• ثابت: پايدار، استوار
  ثاقب: روشن، سوراخ كننده
  ثمر: حاصل درخت، ميوه
  ثمين: گران، سنگين، پرقيمت
  ثواب: نام مرد تدبير و شجاعت، مزد، پاداش
  ...


 • جابر: بيدادگر، شكسته بند
  جاسم : نام قريه در شام، نام قبيله
  جاويد: پاينده، هميشه، دايم
  جبار: ستمگر، ظالم
  جبلي: دوقلو
  جعفر: رودخانه، نهر، جوي
  جليل: پرمايه، باشكوه، بزرگ
  جمال: زيبا رو، نيكوسيرت، زيبايي
  جمشيد: بلندقدر، داراي منزلت ...
  ...


 • چنگيز: قوي و محكم، فرمانرواي سفاك مغول
  چوبين : كنيه اي براي بهرام شپهسالار ارتش هرمز و انوشروان ساساني به خاطر اندام بايكش و نام مرغي است كه آن را ...
  ...


 • حارث: كشاورز، برزگر، شير
  حارس : نگهبان، پاسدار
  حامي: مدافع
  حامد: ستاينده، ستايشگر، درود فرستنده
  حايري: منسوب به حاير، زميني كه مرقد سيدالشهدا(ع) در آن واقع است.
  حبيب: دوست، معشوق، محبوب ...
  ...


 • خالد: پاينده، جاويد، ماندني
  خاور: شرق، جاي برآمدن آفتاب
  خداداد: چيزي كه خداوند بخشيده است.
  خراسان: خورآسان، جايي كه خورشيد به آساني سر مي زند وديده مي شود.
  خرم: شاد، خندان
  خسرو: نيم نام، نيم آوازه، پادشاه
  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب