• ساسان: نام پدر بابك، جد اردشير و از نجباي پارس
  ساعي : كوشا، شتابنده
  سالار: سردار، رئيس
  سالم: درست، تندرست و بي عيب
  سامان: راه و آيين،  ترتيب و نظام
  سام: ورم، آماس، پسر نوح
  ستار: مخفف ...
  ...

  1 نظر | نمایش | 1388/06/02

 • شاپور: پهلوان ايراني، پادشاه ايراني
  شادمان : شاد، خرم، سرزنده
  شادمهر: سيراب، خوشحال، ترو تازه
  شاهکام: خواست شاه
  شاه مراد: مراد بزرگ، أرزوي شاهانه
  شاهپور: شاهزاد، فرزند شاه
  شاهرخ: بهترين چهره، خوش چهره
  شاهين: پرنده شكاري ، لايق، تكيه ...
  ...


 • صائب: رساننده، راست، درست
  صابر: شكيبا، بردبار، آدم حكيم وآرام
  صادق: راستگو، درست كردار، آشكار، لقب امام ششم
  صالح: نيك، سزاوار
  صبا: باد بهاري كه از شرق مي وزد، باد لطيف و ...
  ...


 • ضياءالدين : چشم چراغ دين، روشنايي دين، فروغ
  ...


 • طارق: شب رونده، ستاره صبح
  طاهر : پاكيزه، منزه
  طرق: راه، طرقي منسوب به طرق روستايي در نزديكي شهر مشهد
  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب