• دارچین

  اگر بیند دارچین بسیار داشت ، غمگین و متفکر شود . اگر دارچین می خورد ، غم و اندوهش بیشتر باشد . اگر بیند دارچین برای رفع مریضی می خورد و

  ...

  1 نظر | نمایش | 1388/05/12

 • رازیانه

  اگربه وقت باشد یا بی وقت دلیل غم و اندوه است وخوردنش مضرت است .اگر بیند در زمینی که مال او بود رازیانه می کاشت ، به غم و اندوه گرفتار ...

  ...


 • زاغ

  زاغ در خواب دیدن مردی فاسق بی دین و درغگوست. اگر بیند زاغ داشت  کسی با این صفات او را در کارها بفریبد. اگر دید زاغی را کشت با مردی با ...

  ...


 • سار

  دیدن سار در خواب مردی مکار است که بسیار سفر کند . اگر دید سار داشت یا کسی به او داد ، با مردی مسافر همنشین شود. اگر بیند گوشت سار ...

  ...


 • شاخ

  اگر دید شاخ داشت ، بزرگی و منفعت یابد .اگر بیند شاخ گاو ماده داشت ، مالی تمام حاصل کند . اگر شاخ گاو نر بود ، از مردی بیابانی آسایش ...

  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب