• از احجام ساده يكي را انتخاب كرده و طرحي ساده ترسيم كنيد. سايه هايي كه بر روي مدل مشاهده مي كنيد از روشن ترين تا تيره ترين درجه آن را به صورت تفكيك شده و قابل تشخيص از هم ترسيم … ...


  •   

    براي طراحي از گلها، به چگونگي ساختمان اصلي آنها توجه كنيد. فرم و حجم هندسي آن را با دقت تشخيص داده و ترسيم كنيد. معمولاً براي گلها و برگها از نور طبيعي استفاده مي كنند. دليل آن اين ...… ...


  • گياهان سوژه هايي بسيار متنوع و مناسب براي طراحي هستند. برگها، شاخه ها و گلها در اندازه ها، شكلها و رنگهاي گوناگون به وفور در اطراف شما هستند و فرصتي براي كسب تجربه در اين زمينه به شمار مي آيند… ...


  • ابتدا سطح طرح را با آب تمييز مرطوب كرده و بعد لكه هاي خاكستري را به آن اضافه كنيد تا به صورتي محو، سطح كار را پر كند و بعد لكه هايي تيره تر از خاكستري قبلي به ...… ...


  • براي آغاز كار، از برگهاي نسبتاً ساده به عنوان به مدل استفاده كنيد. در حد امكان انواع برگهاي پهن، باريك و پنجه اي شكل را مورد مطالعه قرار دهيد. پس از اين مرحله به رگ برگها توجه كنيد. ...… ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب