• امروزه كودكان و نوجوانان نيز همچون والدين، مربيان و ساير افراد جامعه تحت فشارها و تنش هاى گوناگونى در طول روز قرار مى گيرند. استرس هاى ناشى از انجام وظايف درسى _ مدرسه اى، رقابت با دوستان و ...… ...


  • ( C ) CHAKRA: دايره - چرخ - مراكز سايكيك كه درون كالبد پرانيك قرار گرفته اند - نقاط تماس ناديها با هم - چاكراهاي اصلي عبارتند از: مولادهارا ، سوادهيستهانا ، ماني پورا ، آناهاتا ، ويشودهي ، ...… ...


  • (G) GANDHA: بو - رايحه. GAYATRI MANTRA: يكي از مقدس ترين مانتراهاي ودايي اوم بهو بهوا سوه تت سويتوه ورنيم بهرگو دوسيه دهيماهي دهيو يو نه پرچوديات . GHEE: كره تصفيه شده. GHERAND SAMHITA: يكي از متون باستاني يوگايي كه … ...


  • (J) JAGRAT: نخستين بعد هوشياري - بيداري. JAPA: تكرار مانترا. JIVA: هويت فردي. JIVATMA: روح فردي. JIVAN MUKTA: زنده آزاد - كسي كه در زندگي فعلي خود به رهايي دست يافته باشد. JNANA: دانش شهودي. JNANENDRIYA: ......


  • (M) MAHABHARATA: بزرگترين منظومه حماسي هند باستان. MAHA MANTRA: مانتراي هاري راما ، هاري راما ، راما راما هاري هاري ، هاري كريشنا ، هاري كريشنا ، كريشنا كريشنا هاري هاري. MAHAPRALAYA: ......طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط گرین وب