموعه اي از کلمات قصار درباره يوگاي عاشقانه که به وسيله ناراداي حکيم تاليف شده است، کتاب ديگري با همين عنوان نيز به شانديلياي حکيم منسوب است.

بهاکتي يوگا (Bhakti Yoga):يوگاي عشق، يکي از شاخه هاي عمده يوگاي باستاني که از ظرفيت احساسي سالک براي اتصال به حقيقت غايي با تصور خداوند به صورت والاترين فرد بهره مي گيرد (اوتاما _ پوروشا).

بهاگاواد گيتا (Bhagavad Gita): طنين خداوند، قديمي ترين کتاب مدون يوگا که در دفينه هاي ماهابهاراتا کشف شد و شامل تعليمات کارما يوگا(طريقت حرکت تعالي دهنده)، سامکيا يوگا (طريقت بينش درست نسبت به قوانين هستي)، و بهاکتي يوگا (طريقت عبادت) مي باشد. بيش از 3500 سال پيش انسان خداگونه اي بنام کريشنا، شاهزاده آرجونا را در ميدان جنگ تحت اين تعليمات قرار داد.

بهاگاواتا پورانا (Bhagavata-Purana): بهاگاواتاي سنتي، کتابي حجيم با قدمت ده قرن که به وسيله راهبان ويشنو، به ويژه در تجسم وي بصورت کريشنا تقديس مي شود. شريماد _ بهاگاواتا نيز ناميده مي شود.

بيندو(Bindu): بذر، امتياز، نيروي خلاقه نهفته در هرچيز هنگامي که تمام انرژي ها متمرکز هستند، نقطه اي که روي پيشاني گذاشته مي شود و نشان دهنده چشم سوم است(تيلاکا نيز ناميده مي شود) .

BANDHA: قفلهاي روان عضلاني. انرژي كه باعث تغيير جهت انرژي در بدن مي شوند.علم زندگي، يکي از روش هاي باستاني طب هندي، روش ديگر طب سيداي جنوب هند بوده است. بي آزاري، مهمترين انضباط اخلاقي. خـود، فرديت هـر کس که بايد تعالي يابد، مقايسه شود با آسميتا، رجوع شود به بودي و مانا .جهالت، علت ريشه اي رنج (دوکـهـا)، آجـنـانـا نيز ناميده مي شود، مقايسه شود با ويديا .اندام، بدن(دها، شاريرا)، همچنين بخشهاي بنيادي راه يوگا از قبيل آسانا، دارانا، ديانا، ياما، نياما، پراناياما، پراتياهارا، سمادهي .

آوادوتا(Avadhuta): کسي که همه چيز را از خود دور کرده است، نوعي از عزلت گزيني(سامنياسين) افراطي که با رفتارهاي خلاف عرف همراه است. سعادت، سرور، نهايت لذت که اساس کيفيت حقيقت نهايي(تاتوا) است .بي مرگي، فناناپذيري، اشاره به روح فناناپذير(آتمان، پوروشا)، همچنين عصاره فناناپذيري که از مرکز انرژي رواني ناحيه تاج سر خارج مي شود(رجوع کنيد به ساهاس رارا چاکرا) و در حالت فعال شده، جسم را به جسم الهي تبديل مي کند(ديويـا – دها) .اتـر، فضـا، اولين عنصر مادي از پنج عنصري که جهان مادي را تشکيل داده است، گاهي براي اشاره به فضاي دروني يا فضاي آگاهي (موسوم به سيد آکاشا) نيز به کار گرفته مي شود. مربي، راهنما، مرشـد، مقايسه شود با گورو. پيوند هشتگانه، يوگاي هشتگانه پاتنجلي شامل انضباط اخلاقي(ياما)، پرهيز فردي(نياما)، حرکات(آسانا)، کنترل تنفس(پراناياما)، بازداري حسي(پراتياهارا)، تمرکز(دهارانا)، مراقبه(ديانا)، و خلسه(سمادهي) که فرد را به رهايي(کايواليا) هدايت مي کنند. عزلتـکـده، همچنين يکي از مراحل زندگي مانند براهماچاريا، منزل نشيني، جنگل نشيني، و عزلت کامل(سامنياسين) .هست بودن، من بودن، يکي از مفاهيم در يوگاي هشتگانه پاتنجلي، تقريبا معادل آهامکارا .نشستن، وضع قرار گرفتن فيزيکي بدن(رجوع شود به آنگا، مودرا): سومين پايه(آنگا) ازمسيرهاي هشتگانه پاتنجلي(آشتانگا يوگا)، اين اصطلاح در آغاز تنها به معني وضعيت مديتـيشـن بکار گرفته مي شد اما بعدها در هاتا يوگا اين جنبه از راه يوگا به ميزان زيادي تکامل يافت .سپيد، يکي از پنج شاهزاده پانداوا که در جنگ بزرگي که در ماهابهاراتا به تصوير کشيده شده است شرکت داشت، مريد انساني خداگونه بنام کريشنا که تعاليم وي در باگاواد گيتا نوشته شده است. حقيقت، آموزش اينکه تنها يک واقعيت وجود دارد(آتمـان، برهمن)، به ويژه در اوپانيشادهـا، رجوع شود به ودانتـا .سيستم ودايي تشخيص و درمان بيماريها.

آبـيـاسا(Abhyasa): تمـرين، ممارست، مقايسه شود با وايراگا .خود، خود متعالي يا روح که جاوداني و فرا – آگاه است، هويت يا ذات واقعي ما، گاهي بين آتمـان به عنوان خود هرشخص و پاراما _ آتمـان به عنوان خود متعالي تفاوت قايل مي شوند. رجوع کنيد به پوروشا، مقايسه شود با برهمن .تجسد مقدس – تجسد خداوند بر روي زمين.عابدي كه دنيا را ترك گفته باشد. ششمين مرتبه سانياسا كه عابد در آن معمولا برهنه مي باشد – بالاترين مرتبه رياضت.بيدار كردن انرژي معنوي از طريق گياهان.روح فردي.درستكاري – دزدي نكردن.وضعيتي فراسوي خويشتن و احساس منيت كه در آن تنها آگاهي خالص وجود دارد.يوگاي هشتگانه كه شامل بخشهاي ياما ، نياما ، آسانا ، پراناياما ، پراتياهارا ، دهارانا ، دهيانا و سامادهي مي باشد.چهار مرحله زندگي كه عبارتند از براهماچاريا ، گريهاستا ، واناپراستا و سانياسا.اجتماع يوگايي كه ساكنين آن بطور يكسان زير نظر گورو زندگي و كار مي كنند.وضعيت راحت و ثابت بدني.نيازهاي مادي – ثروت.عنصر آب.عدم مالكيت – قبول نكردن هداياي تجملي.انرژي حياتي واقع در پايين بدن زير ناف.دوره ثابت و معين سادانا كه معمولا از صبح زود تا اواخر شب انجام مي شود.ابزار دروني – ذهن متجلي شده كه شامل چهار بعد ماناس ، بودهي ، چيتا و آهامكارا مي باشد.غلاف يا كالبد مادي.كالبد سعادت و شعف.شعف جاوداني.صداي ناشنيده و لاينقطع.مركز رواني واقع در ناحيه قلب.شهد سايكيك كه در بيندو ترشح شده و از لالانا چاكرا بر روي ويشودهي چاكرا مي چكد و احساس سرمستي و شعف ايجاد مي كند.تمرين يوگاي تانترايي كه در آن از ادرار بصورت داخلي يا خارجي براي تامين سلامتي ذهن و بدن استفاده مي شود.عنصر اتر.مركز فرمان رواني واقع در ميان مغز – چشم سوم.عدم خشونت.


دسته بندی شده در : ورزش و سلامت
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب