دسته متفرقه

  • این محصول محتوی اسيد های چرب ضروری امگا 9-6-3 تهيه شده از روغن ماهی به عنوان بهترين منبع امگا 3 با زنجيره بلند (EPA وِDHA)روغن تخم کتان بعنوان بهترين منبع امگا 3 با زنجير کوتاه (آلفا لينولئيک ياALA ...… ...


  • کو آنزيم کيوتن يکی از اجزاء غشا ميتوکندری در تمام سلولهای بدن می باشد که بطور طبيعی طی يکسری واکنشهای آنزيمی از برخی اسيد های آمينه و ويتامينها در بدن ساخته می شود.عملکرد اصلیCoQ10 ایجاد انرژی به فرمATP ...… ...


  • حدود 60 درصد از وزن مغز را چربيها تشکيل داده اند. DHA که يکی از اسيد های چرب ضروری در روغن ماهی است فراوانترين چربی موجود در مغز می باشد.عوارضی که در اثر کمبود منابع امگا 3 در ...… ...


  • این محصول حاوی اسید های چرب ضروریEPA وDHA می باشد.میزان اسید های چرب در امگا 3 شرکتMaple Life که از ماهی های آبهای سرد استخراج شده است 12% EPAو میباشد.این محصول به دلیل نحوه صحیح استخراج و فرایند ...… ...


  • این ترکيب علاوه بر گلوکز آمين سولفات حاوی ماده موثر ديگری به نام کندرويتين می باشد.این ماده نوعی کربوهيدرات است که به حفظ آب در غضروف کمک می کند و در نتيجه باعث نرم شدن مفاصل و حفظ ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب