• حوزه انرژي ياميدان حياتي که درفرهنگ هاي مختلف به نامهاي متفاوتي ازقبيل هاله،پرانا،کاي،بيوفيلد،بيوانرژي و... ناميده شده است،به منطقه الکترومغناطيسي اطلاق مي شود که اطراف بدن موجودات زنده وغيرزنده رااحاطه کرده نموده است.مجموعه تشعشعات بدن که نشات گرفته ازماهيت ...… ...


  • ازآنجا که حوزه انرژي تاحدود 45-30 سانتيمتري ازسطح بدن گسترش مي يابد،لذالمس درماني به هردوصورت تماسي وغيرتماسي قابل اجراست.درفرم غيرتماسي دستهاي پرستارهمچون گيرنده هايي درفاصله 12-10 سانتيمتري ازسطح بدن حرکت نموده وجريان ونقصان انرژي رالمس مي کنندومي توانندباتمرکزبرسلامتي ...… ...


  • تحقيقات مختلف تاثيرات زيررابراي لمس درماني نشان داده است تسکين درد کاهش اضطراب کاهش سطح استرس ايجادريلکسيشن وکاهش علائم حياتي کاهش ديس ريتمي هاي قلبي تسريع ترميم شکستگي هاي استخواني بهبودسردردهاي تنشي درمان اعتياد درمان کم خوني کاهش درد وبهبود … ...


  • واژه چاکرا، واژه اي برگرفته ازفرهنگ هنديان باستان است شکل کلي چاکراهاساختاري،قيف گونه داردکه تاحدودي شبيه به گل نيلوفراست… ...


  • يکي ازمهم ترين وظيفه ي شبکه ي چاکراهاعبارت است از انتقال نيروي حيات به هسته ي تک تک سلولهاي بدن.همچنين هرچاکراجريان وتبادل انرژيهاي ابعادلطيف راازطريق تنزل دادن آنها تسهيل مي کندتاآنهابتوانندمورداستفاده ي کالبدجسماني قرارگيرند.به طورمشابه ، چاکراها ارتعاشات ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب