• زاغ

  زاغ در خواب دیدن مردی فاسق بی دین و درغگوست. اگر بیند زاغ داشت  کسی با این صفات او را در کارها بفریبد. اگر دید زاغی را کشت با مردی با ...

  ...


 • سار

  دیدن سار در خواب مردی مکار است که بسیار سفر کند . اگر دید سار داشت یا کسی به او داد ، با مردی مسافر همنشین شود. اگر بیند گوشت سار ...

  ...


 • شاخ

  اگر دید شاخ داشت ، بزرگی و منفعت یابد .اگر بیند شاخ گاو ماده داشت ، مالی تمام حاصل کند . اگر شاخ گاو نر بود ، از مردی بیابانی آسایش ...

  ...


 • صابون

  اگر در خواب دید جامه کسی را با صابون می شست ، کسی را از کار بد باز دارد. اگر صابون خورد ، مال حرام بخورد . اگر در خواب دید ...

  ...


 • ضعیفی

  اگر در خواب تمامی تن خود را ضعیف دید ، غمگین و مستمند گردد. اگر سر خود را ضعیف دید ، نقصان جاه و بزرگی است . اگر چشم او ضعیف بود ، ...

  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب