• غار

  اگر بیند در غار رفت و آنجا مقیم شد ، از دنیا برود . اگر بیند به غار رفت و بیرون آمد ، به کار سختی گرفتار شود . اگر بیند ...

  ...


 • فال

  اگر بیند فال می گرفت و فالش نیکو بود ، بر دشمن پیروز گردد. اگرفالش بد بود ، خلاف این است . امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن فال گرفتن ...

  ...


 • قاضی

  اگر دید قاضی شده و بیننده خواب اهل آن نبود ، به بلائی گرفتار شود و مالش از دست برود. اگر بیننده عالم بود ، قاضی گردد. حضرت دانیال (ع) می ...

  ...


 • کاچی

  اگر دید کاچی با شکر و بادام و کنجد خورد ، به اندازه آن بزرگی و منفعت یابد. اگر با عسل خورد نیز بزرگی ومنفعت است. اگر با ماست و روغن ...

  ...


 • گاز گرفتن

  اگر دید کسی او را گاز می گرفت ، به همان اندازه به او زیان رسد .امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن گاز گرفتن در خواب برسه وجه است ...

  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب