پاك سازي صورت

پست شده بوسیله مدیر سایت در تاریخ سه شنبه, 2 شهریور, 1389 / بدون نظر

پاك سازي صورت


به طور كلي دو روش براي پاك سازي صورت با دست وجود دارد:
پاك سازي سطحي ودوم پاك سازي عميق
در پاك سازي سطحي از فراورده هاي تميز كننده سبك استفاده مي شودكه پس از اين كار مي توان پاك سازي كامل وعميق تري انجام داد

پاك سازي سطحي
هر قسمت از صورت روش مخصوصي جهت ماليدن و پاك كردن فراورده هاي تميز كننده دارد.ترتيب پاك سازي قسمت هاي مختلف به قرار زير است.
چشم ومژه ها
لب ها
گردن چانه گونه ها و پيشاني
مراحل انجام پاك سازي سطحي
1-با استفاده از يك فراورده پاك كننده آرايش چشم ناحيه اطراف چشم را خوب تميزكنيد.در حالي كه با دست غالب خود فراورده تميز كننده را به دور چشم مي ماليدبا دست ديگر پوست را بكشيدو از چشم ها مراقبت كنيد.در صورتي كه از مواد پاك كننده با پايه آب استفاده مي كنيد آن را مستقيما”:روي يك تكه گاز تميز بريزيدو سپس آن را روي سرتاسر طول مژه ها از قاعده مژه ها به سمت پايين ونوك آنها بكشيد. سپس بطور دوراني گاز را روي ناحيه چشم بكشيدبه صورتي كه آن را به سمت خارج وبالاي پلك ها و سپس قسمت پايين مژه ها وبه سمت بيني حركت دهيد.اين كار را چند بار تكرار كنيدو مرتب گازها را عوض كنيدتا وقتي كه هم چشم وهم گازديگر آلودگي نداشته باشند
2-لب ها را تمييز كنيد.ترجيحا”اين كار را با استفاده از شير پاك كن انجام دهيد زيرا اين كار باعث مي شود كه چربي ها و موم داخل رژ لب به راحتي برطرف شود.ابتدا مقداري از ماده تمييز كننده را روي پشت دست غير غالب بريزيد با همان دست سمت چپ دهان مشتري را نگه داريد.با دست غالب كمي از ماده تمييز كننده را روي لب بالا از سمت چپ به راست بماليد و سپس روي لب پاييني از راست به چپ حركت دهيد.سپس ماده تمييز كننده را از روي لب پاك كنيد.براي اين كار گوشه هاي لب را نگه داريد و يك تكه گاز مرطوب را سر تا سر لب ها بماليد
3-يك ماده تمييز كننده لوسيون يا شير پاك كن را روي تمام صورت وگردن بريزيد و به آرامي ماساژ دهيد. كف دستهايتان را روي هم بماليدتا ماده تميز كننده خوب گرم شود.سپس انگشتانتان را روي گردن حلقه بزنيد وبه تدريج كه دستهايتان را از هم جدا مي كنيد به سمت بالا بكشيد. دوباره دستهايتان را روي چانه حلقه بزنيد وسپس به سمت خارج يعني زاويه فك پاييني بكشيد.
سپس همين طور دست ها را به سمت پيشاني بكشيد به طوري كه نوك انگشتانتان به سمت پايين باشد و كف دستتان كاملا”روي پوست قرار داشته باشد. با انجام يك سري حركات دوراني ملايم با نوك انگشتانتان ماده تمييز كننده را به همه جاي پوست بماليد. اين كار را از قاعده گردن شروع و به پيشاني ختم كنيد.
با استفاده از يك تكه گاز مرطوب وتمييز فرآورده هاي ماليده شده روي پوست را پاك كنيد.براي اين كار نيز با حركات دوراني به سمت بالا وخارج دست را حركت دهيد.

پاك سازي عميق

پاك سازي عميق يك سري ماساژبا دست است كه قدرت تمييزكنندگي فراورده هاي ماليده شده را افزايش مي دهد.با اين كار جريان خون در پوست افزايش مي يابد واين باعث گرم شدن پوست مي شودوبه دنبال آن منافذ طبيعي پوست دهانه فولوكل موو روزنه هاي غدد عرق همگي شل مي شوند. اين مسئله كمك ميكند كه ماده تمييز كننده وارد اين منافذ شود و در آنجامواد آرايشي بجا مانده را حل كند وبرطرف نمايد.به طور كلي ترتيب هاي متعددي براي انجام پاك سازي عميق صورت وجود داردكه درصورتي كه در يك وضعيت بهداشتي وصحيح انجام شود همه آنها قبول است و نتيجه مطلوب ميدهد.يكي از ترتيب ها به قرارزير است:
1-يك كرم تمييزكننده متناسب با پوست را انتجاب كنيد. روش ماليدن كرم هماني است كه در روش سطحي گفته شد.
2-با نوك انگشتان دو طرف گردن را خوب بماليد به چانه كه رسيديد مالش را به سمت خارج يعني زاويه فك تحتاني ادامه دهيد و در آنجا با ملايمت به محل قبلي يعني شروع حركت از گردن باز گرديد.
3-حركات مالشي به صورت دوران هاي كوچك را روي پوست گردن به كار ببريد.
4-نوك انگشتان را به سمت خارج وزاويه فك تحتاني سوق دهيد. انگشت هاي نشانه را روي استخوان فك پايين قرار دهيد. انگشت وسط را در زير استخوان فك پايين بگزاريد. دست راست را به سمت پايين حركت دهيد يعني جايي كه انگشت نشانه شما روي چانه مي لغزد.دوباره انگشتان را به همان جاي قبلي برگردانيد.اين كار را بادست چپ نيز انجام دهيد.
5- يك سري حركات مالشي را به شكل دوران هاي كوچك از چانه شروع كنيدوبه سمت بالا و بيني برويدواز آنجا به سمت ناحيه گيج گاهي ختم كنيد.وقتي به ناحيه گيجگاهي رسيديد انگشتان را به سمت چانه بلغزانيد وحركت فوق را دو مرتبه شروع كنيد.مرحله پنج راپنج بار ديگر تكرار كنيد.
6-انگشت حلقه دست راست را روي پل بيني قرار دهيد.انگشتان حلقه ميانه ونشانه را به سمت نوك بيني بكشيد.وقتي كه اين انگشتان از نوك بيني ردشدندبلافاصله با دست چپ اين كار را تكرار كنيد.اين مرحله را پنج بار تكرار كنيد.
7-با انگشتان حلقه هر دو دست دايره اي دور چشم رسم كنيدبدين صورت كه از گوشه داخلي استخوان ابرو شروع كنيد وانگشت را يكبار به سمت گوشه خارجي استخوان ابرو ويكبار به سمت زير واطراف چشم بلغزانيدو دومرتبه به جاي اول برگردانيد.تكرار پنج مرتبه
8-با استفاده از هر دو دست با حركتهاي دوراني كوچك تمامي پيشاني را مالش دهيد. تكرار پنج مرتبه
9-انگشت هاي ميانه ونشانه هر دو دست را از هم باز كنيد وبا حركات متقاطع دو دست روي پيشاني را مالش دهيد.
10-انگشتان نشانه خود را روي گوشه داخلي ابرو قرار دهيد وبا ملايمت به سمت بالا بكشيد به طوري كه گوشه داخلي ابرو را بالا ببريد.همچنين قسمت مياني ابروهارا با انگشت حلقه به سمت بالا بكشيدوبالاخره اين كه گوشه خارجي ابرو را باانگشت حلقه به سمت بالا بكشيدسپس انگشت حلقه را به سمت كنار گوشه خارجي و زير كاسه چشم بلغزانيد.
11-با كف هر دو دست فشار اندكي روي ناحيه گيجگاهي دو طرف وارد كنيد.
در پايان با استفاده از گازهاي مرطوب كرم هاي تمييزكننده را پاك كنيد.

تونينگ
پس از اين كه پاك سازي انجام شد بايد با استفاده از يك لوسيون مناسب تونيك پوست انجام شود.
فرآورده هاي تونيك
اين فرآورده ها ذرات باقي مانده مواد تمييز كننده چربي وفراورده هاي پوستي را از سطح پوست برطرف مي كنند.كار اصلي لوسيون هاي تونيك به قرار زير است:
*موجب احساس خنكي پوست مي شودوقتي كه آب يا الكل موجود در لوسيون از سطح پوست تبخير مي شود به گاز تبديل مي شود وانرژي مي گيرد.در اينجا انرژي را ازسطح پوست ميگيرد و همين باعث خنك شدن آن مي شود.
*باعث كشيدگي پوست مي شود زيرا مواد شيميايي موجود در لوسيون هاي تونيك قابض هستنداين حالت موجب تنگ شدن منافذ پوست مي شوند وبه همين جهت جريان سموم وعرق به سطح پوست كاهش مي يابد.

خنك كننده ها وتازه كننده ها
ملايم ترين لوسيون هاي تونيك هستند.در تركيب آنها تنها مقداري اندك الكل استفاده شده ويا اصلا”هيچ الكلي استفاده نشده است.آنها بيشتر از آب مقطر وعصاره گلها مثل گلاب به خاطر اثرات تونينگشان تشكيل شده اند.
تونيك ها:
اندكي قوي تر هستند.بسياري از آنها حاوي مقدار اندكي از مواد قابض هستند.
قابض ها

قوي ترين لوسيون هاي تونينگ هستند.آنها حاوي درصدبالايي الكل هستند.همچنين ممكن است حاوي تركيبات ضدميكروب باشند.اينها در موارد وجود ضايعات پوستي استفاده مي شوند تا ترميم آنها را سرعت ببخشند.

طرز ماليدن

لوسيون تونينگ را مي توان به چندين روش روي پوست ماليداما هرروشي كه بكار مي رود مهم آنست كه پوست كاملا”تميز وعاري از چربي گردد.
بهترين روش آن است كه آن را مستقيما”روي دو تكه گاز مرطوب تميز بريزند و به آرامي روي گردن وصورت به سمت بالا وپايين بكشيد.روش ديگر آن است كه محلول تونيك را به صورت اسپري تحت فشار بكار بريدو روي پوست بپاشيد.اين كار موجب مي شود كه يك لايه غبار مه مانند از لوسيون روي پوست قرار بگيرد.در صورتي كه از اين روش استفاده مي كنيد هميشه چشمان مشتري را با گاز بپوشانيد وظرف اسپري را در فاصله چند سانتيمتري پوست بگيريد و آن را به صورت حركات جارويي در سطح پوست حركت دهيد.
براي بوجود آوردن اثر مفرح در پوست مي توان لوسيون را روي گازخيس ريخته آن راروي پوست ماليد.
اگر اين روش را بكار مي بريدگاز را از يك گوشه محكم بگيريد وبتدريج در سطح پوست با ضربات ملايم وپيوسته حركت دهيد.
پس از ماليدن لوسيون تونيك بلافاصله آن را با دستمال كاغذي نرم پاك كنيدتا از تبخير آن از سطح پوست جلوگيري كنيد.


دسته بندی شده در : پوست و مو ,جديدترين مطالب
برچسب ها در :
پست مشابه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب