• طاعون

  دیدن طاعون در خواب ، جنگ و کارزار است همچنین فتنه و بلا.

  طاووس

  حضرت دانیال می فرماید: دیدن طاووس در خواب زن مفسده است اگر بیند طاووس از ...

  ...


 • ظلم

  محمد بن سیرین گوید : اگر بیند بر وی ظلم شد ، بر ظلم کننده نصرت یابد. اگر بیند او بر کسی ظلم کرد مظلوم بر او نصرت یابد.

  ظلمات

  اگر دید در ...

  ...


 • عاج

  اگردر خواب دید عاج داشت ، از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند عاجش ضایع گشت ، مالش تلف گردد.

  عاشق شدن

  اگر بیند عاشق کسی شد ، نیازمند و حریص ...

  ...


 • غار

  اگر بیند در غار رفت و آنجا مقیم شد ، از دنیا برود . اگر بیند به غار رفت و بیرون آمد ، به کار سختی گرفتار شود . اگر بیند ...

  ...


 • فال

  اگر بیند فال می گرفت و فالش نیکو بود ، بر دشمن پیروز گردد. اگرفالش بد بود ، خلاف این است . امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن فال گرفتن ...

  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب