• وضعیت ها و حالتهای یوگا می تواند به سادگی در بسیاری از بازیهای سنتی  کودکان گنجانده شود . از این رو استفاده از از این بازیها راهی هوشمندانه برای ایجاد شوق و تمرینات یوگا و نیز فعالیتی ایده ...

  ...


 • آب

  بدان که زندگی همه برآب است .

  ابن سیرین گوید : اگر بیند که بر فراز آب می رفت ، مثل آب دریا و رودخانه و آنچه بدین ...

  ...


 • باد

  اگر کسی بیند که بادسختی می وزید، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود ، اگر بیند باد شدی بود ودرختان را می کند ، اهل ...

  ...


 • تابستان

  اگر در وقت خود تابستان را در خواب دید و پربار بود ، عز و دولتش زیاد شود و کارش به مراد رسد.

  تاج

  تاج در خواب ، زنان را ...

  ...


 • پا

  اگر بیند یک پای وی بریده بود  یا شکسته بود ، نیمه مال وی ضایع شود. اگر هر دو پای وی بریده یا شکسته بود ، همه مال وی برود یا ...

  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب