• جادو کردن

  جادو کردن در خواب کار باطل است . اگر خواب بیند که جادو می کرد ، کاری کند که بیهوده و باطل است . بعضی گویند : جادو کردن در خواب ...

  ...


 • حج

  اگر در خواب دید به حج رفته است ، خدای تعالی او را حج روزی کند ، اگر بیمار است عافیت یابد ، اگر وام دار است ، وامش گذارده ...

  ...


 • خار

  دیدن خار در خواب وام است . اگر دید خاری در اندام وی فرو شد ، از کسی وام گیرد و به قدر رنج  و درد آن خار ، سخن ناخوش ...

  ...


 • دارچین

  اگر بیند دارچین بسیار داشت ، غمگین و متفکر شود . اگر دارچین می خورد ، غم و اندوهش بیشتر باشد . اگر بیند دارچین برای رفع مریضی می خورد و

  ...


 • رازیانه

  اگربه وقت باشد یا بی وقت دلیل غم و اندوه است وخوردنش مضرت است .اگر بیند در زمینی که مال او بود رازیانه می کاشت ، به غم و اندوه گرفتار ...

  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب