• كارن: جنگي، جنگجو
  كاظم: فرو خورنده خشم
  كافي: بس، بي نياز
  كامبيز: تصحيف كبوجيه
  كامران: بهره مند، سعادتمند
  كاوه: آهنگر معروف اساطيري ايران
  كاويان: كاويدن، جست و جو كردن
  كديور: كشاورز، ريش سفيد و بزرگتر، صاحب
  كرامت: جوانمرد، ...
  ...


 • گرامي : عزيز، محترم
  گودرز : نام مرغي كه روي آب مي نشيند، نام پسر شاپور از پهلوانان ايراني
  گباد : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  گشتاسب : يکي از شخصيتهاي شاهنامه
  گيو : گويا و سخن كننده،
  ...


 • لقمان : دانشمند
  ليوه: مرد احمق
  ...


 • نادر: كمياب، هرچيزكم
  نامدار: مشهور
  نامور: مشهور
  نوري: روشنايي
  نوشزاد: بشادي زائيده شده
  ناصر: ياور، مددكار
  ناظم: به نظم در آورنده
  نام جو: طالب نام
  نامي: نام آور، مشهور،رشد كننده
  نجف: تل، ...
  ...


 • ماشاءالله: آنچه خدا خواسته
  ماني : نام پيكرنگاري كه خود را پيامبر خواند و كتاب ارژنگ را از خود گذاشت
  ماهان: منسوب به ماه
  متين: محكم، پابرج
  مجتبی: برگزيده و پسنديده
  مجيد: گرامي، ...
  ...طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب