• دادار: نام خداوند
  دادكار: داد دهنده
  دادگر: نام خداوند،عادل
  داراب: يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  دار: مالك
  دان: پژوهنده، شاعر، دانشمند
  دانيال: قضاوت خداوند، نام يك از چهل پيامبر بزرگ
  داوود: محبوب، نام پيامبري
  دل ...
  ...


 • ذبيح: كشته، آنچه براي كشتن آماده شده باشد
  ذكي : تيزهوش، زيرك، هوشمند
  ذوالفضل: داراي دانش و بزرگواري
  ...


 • رادمنش: داراي منش رادمردي، سخاوت و جوانمردي
  راد : منع كننده
  رامبد: ازنام هاي باستاني و كنوني ايران
  رخشان: درخشان
  رستان: يکي از شخصيت هاي شاهنامه
  رامين: نام عاشقان ...
  ...


 • زامياد: ايزد زمين و نام روز بيست و هشتم از هر ماه
  زكري : يكي از پيامبران و نام زكرياي رازي
  زال : يکي از شخصيتهاي ...
  ...


 • ژرف: عميق، رودخانه يا چاه
  ژكور : آدم بخيل
  ژيان: شير درنده، خشم آلود
  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب