• لاغری

  اگر لاغر شد ، نقصان مال است . اگر دید با لاغری ضعف داشت و رویش زرد بود، غم و بیماری است.

  لاک پشت

  دیدن لاک پشت در خواب دلیل ...

  ...


 • مار

  دیدن مار در خواب دلیل بر دشمنی پنهان است. اگر مار در خانه خود دید ، دشمن خانگی است. اگر در صحرا دید دشمن بیگانه است.اگر با مار جنگید ، با ...

  ...


 • نابین

  اگر در خواب دید نابینا شده است ، در اسلام گمراه گردد. اگر دید دست نابینایی را گرفته و میبرد ،آن کس را از راه به در کند.

  نارنج

  ...


 • وزغ

  اگر بیند وزغان بسیار در جایی آواز می خواندند ، عذاب خداوند به آن مکان رسد . اگر بیند وزغ داشت ، با مردی زاهد همنشین شود . اگر بیند وزغ ...

  ...


 • هاون

  دیدن هاون در خواب یا دسته آن ، دلیل بر دو شریک است که از یکدیگر بگریزند . اگر دید در هاون چیزی می کوبید ،  منفعت است . اگر آن ...

  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب