• تابستان

  اگر در وقت خود تابستان را در خواب دید و پربار بود ، عز و دولتش زیاد شود و کارش به مراد رسد.

  تاج

  تاج در خواب ، زنان را ...

  ...


 • پا

  اگر بیند یک پای وی بریده بود  یا شکسته بود ، نیمه مال وی ضایع شود. اگر هر دو پای وی بریده یا شکسته بود ، همه مال وی برود یا ...

  ...


 • جادو کردن

  جادو کردن در خواب کار باطل است . اگر خواب بیند که جادو می کرد ، کاری کند که بیهوده و باطل است . بعضی گویند : جادو کردن در خواب ...

  ...


 • حج

  اگر در خواب دید به حج رفته است ، خدای تعالی او را حج روزی کند ، اگر بیمار است عافیت یابد ، اگر وام دار است ، وامش گذارده ...

  ...


 • خار

  دیدن خار در خواب وام است . اگر دید خاری در اندام وی فرو شد ، از کسی وام گیرد و به قدر رنج  و درد آن خار ، سخن ناخوش ...

  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب