فرهنگنامه يوگا از ( M تا P )

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ شنبه, 7 شهریور, 1388 / بدون نظر

(M)

MAHABHARATA: بزرگترين منظومه حماسي هند باستان.

MAHA MANTRA: مانتراي هاري راما ، هاري راما ، راما راما هاري هاري ، هاري كريشنا ، هاري كريشنا ، كريشنا كريشنا هاري هاري.

MAHAPRALAYA: قيامت كبري – تخريب نهايي تمامي هستي در پايان سيكل كيهاني.

MAHAT: ذهن برتر.

MAHAVAKYA: شطحيات چهارگانه اوپانيشادي كه بيانگر حقايق متعالي ودانتايي يا وحدت بين روح فردي و روح كيهاني مي باشند. ماهاواكياها عبارتند از: پرجنام برهم (هوشياري برهمن است) ، اهم برهماسمي (من برهمن هستم) ، تت توم اسي (تو هماني) ، ايم آتما برهم (خويشتن برهمن است).

MALA: رشته تسبيح شكل دانه ها كه در تمرينات مديتيشن از آن استفاده مي شود.

MANAS: ذهن.

MANDALA: ناحيه – اشكال تانتريك مورد استفاده براي مديتيشن.

MANIPURA CHAKRA: مركز رواني پشت ناف كه با انرژي و نيروي حياتي در ارتباط است – شهر جواهر.

MANOMAYA KOSHA: غلاف يا كالبد ذهني.

MANTRA: صوت يا ارتعاشات انرژي كه ذهن را از محدوديتهايش آزاد مي كنند.

MANTRA SIDDHI: تكامل در تمرين مانترا جاپا.

MAYA: توهم – دانش جزئي – باور نادرست درباره هويت خويش.

MITAHARA: تغذيه متعادل.

MOKSHA: آزادي – رهايي.

MOOLADHARA CHAKRA: چاكراي ريشه واقع شده در ناحيه عجان.

MOHA: شيفتگي يا وابستگي نابخردانه.

MOUNA: سكوت.

MUDRA: نگره رواني كه بوسيله حركات فيزيكي بيان مي شود – حركت يا وضعيتي كه بر جريان انرژي در بدن تاثير مي گذارد.

MUKTI: رهايي – آزادي.

MURTI: بت.

(N)

NADA: صوت دروني.

NADA YOGA: يوگاي اصوات دروني.

NADI: كانال يا جريان پرانيك.

NAMASMARANA: بياد داشتن نامهاي خداوند از طريق تكرار آنها.

NIDRA: خواب.

NISHKAMA KARMA: انجام عمل بدون انتظار نتيجه.

NIYAMA: انضباط دروني – دومين پله آشتانگا يوگا كه شامل بخشهاي شاوچا ، سانتوشا ، تاپاس ، سوادهيايا و ايشوارا پرانيدهانا مي باشد.

(O)

OM: پراناوا يا كلمه مقدس نشان دهنده برهمن.

OJAS: انرژي معنوي – نيروي حياتي – نيروي معنوي كه از طريق تجرد و تمرينات يوگا بوجود مي آيد – متعالي ترين شكل انرژي در بدن كه درون مايع جنسي نهفته مي باشد.

اوجاس (Ojas): انرژي حياتـي، انرژي نهفته اي که از راه تمرين، به ويژه پرورش فضايل رباني(براهمـاچـاريا) ايجاد مي شود.

اوم (Om): مانتراي اصلي مظهر حقيقت غايي که درابتداي بسياري از اذکار مانتريک ذکر مي شود.

( P )

PANCHA KLESHA: بلاياي پنج گانه ناداني ، منيت ، ميل و كشش ، بيزاري و ترس از مرگ.

PARAMAHAMSA: چهارمين مرتبه سانياسا.

PINGALA NADI: يكي از كانالهاي اصلي پرانا در بدن كه پراناشاكتي را انتقال مي دهد.

PITTA: صفرا – يكي از اخلاط سه گانه آيورودا.

POORAKA: دم.

PRAKRITI: ماده.

PRANA: انرژي حياتي كه تمامي ابعاد ماده را در برگرفته است.

PRANAMAYA KOSHA: غلاف يا كالبد انرژي.

PRANA VIDYA: دانش كنترل پرانا.

PRANAVA: مانتراي اوم – ارتعاش صوتي اوليه .

PRANAYAMA: تنظيم و گسترش ظرفيت حياتي انرژي – چهارمين مرتبه آشتانگا يوگا.

PRASAD: غذايي كه در هنگام نيايش به خداوند تقديم شده و سپس توسط عابدين بعنوان تبرك خورده مي شود – تبرك.

PRATYAHARA: پس كشيدن ذهن از حواس.

PRITHVI TATTWA: عنصر خاك.

PUJA: پرستش – نيايش.

PURANA: افسانه هاي مقدس باستاني هنديان.

PURUSHA: هوشياري.

PURUSHARTHA: چهار چيزي كه شخص بايد به انجام برساند تا به هدف حيات شخصي دست پيدا كند كه عبارتند از: آرتها (ثروت) ، كاما (عشق) ، دهارما (وظيفه) ، موكشا (آزادي).

پاتنجلي(Patanjali): مولف يوگا سوترا که حدود سه قرن پيش از ميلاد مسيح مي زيسته است.

پاراما آتمان(Parama-atman، paramatman): خود برتر، خود متعالي که بر خلاف خود شخصي (جيوا آتمان) که به تعداد بيشمار به شکل موجودات زنده وجود دارد، يگانه است.

پاراماهامسا(Parama-hamsa, paramahansa): قوي برتر، عنواني افتخاري که به استادان بزرگ، همچون راماکريشنا و يوگاناندا اطلاق مي شود .

پراجنا(Prajna): درايت، متضاد جهالت روحي (آجنانا، آويديا)، يکي از دوروش رهايي در يوگاي بوديستي، روش ديگر، روش مهارتي (اوپايا) يا همان شفقت (کارونا) است.

پراکريتي(Prakriti): طبيعت، که چند سطحي است و براساس يوگادارشاناي پاتنجلي، شامل بعدي بي پايان (به نام پرادانا يا ”بنياد”)، سطوح هستي نهان (موسوم به سوکشما پاروان)، وبخشي مادي يا زمخت (موسوم به ستولاپاروان) است. تمامي طبيعت، فاقد هشياري (اسيت) فرض مي شود و به همين دليل در تقابل با خود عروج کننده يا روح (پوروشا) در نظر گرفته مي شود.

پراکريتي لايا(Prakriti-laya): استغراق در طبيعت، حالتي برتر از وجود که به رهايي واقعي(کايواليا) دسترسي نمي يابد، فردي که در اين حالت قرار دارد.

پرانا(Prana): حيات، نفس، زندگي به مفهوم عام، نيروي زندگي که جسم را حفظ مي کند، تنفس به عنوان نمود خارجي نيروهاي نهاني زندگي

پراناياما(Pranayama): متشکل از پرانا به معني تنفس يا حيات و آياما به معني توسعه، کنترل تنفس، چهارمين بخش (آنگا) از مراحل هشت گانه پاتنجلي، شامل دم (پوراکا)، حبس نفس ( کومباکا)، و بازدم (رساکا) آگاهانه. در مراحل پيشرفته، حبس نفس خود به خود به مدت طولاني تري انجام مي شود.

پراسادا(Prasada): بخشش، شفافيت، بخشش الهي، شفافيت ذهني .

پراتياهارا(Pratyahara): بازپس گرفتن، بازداري حسي، پنجمين پايه (آنگا) از مسيرهاي هشتگانه پاتنجلي .

پوجا(Puja): عبادت، که در بسياري از اشکال يوگا، به ويژه تانترا و بهاکتي يوگا يکي از جنبه هاي مهم به شمار مي آيد.

پوراکا(Puraka): پر کردن، يکي از جنبه هاي کنترل تنفس (پراناياما) .

پورانا(Purana): باستاني، نوعي دايره المعارف عامه که حاوي مطالبي در زمينه شجره نامه سلطنتي، کيهان شناسي، فلسفه و آداب مذهبي است، هجده نمونه عمده و چندين نمونه کوچکتر از چنين دايره المعارف هايي در دسترس است.

پوروشا(Purusha): مذکر، روح يا خود عروج کننده (آتمان)، نقشي که به وفور در سامکيا و دارشانا يوگاي پاتنجلي مورد اشاره قرار گرفته است.

پينگالا نادي(Pingala-nadi): مجراي سرخ فام، جريان پرانا يا قوس صعودي سمت راست مجراي مرکزي (سوشومنا-نادي) که با دستگاه عصبي سمپاتيک مرتبط است و هنگامي که فعال شود از اثري انرژي زا بر ذهن برخوردار است. رجوع کنيد به ايدا- نادي


دسته بندی شده در : ورزش و سلامت ,يوگا
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب