• صابون

  اگر در خواب دید جامه کسی را با صابون می شست ، کسی را از کار بد باز دارد. اگر صابون خورد ، مال حرام بخورد . اگر در خواب دید ...

  ...


 • ضعیفی

  اگر در خواب تمامی تن خود را ضعیف دید ، غمگین و مستمند گردد. اگر سر خود را ضعیف دید ، نقصان جاه و بزرگی است . اگر چشم او ضعیف بود ، ...

  ...


 • طاعون

  دیدن طاعون در خواب ، جنگ و کارزار است همچنین فتنه و بلا.

  طاووس

  حضرت دانیال می فرماید: دیدن طاووس در خواب زن مفسده است اگر بیند طاووس از ...

  ...


 • ظلم

  محمد بن سیرین گوید : اگر بیند بر وی ظلم شد ، بر ظلم کننده نصرت یابد. اگر بیند او بر کسی ظلم کرد مظلوم بر او نصرت یابد.

  ظلمات

  اگر دید در ...

  ...


 • عاج

  اگردر خواب دید عاج داشت ، از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند عاجش ضایع گشت ، مالش تلف گردد.

  عاشق شدن

  اگر بیند عاشق کسی شد ، نیازمند و حریص ...

  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب